Audit Wales

Dwy swydd Cyfarwyddwr Gweithredol newydd

Audit Wales logo

Cyfleoedd newydd i weithio gyda ni

Ym mis Ebrill 2020, mabwysiadodd yr Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru hunaniaeth newydd sef Archwilio Cymru, ac rydym nawr am benodi dwy swydd newydd: Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Archwilio, a Chyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Newid.

Cyfarwyddwr Gweithredol Gwasanaethau Archwilio

Bydd y CG Gwasanaethau Archwilio yn arwain y gwaith o gyflawni rhaglen helaeth Archwilio Cymru o archwilio ariannol a pherfformiad, gan sicrhau cyflawniad ac ansawdd y gwaith. Byddant yn datblygu ein rhaglen waith, gan ddarparu cyfeiriad ac arweinyddiaeth strategol, a datblygu'n cysylltiadau ag uwch randdeiliaid ar draws Llywodraeth Cymru, y Senedd, y sector cyhoeddus, grwpiau proffesiynol, asiantaethau archwilio yn y DU ac yn rhyngwladol, y byd academaidd, y cyfryngau a sefydliadau perthnasol eraill.

Cyfarwyddwr Gweithredol Cyfathrebu a Newid

Bydd y CG Cyfathrebu a Newid yn arwain ar swyddogaethau cyfathrebu, ymgysylltu, cynllunio strategol a newid o fewn Archwilio Cymru. Byddant yn rhoi cyfeiriad ac arweiniad i'n cyfathrebiadau mewnol ac allanol, ein brand, ein henw da a'n hymgysylltu, gan ddatblygu ein cynlluniau busnes a'n rhwydweithiau, a byddant yn gweithredu fel cynghorydd allweddol i'r Archwilydd Cyffredinol ar bob agwedd o gyfathrebu, y cyfryngau, arferion da, newid, a chydberthnasau rhanddeiliaid.

Yr hyn yr ydym yn chwilio amdano

Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn rhan o dîm arwain gweithredol bychan, unedig a deinamig. Rydyn ni'n chwilio am feddylwyr strategol hirdymor a chyfathrebwyr gwych sy'n weladwy, yn ddeinamig ac yn angerddol, ac sy'n gallu ein harwain i ysgogi a chyflawni newid.

Sut i wneud cais

Darganfyddwch fwy am y swyddi ar ein tudalen swyddi [agorir mewn ffenestr newydd] ac fe allwch wneud cais drwy Odgers [agorir mewn ffenestr newydd].

 

Two new Executive Director roles

Audit Wales logo

New opportunities to work with us

In April 2020, the Auditor General for Wales and the Wales Audit Office adopted a new identity as Audit Wales, and we’re now seeking to appoint two new roles: an Executive Director of Audit Services, and an Executive Director of Communications and Change.

Executive Director of Audit Services

The E.D. of Audit Services will lead delivery of Audit Wales’ extensive programme of financial and performance audit, ensuring the operational delivery and quality of audit work. They will develop our work programme, providing strategic direction and leadership, and progress our relationships with senior stakeholders across the Welsh Government, Senedd, public sector, professional groups, UK and international audit agencies, academia, media and other relevant organisations.

Executive Director of Communications and Change

The E.D. of Communications and Change will lead the communications, engagement, strategic planning and change functions of Audit Wales. They will provide direction and leadership for our internal and external communications, brand, reputation and engagement, developing our business plans and networks, and act as a key advisor to the Auditor General on all aspects of communication, media, good practice, change and stakeholder relationships.

What we are looking for

The successful candidates will be part of a small, united and dynamic executive leadership team. We’re looking for long-term strategic thinkers and great communicators who are visible, dynamic and passionate, and who can lead us to drive and deliver change.

How to apply

Find out more about the roles on our jobs page and to apply please do so via Odgers [opens in new window].