Steve O’Donoghue

Steve O'Donoghue yw ein Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau Dynol (AD), ac mae’n aelod o’n Pwyllgor Rheoli a’n Huwch Dîm Arweinyddiaeth ac yn gynghorwr i’r Bwrdd. Mae ganddo brofiad helaeth mewn llywodraethu corfforaethol, rheoli risg ac Adnoddau Dynol strategol, ynghyd â’i gefndir ym myd cyllid.

Steve hefyd yw’r Cyfarwyddwr arweiniol ar gyfer ein Cyfnewidfa Arferion Da, trefniadau gwrth-dwyll mewnol a’r Fenter Twyll Genedlaethol yng Nghymru. Yn dilyn dod allan fel dyn hoyw yn ei 40au cynnar, Steve yw ein huwch arweinydd ar gyfer materion lesbïaidd, hoyw, deurywiol a thrawsrywiol (LGBT +) ac mae’n aelod o’n grwpiau cydraddoldeb a’n rhwydwaith staff LGBT +, Sbectrwm.

Cyn hyn, roedd Steve yn Bennaeth Comisiwn Adnoddau Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Arweiniodd y gwaith o sefydlu swyddogaeth Gyllid y Comisiwn yn dilyn Deddf Llywodraeth Cymru 2006 ac, fel aelod o'r Bwrdd Rheoli, sicrhaodd sefyllfa’r Comisiwn fel lle ardderchog i weithio. Cyn ymuno â’r Cynulliad, treuliodd 15 mlynedd yn gweithio mewn llywodraeth leol - yn Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro, Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Sir De Morgannwg.

Ymgymhwysodd Steve fel Cyfrifydd Siartredig Cyllid Cyhoeddus yn 2000 a bu’n wirfoddolwr prysur yng nghylchoedd CIPFA ers hynny, gan gynnwys bod yn Llywydd agoriadol Cangen Cymru a gwasanaethu ar Gyngor CIPFA. Yn frodor o Gaerdydd, aeth i ysgol uwchradd Glan Elái ac wedyn mynychodd ddiwrnod astudio yng Ngholeg Glan Hafren a Phrifysgol Morgannwg o dan raglen ddatblygu ei gyflogwr.

Y tu allan i'r gwaith, mae'n mwynhau bywyd yn cymdeithasu gyda’i bartner Jon, ei ferched a’i  thdeulu a ffrindiau ehangach.

Steve O'Donoghue - hysbysiad o gofrestru buddiannau [PDF 57KB agorir mewn ffenest]

 

Steve O'Donoghue