Audit Wales

Mae’n rhaid i gamau gweithredu gyfateb â brwdfrydedd os yw uchelgais llesiant cenedlaethau’r dyfodol i gael ei wireddu yng nghymru

Mae’r Archwilydd Cyffredinol yn cyhoeddi adolygiad blwyddyn gyntaf o sut y mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn gweithredu’r ddeddfwriaeth newydd

Mae cyrff cyhoeddus yng Nghymru yn cymryd camau i newid y ffordd y maent yn gweithio mewn ymateb i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 [agorir mewn ffenest newydd] ac mae llawer yn siarad amdani â brwdfrydedd a gobaith. Fodd bynnag, mae angen iddynt ystyried sut y byddant yn cymhwyso’r Ddeddf yn fwy systematig os ydynt yn mynd i ysgogi ffordd wahanol o weithio yn y tymor hwy. Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru yn galw ar gyrff cyhoeddus i sicrhau bod eu brwdfrydedd yn cyfateb â gweithredu parhaus, er mwyn i Gymru fanteisio i’r eithaf ar y cyfle y mae’r Ddeddf yn ei gynnig.

Mae ei adroddiad, yn rhoi trosolwg o sut y mae cyrff y sector gyhoeddus yng Nghymru wedi ymateb i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Nod yr adroddiad – Myfyrio ar Flwyddyn Un: Sut mae Cyrff Cyhoeddus wedi Ymateb i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015? – yw cefnogi sefydliadu yn ystod y cyfnod pontio hwn ac mae’n cydnabod bod yr holl gyrff cyhoeddus ar daith i ddysgu sut i gyflawni deddfwriaeth sy’n feiddgar, yn uchelgeisiol ac â’r nod o ysgogi newid diwylliannol hirdymor yn y gwasanaethau cyhoeddus a chanlyniadau gwell i bobl. Dyna’r rheswm pam y mae’r adroddiad yn amlygu rhai astudiaethau achos o arferion newydd er mwyn helpu eraill i ddysgu a gwella.

Canfu’r adroddiad fod cyrff cyhoeddus yn gallu rhoi enghreifftiau o sut y maent wedi defnyddio’r Ddeddf i wneud y newidiadau sydd eu hangen er mwyn gweithredu’r egwyddor datblygu cynaliadwy yn effeithiol. Mae angen i gyrff cyhoeddus nodi yn awr sut y byddant yn parhau i ddatblygu eu hymagwedd at y Ddeddf er mwyn iddynt allu cyflawni’r uchelgais a manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd y mae’n eu cynnig.

Er mwyn gweithredu’r egwyddor datblygu cynaliadwy, o dan y Ddeddf, mae’n rhaid i gyrff cyhoeddus ystyried y ‘pum dull o weithio’:

  1. Edrych i’r hirdymor er mwyn sicrhau nad ydynt yn cyfaddawdu gallu cenedlaethau’r dyfodol i ddiwallu eu hanghenion eu hunain;
  2. Gweithredu dull integredig wrth gynllunio a chyflawni gwasanaethau cyhoeddus – er mwyn iddynt ystyried y nodau llesiant i gyd pan fyddant yn penderfynu ar eu hamcanion lleisiant;
  3. Cynnwys amrywiaeth o’r boblogaeth yn y penderfyniadau sy’n effeithio arnynt;
  4. Gweithio gydag eraill mewn modd cydweithredol er mwyn dod o hyd i ddatrysiadau cynaliadwy ar y cyd; a
  5. Deall yr achosion sydd wrth wraidd problemau er mwyn eu hatal rhag digwydd neu waethygu.

Mae’n ofynnol i Archwilydd Cyffredinol Cymru archwilio cyrff cyhoeddus i ganfod sut y maent wedi gweithredu yn unol â’r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu eu hamcanion llesiant; ac wrth gymryd camau i’w bodloni. Mae’n rhaid iddo ddarparu adroddiad ar ei archwiliadau i Gynulliad Cenedlaethol Cymru flwyddyn o leiaf cyn etholiad y Cynulliad. Mae’n rhaid cyhoeddi’r adroddiad cyntaf o’r fath erbyn 2020, cyn etholiad y Cynulliad yn 2021.

Mae adroddiad heddiw yn ddarn o waith rhagarweiniol, cyn iddo ddechrau ar ei archwiliadau ffurfiol. Bydd hefyd yn cynnal cynhadledd genedlaethol ar 17 Mai, yn Stadiwm Dinas Caerdydd, i gyfleu ei ganfyddiadau yn fanylach i gyrff cyhoeddus ac i weithio gyda hwy i edrych ar y camau nesaf ar gyfer y dyfodol.

Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yng Nghymru hefyd wedi cyhoeddi adroddiad cyfochrog 'Llesiant yng Nghymru:y siwrnai hyd yn hyn' [agorir mewn ffenest newydd]  yn ystyried yr amcanion llesiant y mae cyrff cyhoeddus wedi eu gosod ac yn rhoi cyngor ar y ffordd orau iddynt ddangos eu bod yn cymryd camau effeithiol i’w bodloni.

Dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol, Huw Vaughan-Thomas:

“Megis dechrau’r daith yw hyn i wasanaethu cyhoeddus yng Nghymru. Flwyddyn yn ddiweddarach, ac mae llawer o sefydliadau wedi dechrau cymryd camau pwysig o ran gweithredu’r ddeddfwriaeth i wella llesiant yng Nghymru. Er bod hyn yn ddechrau cadarnhaol, bydd angen i gyrff cyhoeddus barhau â’u hymdrechion os ydynt yn mynd i ddefnyddio’r Ddeddf i wneud newidiadau beiddgar i’r hyn y maent yn ei wneud a sut y maent yn ei wneud.”

Action must match enthusiasm if wellbeing of future generations ambition to be realised in wales

Auditor General publishes first year review of how public bodies in Wales are implementing new legislation

Public bodies in Wales are taking steps to change how they work in response to the new Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015 [opens in new window] and many are talking about it with enthusiasm and optimism. But, they need to consider how they will apply the Act more systematically if they are going to drive a different way of working over the longer term. The Auditor General for Wales is calling for public bodies to match their enthusiasm with continuing action, if Wales is to make the most of the opportunity the Act affords.

His report, provides an overview of how public bodies in Wales have responded to the Well-being of Future Generations Act. The report – Reflecting on year one: How have public bodies responded to the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015? – is designed to support organisations during this transition phase and recognises that all public bodies are on a learning path to deliver legislation that is bold, ambitious and aims to drive a long term cultural change in public services and better outcomes for people. That’s why the report highlights some case study examples of emerging practice to help others learn and improve.

The report found that public bodies are able to give examples of how they have used the Act to make the changes needed for them to effectively apply the sustainable development principle. Public bodies now need to set out how they will continue developing their approach to the Act so that they can deliver on the ambition and maximise the opportunities it affords.

To apply the sustainable development principle, under the Act, public bodies must take account of the ‘five ways of working’:

  1. Looking to the long term so that they do not compromise the ability of future generations to meet their own needs;
  2. Taking an integrated approach, when planning and delivering public services - so that they look at all the well-being goals in deciding on their well-being objectives;
  3. Involving a diversity of the population in the decisions that affect them;
  4. Working with others in a collaborative way to find shared, sustainable solutions; and
  5. Understanding the root causes of issues to prevent them from occurring or getting worse.

The Auditor General for Wales is required to examine public bodies to see how they have acted in accordance with the sustainable development principle when setting their well-being objectives; and taking steps to meet them. He must provide a report on his examinations to the National Assembly for Wales at least a year before each Assembly election. The first such report must be published by 2020, before the 2021 Assembly election.

The report is a preliminary piece of work, before starting his formal examinations. He will also be hosting a national conference on 17 May, at Cardiff City Stadium, to communicate his findings in more detail with public bodies and explore with them the next steps for the future.

The Future Generations Commissioner in Wales has also published a report, in parallel, ‘Well-being in Wales: The journey so far’ [opens in new window] looks at the well-being objectives that public bodies have set and provides advice on how they can best demonstrate they are taking effective steps to meet them.

Auditor General, Huw Vaughan-Thomas said:

“This is just the start of the journey for public services in Wales. One year on, and many organisations have started to make important strides in implementing the legislation to improve well-being in Wales. While this is a positive start, public bodies will need to continue their efforts if they are going to use the Act to make bold changes to what they do and the way they do it.”

Join our award winning communications team!

Find out more and apply online

We’re looking for a full time Communications Officer (fixed term for at least 12 months) to help promote the work of the Wales Audit Office – could this be you?

If you have experience of engaging people with excellent content, coordinating events and producing creative video content then this is the role for you!

Find out more and apply before 8 May.

Yr Archwilydd Cyffredinol yn lansio Cod diwygiedig i archwilwyr

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi Cod Ymarfer Archwilio diwygiedig, yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus yn gynharach eleni. 

Mae'r Cod yn nodi'r egwyddorion y mae'n rhaid i archwilwyr allanol eu dilyn wrth wneud gwaith archwilio ar ei ran. Mae'r ddogfen hefyd yn rhoi manylion am yr hyn mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ei ystyried yn arfer proffesiynol gorau.

Ochr yn ochr â gofynion cyfreithiol a phroffesiynol penodol, rhaid i archwilwyr ddilyn pedair egwyddor allweddol – canolbwyntio ar y cyhoedd, bod yn annibynnol, yn gymesur ac yn atebol. Mae angen iddynt ystyried hefyd sut i gymhwyso egwyddor datblygu cynaliadwy Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn unol â chanllawiau y bydd yn eu cyhoeddi o bryd i'w gilydd.

