Rôl craffu o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol

16 Ion 2018 - 8:30am - 3:30pm
25 Ion 2018 - 8:30am - 3:30pm
Logo Y Gyfnewidfa Arfer Da

Mewn partneriaeth â CLlLC, Llywodraeth Cymru, Cydffederasiwn y GIG yng Nghymru, Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol ac Arfer Da Cymru, rydym yn cynnal digwyddiad am ddim i ystyried Llywodraethu o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 

Mae'r digwyddiad hwn yn ffurfio rhan o'n rhaglen barhaus sy'n canolbwyntio ar elfennau gwahanol llywodraethu. Mae digwyddiadau blaenorol yn cynnwys:

Bydd y seminar hon yn canolbwyntio ar oblygiadau'r Ddeddf o ran craffu a swyddogaethau anweithredol a'r rôl y mae'n ei chwarae yn fframwaith llywodraethu cyffredinol cyrff cyhoeddus. Mae'r seminar hon wedi'i hanelu at grwpiau allweddol o swyddogion ac aelodau o'r 44 o gyrff sy'n dod o dan y Ddeddf, yn ogystal ag aelodau/swyddogion anweithredol sy'n uniongyrchol gyfrifol am graffu ar swyddogaethau gweithredol.

Bydd y rhai sy'n dod i'r seminar hon wedi meithrin dealltwriaeth o oblygiadau'r Ddeddf i'r rhai sy'n craffu ar wasanaethau cyhoeddus, yn enwedig o ran y pum ffordd o weithio.

I bwy mae'r seminar  

Mae'r seminar hon wedi'i hanelu at aelodau, rheolwyr a swyddogion yn y sector cyhoeddus, gan gynnwys:

  • Cadeiryddion ac is-gadeiryddion pwyllgorau craffu ac archwilio;
  • Arweinwyr ac aelodau o gabinetau;
  • Prif Weithredwyr ac Uwch Dimau Arwain 
  • Aelodau ac Ysgrifenyddion Byrddau 
  • Swyddogion Craffu 

Ble a phryd 

8.30am - 3.30pm
Dydd Mawrth 16 Ionawr 2018 
Stadiwm Swalec, Caerdydd, CF11 9XR 

8.30am - 3.30pm 
Dydd Mawrth 25 Ionawr 2018 
Glasdir, Plas Yn Dre, Llanrwst, Conwy, LL26 0DF 

Cofrestru 

Os bydd gennych unrhyw faterion neu ymholiadau ynghylch y digwyddiad hwn, e-bostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Cylchredir cyfarwyddiadau ymuno 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth archebu lle er mwyn sicrhau y gallwn anfon gwybodaeth atoch.