Gweminar caffael cynaliadwy

18 Ebr 2018 - 12:00pm - 1:30pm
The Good Practice Exchange logo

Dros y degawd nesaf bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwario dros £ 60 biliwn wrth gaffael ystod o nwyddau, gwasanaethau a gwaith.

Dros y degawd nesaf bydd gwasanaethau cyhoeddus Cymru yn gwario dros £ 60 biliwn wrth gaffael ystod o nwyddau, gwasanaethau a gwaith. Beth mae angen i gyrff cyhoeddus ei wneud yn wahanol i sicrhau, trwy gaffael cynaliadwy, y gellir gwario'r arian hwn mewn modd sy'n darparu manteision ehangach i Gymru?

Mae Deddf Lles Dyfodol Cenedlaethau (Cymru) 2015 yn rhoi cyfle i drawsnewid y modd y caiff caffael ei wneud yng Nghymru fel bod penderfyniadau yn ystyried atal, integreiddio, cydweithio a chyfranogi hirdymor tra'n ceisio gwella'r amgylchedd economaidd, cymdeithasol a lles diwylliannol Cymru.

Ffocws y wefan ryngweithiol hon yw annog sifft meddwl tuag at ddarparu caffael cynaliadwy a all gyfrannu at wella lles heddiw a hefyd ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

Ar gyfer pwy mae’r gweminar?

Anelir y gweminar hwn at:

  • Reolwyr prosiect â llesiant Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn rhan o'u portffolio
  • Arweinwyr caffael
  • Arweinwyr polisi ar gyfer cynaliadwyedd yn y sector cyhoeddus a'r sector preifat
  • Busnesau bach a chanolig eu maint
  • Aelodau Bwrdd gwasanaethau cyhoeddus
  • Is-raddedigion ac ôl-raddedigion

Pryd

12pm - 1.30pm 
Dydd Mercher 18 Ebrill 2018

Cofrestru

I gofrestru ar gyfer y gweminar, llenwch ein ffurflen archebu ar-lein isod.

Dosberthir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Sicrhewch, os gwelwch yn dda, eich bod yn nodi eich cyfeiriad e-bost wrth fwcio lle i sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth i chi.

Os ydych yn bwriadu gwrando i’r gweminar gyda chydweithiwr, rhowch eu enw(au) er mwyn gallu cofnodi presenoldeb.

Am wybodaeth bellach parthed y digwyddiad, e-bostiwch: Arfer.da@archwilio.cymru