Bwrdd Iechyd Cwm Taf Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

29 Mai 2012 - 10:02yb

Bwrdd Iechyd Cwm Taf Adroddiad Archwilio Blynyddol 2011

Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi fy nghanfyddiadau o'r gwaith archwilio a wnaed gennyf ym Mwrdd Iechyd Lleol Cwm Taf. 

 

Rwyf wedi rhoi barn ddiamod ar ddatganiadau ariannol 2010-11 y Bwrdd Iechyd, er i mi dynnu sylw swyddogion a'r Pwyllgor Archwilio at sawl mater wrth wneud hynny. 
Deuthum hefyd i'r casgliadau canlynol: 

  • paratowyd cyfrifon y Bwrdd Iechyd yn briodol ac roeddent yn gywir ym mhob ffordd berthnasol; ac
  • roedd gan y Bwrdd Iechyd amgylchedd rheoli mewnol effeithiol i leihau'r risg o gamddatganiadau perthnasol yn y datganiadau ariannol. 

Llwyddodd y Bwrdd Iechyd i gyflawni cydbwysedd ariannol ar ddiwedd 2010-11, ond dim ond oherwydd arian anghylchol ychwanegol gan Lywodraeth Cymru o £18.2 miliwn. 

 

Hoffen ni gael eich adborth