Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn symud i’r cyfeiriad cywir

29 Meh 2017 - 12:45yb

Ond, er ei fod ar y trywydd iawn, mae llawer i’w wneud o hyd

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru a Phrif Weithredwr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi galw ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr i barhau i roi “arweiniad egnïol, dewr ac amlwg” i adeiladu ar y cynnydd y mae eisoes wedi’i wneud o ran gwella gwasanaethau.

Mae’r adroddiad a baratowyd ar y cyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn trafod y cynnydd a wnaed ers adolygiad gwreiddiol 2013 a’r adolygiadau dilynol. Cafodd yr adolygiad ei gyflawni tu allan i’r fframwaith mesurau arbennig ac mae’n trafod nifer o themâu, gan gynnwys effeithiolrwydd y bwrdd, strwythur y sefydliad, cynllunio strategol, a’r trefniadau ansawdd a diogelwch.

Yn gyffredinol, o’i gymharu â sefyllfa heriol 2013, mae’r adroddiad yn nodi bod yr arweinyddiaeth wedi cryfhau, bod y Bwrdd yn gweithio’n fwy effeithiol, a bod strwythur y sefydliad wedi newid yn sylfaenol. Mae hefyd yn nodi bod y mesurau arbennig yn helpu i hoelio ei sylw yn y mannau cywir.

Fodd bynnag, mae nifer o’r heriau a bennwyd yn flaenorol yn dal i fod yn amlwg. Y pwysicaf o’r rhain yw’r ffaith nad oes cynllun clir ar gael o ran sut y dylid ailsiapio gwasanaethau clinigol y Gogledd, a sut y gellir gwneud hyn mewn ffordd a fydd yn hyfyw yn y tymor hir o safbwynt clinigol ac ariannol. Yn ogystal, er bod y trefniadau ansawdd a diogelwch wedi cryfhau, mae angen iddo wneud mwy o waith i hybu dysgu ac i wella ansawdd.

Heddiw, dywedodd Huw Vaughan Thomas, yr Archwilydd Cyffredinol: “Mae’r adroddiad hwn yn tynnu sylw at y gwaith da y mae’r bwrdd wedi’i wneud i ymateb i’r problemau a’r heriau y mae wedi’u hwynebu. Fodd bynnag, rwy’n annog y bwrdd ac uwch-aelodau o’r staff i roi arweiniad egnïol, dewr ac amlwg wrth iddynt barhau i fynd i’r afael â’r materion y maent yn eu hwynebu.”

Dywedodd Kate Chamberlain, Prif Weithredwr Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru: “Er bod y bwrdd iechyd yn symud i’r cyfeiriad cywir, mae’r adroddiad hwn yn dangos bod angen iddo roi sylw i rai materion pwysig o hyd. Y pwysicaf o’r rhain yw cytuno ar gynllun clir ar gyfer gwasanaethau clinigol y Gogledd yn y tymor hir. Mae hyn yn hanfodol er mwyn parhau i ddarparu gofal diogel a chynaliadwy.”