Effeithiolrwydd awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru

6 Meh 2019 - 12:04yb

Effeithiolrwydd awdurdodau cynllunio lleol yng Nghymru

Mae'r adroddiad hwn yn ystyried cynnydd awdurdodau cynllunio lleol o ran cyflawni eu cyfrifoldebau newydd ac i ba raddau y maent yn gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy a geir yn Neddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015.

Mae'r adroddiad hefyd yn ystyried pa mor effeithlon ac effeithiol yw’r ‘system cynllunio lleol’, gan ganolbwyntio ar eu perfformiad, eu hincwm a’u gwariant i benderfynu pa mor gydnerth yw gwasanaethau. Mae'r adroddiad hefyd yn yn bwrw golwg ar brosesau penderfynu ac ymgysylltu â rhanddeiliaid.

Icon adroddiad cryno Darllenwch yr adroddiad cryno [agorir mewn ffenest newydd]

Icon data offeryn Edrychwch ar ein offeryn data [agorir mewn ffenest newydd]

Hoffen ni gael eich adborth