Mike Usher

Dechreuodd Mike Usher ei yrfa gyda'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol fel hyfforddai graddedig ym 1987, gan weithio i ddechrau ar archwiliadau gwerth am arian yn y GIG. Symudodd o Lundain i Gaerdydd ym 1989 ac enillodd gymhwyster CIPFA ym 1991. Gwasanaethodd fel arholwr prosiect P3 CIPFA hefyd am bedair blynedd.

Ar ôl secondiad i KPMG, dyrchafwyd Mike yn Rheolwr Archwilio ym 1996 ac yna'n Gyfarwyddwr yn 2001. Cafodd y cyfle i ddychwelyd i'r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn Llundain pan ffurfiwyd Swyddfa Archwilio Cymru yn 2005, ond dewisodd Mike aros ac adeiladu ar ei brofiad yma, wedi'i symbylu gan amrywiaeth ehangach o gylch gwaith yr Archwilydd Cyffredinol a heriau'r amgylchedd gwleidyddol datganoledig yng Nghymru.

Yn ogystal â phrofiad helaeth mewn amrywiaeth eang o amgylcheddau cleientiaid llywodraeth ganolog, y GIG a llywodraeth leol, mae gan Mike arbenigedd penodol mewn adrodd i’r Senedd a Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar lywodraethu, rheoleidd-dra a phriodoldeb, ac mewn darparu cyngor archwilio annibynnol i uwch aelodau o staff cleientiaid a'u pwyllgorau archwilio ar faterion yn ymwneud â llywodraethu corfforaethol a rheoli risg.

Mae Mike yn aelod o Bwyllgor Rheoli SAC ac ar hyn o bryd mae’n Arweinydd Sector ar gyfer Iechyd a Llywodraeth Ganolog, gan ddarparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer ein gwaith archwilio ar draws y ddau sector yma. Mae Mike hefyd yn goruchwylio gwaith ein Grŵp Technegol, sy'n cynnwys archwilio a chyfrifyddiaeth, ardystio grantiau, llywodraethu, twyll a sicrhau ansawdd archwilio ariannol.

Mae Mike yn aelod o Fwrdd Cynghori Adrodd Ariannol (FRAB), Trysorlys EM ac yn cynrychioli’r Archwilydd Cyffredinol ar sawl grŵp allanol, megis Pwyllgor Archwilio Sector Cyhoeddus ICAEW ac is-grŵp Technegol y Fforwm Archwilio Cyhoeddus.

Mewn rhinwedd bersonol, mae Mike yn Ymddiriedolwr ac yn Aelod o Fwrdd y Sefydliad Ymchwil Canser, ac mae hefyd yn Gadeirydd Pwyllgor Archwilio'r Sefydliad ar hyn o bryd.

Mike Usher - hysbysiad o gofrestru buddiannau [PDF 52KB agorir mewn ffenest newydd]

Mike Usher