Rhannu Data Personol i Wasanaethu Dinasyddion a Chymunedau’n Well

20 Ion 2016 - 9:30am - 28 Ion 2016 - 1:00pm

Cynhaliom seminar am ddim gyda Llywodraeth Cymru, Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Effeithiol i Grwpiau sy’n Agored i Niwed a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru er mwyn rhannu arferion da, tynnu sylw at enghreifftiau o sefydliadau sydd wedi ‘mentro rhannu’, a rhoi sylw i rai o’r mythau sy’n gysylltiedig o hyd â rhannu data personol.

Mae’r Comisiynydd Gwybodaeth wedi dweud bod pobl eisiau i’w data personol weithio iddynt hwy. Maent yn disgwyl i sefydliadau rannu eu data personol pan mae’n angenrheidiol darparu iddynt y gwasanaethau y maent eu heisiau. Maent yn disgwyl i gymdeithas ddefnyddio ei hadnoddau gwybodaeth i atal troseddu a thwyll ac i gadw dinasyddion yn gwbl ddiogel. Fodd bynnag, mae pobl hefyd eisiau cael gwybod sut mae eu gwybodaeth yn cael ei defnyddio, pwy sy’n cael mynediad ati, a beth mae’n ei olygu iddynt hwy.

Yn anffodus, mae enghreifftiau o achosion uchel eu proffil yn parhau i dynnu sylw at y risg o beidio â rhannu gwybodaeth bersonol berthnasol â gwasanaethau cyhoeddus eraill er mwyn gwarchod pobl agored i niwed a darparu gwasanaethau gwell i’r partneriaid hynny sydd angen gwybod.

Yn y cyfnod hwn o gyni, ni ellir parhau i ddarparu gwasanaethau yn yr un ffordd. Gofynnir i wasanaethau gynnig gwell darpariaeth pan mae’r adnoddau sydd ar gael ar gyfer hynny’n lleihau. Mae sefydliadau wedi cymryd camau cadarnhaol eisoes i wella’r ffordd maent yn rhannu data personol. Fe wnaeth y seminar hon cefnogi gwasanaethau cyhoeddus i allu rhannu data personol yn well gydag amrywiaeth eang o bartneriaid. Bydd hyn yn gwneud ein dinasyddion a’n cymunedau’n fwy diogel trwy hyrwyddo mwy o gydweithio ac arfer rhannu gwybodaeth dda o fewn y sector cyhoeddus.

Mae rhannu gwybodaeth yn gymhleth. Fe wnaeth Anne Jones, Comisiynydd Gwybodaeth Gynorthwyol Cymru, mynd i'r afael â mythau cyffredin ac yn rhannu  egwyddorion i ystyried o gwmpas rhannu data'n effeithiol.

Cynigiodd y seminar hon y canlynol i bawb a ddaw iddi: 

 • Dealltwriaeth o sut mae sefydliadau’n rhannu data ac yn ei ddefnyddio yn eu gwaith
 • Atebion cynaliadwy ar gyfer y sefydliad cyfan o ran sut mae’n rhannu ac yn rheoli data personol yn unol â'r Cytundeb Rhannu Gwybodaeth Bersonol Cymru (WASPI)
 • Cyfle i chwalu sawl myth sy’n gysylltiedig â rhannu data                

I bwy oedd y digwyddiad? 

Roedd y seminar hon ar gyfer rheolwyr a swyddogion y sector cyhoeddus a’r trydydd sector yn y meysydd canlynol:                       

 • Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus
 • Penaethiaid Gwasanaeth
 • Arweinwyr Gwarchod y Cyhoedd
 • Uwch Swyddogion Risg Gwybodaeth 

Cyflwyniadau  

 1. Rhannu data ar draws sectorau [PDF 1.6MB Agorir mewn ffenest newydd] - Claire Williams, CAIS

 2. Dymchwel rhwystrau mewnol [PDF 380KB Agorir mewn ffenest newydd] - Francine Salem, Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam

 3. Sut i rannu data personol yn ddaearyddol [PDF 380KB Agorir mewn ffenest newydd] - Jackie Evans, Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru

 4. Nid oes un ateb i bawb - David Teague, Y Comisiynydd Gwybodaeth

 5. Cynllun Braenaru Merched: Cyflawni dull system gyfan ar gyfer grŵp cymhleth o ddefnyddwyr gwasanaeth (PDF) - Jade Theaker a Wendy Kay, Gwasanaeth Prawf Cymru

Cyfryngau cymdeithasol