skip to main content

Darlun o Ofal Sylfaenol

Cyflwyniad

Mae gwasanaethau gofal sylfaenol yn chwarae rhan allweddol yn y system iechyd a gofal ehangach yng Nghymru. Ond mae gwasanaethau o dan bwysau cynyddol oherwydd y cynnydd mewn galw a’r cyfyngiadau o ran capasiti, a chydnabyddir bod yn rhaid gwneud newidiadau i sicrhau bod gwasanaethau gofal sylfaenol yn gynaliadwy ac yn gallu chwarae’r rhan allweddol sy’n ofynnol ohonynt yn y GIG yng Nghymru.

Mae’r adroddiad hwn yn rhan o gyfres o waith yr ydym yn ei pharatoi ar wasanaethau gofal sylfaenol yng Nghymru. Mae’n dod â nifer o ffynonellau data at ei gilydd i roi cipolwg ar wasanaethau gofal sylfaenol. Nid gwerthuso cryfderau a gwendidau gofal sylfaenol yn fanwl yw’r bwriad. Yn hytrach, mae’n amlinellu gwybodaeth allweddol ynglŷn â sut y mae’r gwasanaethau ar hyn o bryd yn cael eu trefnu ac yn amlygu materion allweddol y byddwn yn eu harchwilio ymhellach fel rhan o’n gwaith archwilio manylach yn y byrddau iechyd.

Yn ystod 2018 bydd archwilwyr yn edrych ar y cynnydd y mae byrddau iechyd yng Nghymru wedi ei wneud wrth weithredu’r cynllun cenedlaethol ar gyfer gofal sylfaenol. Caiff adroddiad ei lunio ar gyfer pob bwrdd iechyd, a bydd crynodeb cenedlaethol o’n canfyddiadau yn dilyn yn gynnar yn 2019.

Rydym eisoes wedi cwblhau adolygiad ar wahân a manwl ar Wasanaethau Meddygon Teulu y Tu Allan i Oriau, ac wedi adrodd ein canfyddiadau i'r byrddau iechyd. Bydd crynodeb o'r canfyddiadau hyn yn cael ei gyhoeddi ym mis Mehefin 2018.

Cliciwch isod i fynd i adrannau eraill yr adroddiad:

twitter logo facebook logo youtube logo