Gwneud gwasanaethau'n fwy hygyrch i bobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg

Rydym wedi cynnal seminar am ddim i ddatblygu ymwybyddiaeth o'r gofynion ar gyrff cyhoeddus i alluogi pobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg i gyrchu gwasanaethau cyhoeddus ar sail gyfartal ac i ddeall y polisïau a'r arfer y mae angen iddynt fod ar waith.

Bydd pobl nad ydynt yn siarad Cymraeg na Saesneg yn cael trafferth defnyddio'r gwasanaethau cyhoeddus y mae eu hangen arnynt. Gall hyn fod am eu bod newydd gyrraedd y DU neu oherwydd nam synhwyraidd. Fodd bynnag, mae sicrhau bod gan bawb yng Nghymru fynediad cyfartal at wasanaethau cyhoeddus yn un o 7 nod Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Gwnaeth y seminar hon ddwyn ynghyd yr arferion diweddaraf o bob cwr o Gymru a'r tu hwnt. Wrth adael y seminar hon, bydd y cynrychiolwyr wedi rhannu a dysgu dulliau gwahanol o gyrchu gwasanaethau a gwybodaeth, a pham mae'r gofyniad hwn mor bwysig.

At bwy oedd y seminar wedi'i hanelu 

Roedd y digwyddiad yma wedi ei hanelu at y sector cyhoeddus a staff o’r trydydd sector:

  • deiliaid portffolios cydraddoldebau
  • swyddogion cydraddoldebau
  • arweinwyr polisi
  • rheolwyr hygyrchedd gwefan, a
  • staff sy'n gyfrifol am ddatblygu gwasanaethau i ffoaduriaid, ceiswyr lloches a mudwyr i'r DU, neu gwasanaethau i bobl â nam synhwyraidd neu sydd dan anfantais arall.

Cyflwyniadau

  1. Sut gall technoleg ddigidol helpu i wneud gwasanaethau'n fwy hygyrch [PDF 1.2MB Agorir mewn ffenest newydd] - Fiona Maclean/ Alison Johnstone, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
  2. Cefnogi tenantiaid yn y gymuned - Bex Gingell a Tim Entwhistle, Cymdeithas Tai Taf
  3. Gweithio mewn partneriaeth er mwyn gwella mynediad at wasanaethau iechyd [PDF 1.2MB Agorir mewn ffenest newydd] - Dr Gareth Morgan, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, a John Gilchrist, Cyngor Cymru i Bobl Fyddar

Cyfryngau cymdeithasol

 

Does dim digwyddiadau ar y gweill yn y categori hwn ar hyn o bryd