Matthew Edwards

Matthew Edwards

Mae Matt yn Gymro Cymraeg rhugl o Ogledd Cymru ac fe’i haddysgwyd yn Ysgol Morgan Llwyd yn Wrecsam. Enillodd radd BSC (Gradd Gyd-anrhydedd) mewn Daearyddiaeth a Gwyddor Wleidyddol o Brifysgol Coventry cyn ymuno â Swyddfa Archwilio Cymru a’r sefydliadau a’i rhagflaenodd, sef y Gwasanaeth Archwilio Dosbarth a’r Comisiwn Archwilio yng Nghymru, ym 1997. 

Cymhwysodd Matt yn Gyfrifydd Cyllid Cyhoeddus Siartredig yn 2001 a chyflawnodd nifer o rolau a daliodd nifer o bortffolios a oedd yn cynnwys gwaith archwilio ariannol yn ogystal â chyflawni prosiectau gwerth am arian lleol.

Mae Matt yn un o bedwar cyflogai sy’n aelodau o’r Tîm Arwain Gweithredol ac mae hefyd yn Rheolwr Archwilio Ariannol â chyfrifoldeb am reoli ystod o archwiliadau ar draws portffolio cymysg o gleientiaid gan gynnwys y llywodraeth ganolog ac ystod o gyrff llywodraeth leol.

Mae hefyd yn cadeirio Grŵp Cyflawni Archwilio Ariannol Swyddfa Archwilio Cymru sy’n gyfrifol am ddatblygu a gwella ansawdd ac effeithlonrwydd ein gwaith archwilio ariannol.

Mae Matt yn byw yn Wrecsam gyda’i wraig a’i ddwy ferch. Mae’n mwynhau seiclo a rhedeg ac mae’n gefnogwr pybyr ac yn un o ranberchnogion Clwb Pêl-droed Wrecsam. Mae hefyd i’w weld o bryd i’w gilydd yn adeiladu ac yn peintio setiau llwyfan mewn theatr ieuenctid leol.