Mike Usher

Mae gan Mike Usher dros 30 mlynedd o brofiad ym maes archwilio cyhoeddus, ar ôl dechrau ei yrfa gyda’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol fel hyfforddai graddedig ym 1987. Symudodd o Lundain i Gaerdydd ym 1989 gan gymhwyso gyda CIPFA ym 1991. Bu hefyd yn arolygydd prosiect P3 i CIPFA am bedair blynedd. 

Yn dilyn secondiad i KPMG, dyrchafwyd Mike i swydd Rheolwr Archwilio ym 1996 ac yna daeth yn Gyfarwyddwr yn 2001. Er iddo gael y cyfle i ddychwelyd i’r Swyddfa Archwilio Genedlaethol yn Llundain pan ffurfiwyd Swyddfa Archwilio Cymru yn 2005 dewisodd Mike aros ac ategu ei brofiad yma, wedi ei ysgogi gan amrywiaeth ehangach cylch gwaith yr Archwilydd Cyffredinol a heriau’r amgylchedd gwleidyddiaeth ddatganoledig yng Nghymru.

Yn ogystal â phrofiad helaeth ar draws ystod eang o amgylcheddau cleientiaid llywodraeth ganolog, GIG a llywodraeth leol, mae gan Mike arbenigedd penodol mewn adrodd i Senedd San Steffan a Chynulliad Cenedlaethol Cymru ar lywodraethu, materion rheoleidd-dra a phriodoldeb, a rhoi cyngor archwilio annibynnol i uwch staff cleientiaid a’u pwyllgorau archwilio ar faterion craffu, llywodraethu corfforaethol a rheoli risg. Mike hefyd oedd ein Cyfarwyddwr Technegol hyd at 2015 ac mae’n gyn-aelod o’r Bwrdd Cynghori ar Adroddiadau Ariannol Trysorlys ei Mawrhydi (FRAB).

Mae Mike yn aelod o Bwyllgor Rheoli Swyddfa Archwilio Cymru ac ar hyn o bryd mae’n Arweinydd Sector ym maes Iechyd a Llywodraeth Ganolog yn darparu arweinyddiaeth strategol ar gyfer ein gwaith archwilio ar draws y ddau sector hyn ar bynciau megis datganoli cyllidol a Brexit. Mae hefyd yn cyfarwyddo gwaith ein Tîm Astudiaethau Ymchwiliol. Mae Mike yn cynrychioli’r Archwilydd Cyffredinol ar amrywiaeth o weithgorau allanol, ac mae’n arwain ein trafodaethau teiran GIG ar Uwchgyfeirio ac Ymyrryd gyda Llywodraeth Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Fel unigolyn, bu Mike yn Aelod o Fwrdd yr Ymddiriedolwyr a Chadeirydd y Pwyllgor Archwilio yn y Sefydliad Ymchwil Canser rhwng 2007 a 2015, ac ar hyn o bryd mae’n aelod o’r Pwyllgor Archwilio a Llys y Llywodraethwyr yn Ysgol Ysbyty Crist. 

Mike Usher - hysbysiad o gofrestru buddiannau [PDF 52KB agorir mewn ffenest newydd]

Mike Usher