skip to main content

Beth mae cleifion yn ei feddwl?

Mae arolygon ymhlith cleifion yn dangos bod y farn am wasanaethau meddygon teulu yn gadarnhaol. Ond nid oedd data da ar gael ar gyfer gwasanaethau eraill.

Profiad cleifion: Ymarfer Meddygol

Yn Arolwg Cenedlaethol Cymru, rhoddodd oddeutu 10,000 o bobl eu barn am apwyntiadau â meddyg teulu yn 2016-17:

  • 90% yn fodlon ar ofal meddygon teulu.
  • Teimlai 96% eu bod wedi eu trin gyda pharch ac urddas yn eu hapwyntiad meddyg teulu.
  • Teimlai 86% eu bod wedi cael yr wybodaeth sydd ei hangen yn eu hapwyntiad.
  • Teimlai 79% fod y meddyg teulu yn gwybod yr holl wybodaeth berthnasol i’r claf.

Profiad Cleifion: Deintyddiaeth, optometreg a fferylliaeth gymunedol

Mae nifer fawr o’r gwasanaethau hyn yn cynnal arolygon lleol ar brofiad cleifion ond nid oeddem yn gallu dod o hyd i ddarlun o ganlyniadau wedi eu casglu ar lefel Cymru gyfan.

Mynediad hawdd a chyflym

  • Mae Cynllun Cenedlaethol Cymru ar gyfer Iechyd y Geg [PDF yn agor mewn ffenestr newydd] yn amlygu problem allweddol, sef bod y mynediad at wasanaeth deintyddol GIG yn dameidiog. Datgelodd adroddiad Llywodraeth Cymru yn 2017 [PDF yn agor mewn ffenestr newydd] fod mynediad i ofal deintyddol y GIG wedi gwella’n sylweddol yn y blynyddoedd diweddar ond hefyd fod ardaloedd yng Nghymru lle mae’n dal i fod yn anodd defnyddio’r gwasanaeth ac mae wedi ‘llithro’n ôl’ mewn rhai ardaloedd eraill.
  • Mae’r Cynllun Gofal Llygaid â Blaenoriaeth [PDF yn agor mewn ffenestr newydd] yn disgrifio’r cynnydd wrth wella mynediad at wasanaethau gofal llygaid yng Nghymru. Mae camau gweithredu wedi cynnwys llwybrau gofal newydd i helpu cleifion i gael gafael ar wasanaethau gofal llygaid yn agosach at y cartref, codi ymwybyddiaeth a chyfeirio, yn ogystal â hyfforddi staff gofal sylfaenol.
  • Mae gwaith i edrych ar y diffiniad o ‘fynediad da’ yn parhau yng Nghymru. Y cynllun cenedlaethol yw datblygu tîm gofal sylfaenol amlddisgyblaethol. Felly bydd yn bwysig i gleifion allu cael mynediad at yr aelod priodol o’r tîm hwnnw. Ac efallai na fyddai y diffiniad newydd o ‘fynediad’ yn golygu mynediad at apwyntiadau – efallai ei fod yn golygu cyngor drwy e-bost neu ar y ffôn, neu ymweliad â’r cartref.

Mae Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru [Yn agor mewn ffenestr newydd] ynghyd ag Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru [Yn agor mewn ffenestr newydd] wedi tynnu sylw at bryderon cleifion am systemau apwyntiadau meddygon teulu…

Mae’n amhosib trefnu apwyntiad. Mae’n rhwystredig nad wyf yn gallu gweld yr un meddyg, yn enwedig gyda chyflwr meddygol parhaus.

Does dim digon o amser yn ystod apwyntiad. Dwi’n teimlo fy mod yn cael fy ngwthio allan drwy’r drws bron, heb gyfle i drafod pob problem.

Apwyntiadau– gallaf gael apwyntiad ar y diwrnod, ond mae’n anodd iawn trefnu apwyntiad rheolaidd.

Amseroedd agor y practisau meddygon teulu

GP data shows a gradual trend [PDF opens in new window] Mae’r data isod yn dangos tueddiad graddol o gynyddu amseroedd agor a’r apwyntiadau sydd ar gael yn ystod oriau agor arferol (8am i 6:30pm), er bod apwyntiadau ar benwythnosau yn dal i fod yn brin. Nid yw apwyntiadau gyda’r nos (ar ôl 6:30pm) ac ar benwythnosau yn rhan o’r contract Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol ond pan fo angen penodol, gall byrddau iechyd eu hariannu yn rhan o Wasanaeth Ychwanegol Oriau Agor Estynedig dan Gyfarwyddyd. Gweler mwy o ddata ar apwyntiadau meddygon teulu ac amserau agor yma [Yn agor mewn ffenestr newydd].

Gwasanaethau meddyg teulu y tu allan i oriau

Pan fo’r meddygfeydd yn cau, mae’n rhaid i gleifion sydd ag anghenion brys gysylltu â gwasanaethau meddyg teulu y tu allan i oriau. Mae gwasanaethau y tu allan i oriau effeithiol yn rhan bwysig o allu’r GIG i ymateb i alw am ofal brys. Bydd Archwilydd Cyffredinol Cymru cyhoeddi adroddiad manwl ar wasanaethau meddyg teulu y tu allan i oriau yn ddiweddarach yn 2018.

Gwasanaethau meddygon teulu y tu allan i oriau

Hefyd penwythnosau a gwyliau banc

Sut mae gwasanaethau meddyg teulu y tu allan i oriau (GPOOH) yn gweithio?

Mae’r gwasanaethau ychydig yn wahanol mewn gwahanol ardaloedd. Dyma un ffordd o weithio.

0.6 miliwn

miliwn o bobl yn cysylltu â GPOOH bob blwyddyn

Galw eich meddyg teulu

Pobl yn ffonio’r feddygfa,

neu

GPOOH yn uniongyrchol,

neu

bellach gellir ffonio 111 mewn rhai ardaloedd.

Neges ar dâp

Neges o groeso yn cyfeirio’r claf i wasanaethau amgen.

Aros ar y llinell i siarad â gwasanaeth GPOOH.

Ateb galwadau

Person hyfforddedig yn ateb yr alwad.Gofyn beth yw’r broblem.

Galw’n ôl

Meddyg, nyrs neu barafeddyg yn ffonio’r claf.

Cyngor neu Apwyntiad

Hunanofal yw’r cyngor a roddir i rai cleifion, mae cleifion eraill yn cael ymweliad yn eu cartrefi neu’n mynd i ganolfan gofal sylfaenol i’w gweld.

twitter logo facebook logo youtube logo