Mae'r ddogfen, a gyhoeddir heddiw, yn darparu rhagor o wybodaeth i archwilwyr am y pedair egwyddor ac yn rhoi manylion am ofynion eraill, y mae angen iddynt eu dilyn wrth wneud eu gwaith.

Ymgynghorodd yr Archwilydd Cyffredinol ag amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys cyrff cyhoeddus Cymru a staff Swyddfa Archwilio Cymru, cyn cyhoeddi'r fersiwn ddiwygiedig hon o'r Cod Ymarfer Archwilio, sy'n adlewyrchu newidiadau yn sgil yr ymgynghoriad.

Darllenwch ein Cod Ymarfer Archwilio

Auditor General launches a revised Code for auditors

The Auditor General for Wales has published a revised Code of Audit Practice, following a public consultation earlier this year.

The Code sets out the principles external auditors must follow when carrying out audit work on his behalf. The document also details what the Auditor General regards as best professional practice.

Alongside specific legal and professional requirements, auditors must follow four key principles – being public focused, independent, proportionate and accountable. They also need to consider how to apply the sustainable development principle of the Well-being Future Generations (Wales) Act 2015 in accordance with guidance he will issue from time to time.

The document, published today, provides further information to auditors around the four principles and details a number of other requirements, which need to be followed when carrying out their work.

The Auditor General consulted with a broad range of stakeholders, including Welsh public bodies and the staff of the Wales Audit Office, before publishing this revised version of the Code of Audit Practice, which reflects changes arising from the consultation.

Read our Code of Audit Practice.

Ein Strategaeth Pobl

Oes gennych ddiddordeb mewn gweithio inni? Neu eisiau gwybod sut fath o gyflogwr ydym ni?

Yn wir, rydym newydd lawnsio ein Strategaeth Pobl newydd, sy’n traethu’n union sut mae i weithio gyda ni a sut rydym wedi edrych ar ôl ein staff.

Mae’n Cyfarwyddwr AD a Chyllid, Steve O’Donoghue, hefyd wedi ysgrifennu blog sy’n egluro pam rydym wedi’n hymrwymo i wneud Swyddfa Archwilio Cymru yn lle GWYCH i weithio ynddo. Gallwch ddarllen ei erthygl gan ymweld â’n safle blogiau [agorir mewn ffenest newydd].

Our People Strategy

Interested in working for us? Or want to know what we’re like as an employer?

Well, we’ve just launched our new People Strategy, which sets out exactly what it’s like to work with us and how we look after our staff.

Our Director of HR and Finance, Steve O’Donoghue, has also blogged about why we’re determined to make the Wales Audit Office a GREAT place to work. You can read his article by visiting our blog site [opens in new window].

Mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn gosod eu cynllun blynyddol ar gyfer 2018-19

Heddiw, mae'r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru wedi cyhoeddi eu Cynllun Blynyddol ar gyfer 2018-19, sy’n nodi sut y byddent yn cyflawni’r cynllun a’i amcanion.

Yn y Cynllun, rydym wedi rhoi disgrifiad cyfredol o'r ffactorau a fydd, yn ein tyb ni, yn cael y dylanwad mwyaf ar y modd y byddwn yn cyflawni ein gwaith dros y tair blynedd nesaf. Rydym hefyd wedi ailddiffinio'r blaenoriaethau strategol sy'n sail i'r modd y byddwn yn ymateb i'r amgylchedd hwnnw ac yn cyflawni ein nod cyffredinol a'n hamcanion allweddol.

 

Yn gyffredinol, byddwn yn parhau i ganolbwyntio’n gadarn ar sicrhau y caiff dulliau gwaith a chynhyrchion archwilio eu diweddaru’n rheolaidd. Drwy fyfyrio ar ddisgwyliadau rhanddeiliaid, gall yr Archwilydd Cyffredinol barhau i gynnig mewnbwn craffu treiddgar ac ysgogi gwelliannau yn y sector cyhoeddus yng Nghymru.

Auditor General and Wales Audit Office outline their annual plan for 2018-19

The Auditor General and Wales Audit Office have released their joint Annual Plan for 2018-19, outlining how they will deliver on the plan and its objectives. It also sets out our strategic priorities for the period 2018-2021.

In the Plan, we have provided an updated description of the factors we believe will have greatest influence over the way we deliver our work over the next three years, and have redefined the strategic priorities that underpin how we will respond to that environment and achieve our overall aim and key objectives.

Overall, the focus remains firmly fixed on ensuring that methods of work and audit products are regularly updated. Through reflecting on stakeholder expectation, the Auditor General is able to continue to offer insightful scrutiny and drive improvement in the Welsh public sector.