Oes rhaid i mi aros yn yr ysbyty?

14 Maw 2018 - 9:00am - 1:00pm
22 Maw 2018 - 9:00am - 1:00pm
Logo y Gyfnewidfa Arfer Da

Yn y seminar hon, caiff enghreifftiau eu rhannu o'r ffyrdd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cydweithio i ddarparu gwasanaeth rhyddhau o'r ysbyty sy'n sicrhau canlyniadau gwell i unigolion.

Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant yn ei gwneud yn ofynnol i wasanaethau cyhoeddus gydweithio er mwyn darparu gwasanaethau gwell i bobl Cymru. Er bod gofynion y deddfau hyn yn gymharol newydd, mae sefydliadau eisoes sy'n cydweithio er mwyn darparu gwasanaethau mewn ffyrdd newydd a gwahanol. 

Mae adroddiadau diweddar wedi dod â phrosesau rhyddhau o'r ysbyty i sylw'r cyhoedd ac wedi tynnu sylw at yr effaith y mae oedi wrth ryddhau cleifion yn ei chael ar eu canlyniadau, yn ogystal â phwrs y wlad. Cydnabyddir yn eang bod aros yn yr ysbyty yn hirach nag sydd ei angen yn niweidiol i ganlyniadau tymor hwy cleifion. Mae cydweithio er mwyn helpu unigolion i symud ymlaen i'w cam gofal nesaf yn gwella'r canlyniadau hynny a gall helpu i sicrhau nad ydynt yn dychwelyd i'r ysbyty yn ddiangen, sy'n fuddiol i'r unigolion a'r gwasanaethau.  

Bydd y seminar hon, sy'n cael ei chynnal mewn partneriaeth ag Arfer Da Cymru [agorir mewn ffenest newydd] a Cydffederasiwn GIG Cymru [agorir mewn ffenest newydd], yn rhoi'r cyfle i'r rhai a fydd yn bresennol glywed am ddulliau amrywiol sefydliadau a sectorau gwahanol o gydweithio er mwyn darparu gwasanaethau o ansawdd gwell i ddinasyddion Cymru.

Ar gyfer pwy mae'r seminar 

Mae'r seminar hon ar gyfer:

  • timau iechyd sy'n gyfrifol am gynllunio a darparu llwybrau iechyd;
  • timau gwasanaethau cymdeithasol a gofal cymdeithasol sy'n ail-alluogi;
  • timau therapi mewn ysbytai ac yn y gymuned;
  • timau iechyd meddwl mewn ysbytai ac yn y gymuned;
  • rheolwyr cartrefi preswyl a nyrsio;
  • rrwpiau cymunedol a sefydliadau yn y trydydd sector sy'n cefnogi unigolion.

Ble a phryd 

9am – 1pm
14 Mawrth 2018
Glasdir, Plas yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF 

9am – 1pm
22 Mawrth 2018
Stadiwm Swalec, Caerdydd, CF11 9XR

Cofrestru

Os bydd gennych unrhyw gwestiynau am y digwyddiad hwn, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Cylchredir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth drefnu lle er mwyn sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch.