Seminar ar Fil Cenedlaethau'r Dyfodol

5 Chwef 2014 - 9:00am - 13 Chwef 2014 - 1:30pm

Paratoi ar gyfer Bil Cenedlaethau'r Dyfodol: heriau a chyfleoedd datblygu cynaliadwy.

Trawsgrifiad fideo [PDF 191KB Agorir mewn ffenest newydd]

Hwn oedd y cyntaf mewn cyfres o Seminarau Dysgu a Rennir, sy'n rhad ac am ddim. Swyddfa Archwilio Cymru sy'n trefnu'r seminarau mewn cydweithrediad â Chomisiynydd Dyfodol Cynaliadwy Cymru. Roedd y Seminar yma yn helpu sector cyhoeddus Cymru i baratoi ar gyfer Bil Cenedlaethau'r Dyfodol. Bydd y Bil yn gosod dyletswydd newydd ar wasanaethau cyhoeddus datganoledig yng Nghymru i wneud datblygu cynaliadwy yn brif egwyddor drefniadol iddynt.

Buddion mynychu

Trefnwyd y seminar i greu diddordeb ymhlith arweinwyr y sector cyhoeddus yng Nghymru ac i roi cyfle i ymarferwyr ddatblygu eu hymarfer. Fe adawodd y cynrychiolwyr gyda:

  • dealltwriaeth well o oblygiadau Bil Cenedlaethau'r Dyfodol a gynigwyd ar gyfer eu sefydliadau; a
  • dealltwriaeth o sut allai adrodd integredig helpu cyrff cyhoeddus i ymateb i'r ddyletswydd newydd, gan gynnwys rôl y proffesiwn cyllid.

Yn ddiweddar, cyhoeddodd Gweinidog Cymunedau a Threchu Tlodi Llywodraeth Cymru y bydd Sgwrs Genedlaethol yn cael ei chynnal ar yr heriau y mae cymunedau'n eu hwynebu ledled Cymru. Roedd y seminar yn helpu llywio'r Sgwrs Genedlaethol honno.

Amlinelliad o’r seminar

Roedd y seminar yn cynnwys cyflwyniadau gan:

Roedd y seminar hefyd yn cynnws gweithdai ar sut i wella’ch adrodd gan:

Ble a Phryd

Dydd Mercher 5 Chwefror 2014
Sesiwn gyntaf: 0800 - 1000
Ail sesiwn: 1000 - 1300
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9LJ

Dydd Iau 13 Chwefror 2014
0930 – 1300
Glasdir, Plas-yn-Dre, Llanrwst, LL26 0DF