Cynllun Cydraddoldeb Strategol ar y Cyd

23 Mai 2014 - 9:50yb

Mae’r cynllun cydraddoldeb strategol ar y cyd hwn yn nodi deg amcan penodol i’n helpu i gyflawni’r Ddyletswydd Cydraddoldeb Gyffredinol (h.y. sicrhau bod ein gwaith yn rhoi ystyriaeth ddyledus i’r angen i helpu i ddileu achosion o wahaniaethu, hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cydberthnasau da).

Mae’r amcanion hyn yn cwmpasu pob prif faes o waith yr Archwilydd Cyffredinol a meysydd allweddol o gyfrifoldebau Swyddfa Archwilio Cymru fel cyflogwr a chaffaelwr gwasanaethau. Gan fod y cyfrifoldebau hyn yn newydd i’r Bwrdd a bod angen ymgysylltu ymhellach â chynrychiolwyr y bobl sy’n rhannu’r nodweddion gwarchodedig, rydym yn bwriadu adolygu’r cynllun yn 2015 o ran priodolrwydd yr amcanion.

Hoffen ni gael eich adborth

Darganfod dogfennau