Diogelu gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer y dyfodol

Bydd y weminar hon yn adnabod enghreifftiau ymarferol o wasanaethau yn gwneud pethau'n wahanol wrth gynllunio ar gyfer y dyfodol a sicrhau'r buddion gorau posibl ar draws y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru.

Mwy am y digwyddiad hwn

Bydd y weminar hon yn edrych ar sut y gallwn addasu a meddwl y tu allan i'n ffiniau sector i gyflawni newid tymor hir ar y cyd. Byddwn yn trafod sut y mae'n rhaid i wneuthurwyr penderfyniadau strategol a gweithredol gydbwyso anghenion heddiw gydag anghenion yfory.

Pan fydd gwasanaethau cyhoeddus yn gwneud penderfyniadau heddiw, bydd effaith llawer o'r penderfyniadau hynny yn dal i gael ei theimlo ymhen 30 mlynedd. A ydych chi'n meddwl am y canlyniadau anfwriadol?

Os ydym yn parhau i wneud penderfyniadau yn yr un ffordd ag yr ydym wedi gwneud erioed, ni fyddwn byth yn gweld y newid sydd ei angen arnom.

Nid tasg hawdd yw cydbwyso anghenion tymor byr, cyfredol unigolion a chymunedau â nodau tymor hir. Mae cyrff cyhoeddus yn canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau i ddiwallu anghenion pobl yma ac yn awr, ond mae natur y galw yn newid ac mae'r niferoedd yn codi.

Mae gwasanaethau cyhoeddus hefyd yn wynebu heriau pontio'r cenedlaethau sydd wedi hen ymwreiddio, megis tlodi, a bygythiad hollbresennol newid yn yr hinsawdd, sy'n gofyn am weithredu hirdymor ar y cyd.

Mae'r weminar wedi ei hanelu at:

  • benaethiaid gwasanaethau;
  • cynllunwyr strategol;
  • aelodau bwrdd a gweithwyr anweithredol;
  • cynllunwyr corfforaethol; a
  • rheolwyr perfformiad corfforaethol.

Cysylltu â’r Gyfnewidfa Arfer Da

I gysylltu â’r tîm Cyfnewidfa Arfer Da, ebostiwch arfer.da@archwilio.cymru.

Caiff cyfarwyddiadau ymuno eu hanfon 1-2 wythnos cyn y digwyddiad. Cofiwch roi'ch cyfeiriad e-bost wrth gadw lle fel y gallwn anfon gwybodaeth atoch.

Rydym yn rhoi hysbysiad preifatrwydd i gynadleddwyr, sy'n rhoi gwybodaeth i chi am y ffordd rydym yn delio â'ch data personol fel rhan o'r broses gofrestru.

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd