Financial Management

Llai o aelwydydd mewn tlodi tanwydd ond Llywodraeth Cymru yn methu â chyrraedd ei thargedau

Targedau sy’n ymwneud â dileu tlodi tanwydd yn ‘hynod uchelgeisiol’ o ystyried cymhlethdod a diffyg rheolaeth Llywodraeth Cymru ar rai achosion allweddol

Nid yw Llywodraeth Cymru wedi cyrraedd ei thargedau ar gyfer dileu tlodi tanwydd er bod ei chamau gweithredu i’w gweld fel pe baent wedi cyfrannu at ei leihau. Dyna un o brif negeseuon adroddiad, a gyhoeddwyd heddiw, gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Dengys adroddiad heddiw fod nifer yr aelwydydd yr amcangyfrifir eu bod mewn tlodi tanwydd wedi gostwng fwy na hanner mewn deng mlynedd – o 332,000 yn 2008 i 155,000 yn 2018. Ond fe osododd Llywodraeth Cymru dargedau uchelgeisiol iddi hi ei hun – i ddileu tlodi tanwydd ymhlith yr holl grwpiau agored i niwed erbyn 2010, mewn tai cymdeithasol erbyn 2012 ac yn y boblogaeth gyffredinol erbyn 2018. Nid yw’r targedau hyn wedi cael eu cyrraedd.

Mae trechu tlodi tanwydd yn gymhleth gyda’r achosion a’r ymatebion yn rhychwantu ffiniau sefydliadol. Roedd targedau Llywodraeth Cymru yn hynod uchelgeisiol o gofio bod rhai achosion allweddol, megis incwm aelwydydd a chost ynni, yn rhannol neu’n gyfan gwbl y tu hwnt i’w rheolaeth.

Mae Llywodraeth Cymru wedi gwario £249 miliwn, sy’n cynnwys peth arian o gronfeydd yr UE, ar ei rhaglen Cartrefi Cynnes i leihau tlodi tanwydd, yn bennaf trwy wella effeithlonrwydd ynni cartrefi – ond hefyd trwy roi cyngor i bobl ar faterion megis cynyddu incwm i’r eithaf ac arbed ynni. Ond nid yw’n eglur faint y mae hyn wedi cyfrannu at ei leihau ac mae tlodi tanwydd yn dal i fod yn broblem i nifer sylweddol o bobl. Yn 2018, amcangyfrifwyd fod canrannau’r rhai a oedd mewn tlodi tanwydd fel a ganlyn: 12% o’r holl aelwydydd yng Nghymru (155,000); 11% o’r aelwydydd agored i niwed (130,000); 9% o’r holl aelwydydd mewn tai cymdeithasol (21,000). Amcangyfrifwyd fod 32,000 o aelwydydd (2% o’r holl aelwydydd) mewn tlodi tanwydd difrifol, yr oedd 19,000 ohonynt yn aelwydydd agored i niwed.

Canfu adroddiad heddiw fod Llywodraeth Cymru, fel rhan o’i hymdrechion i ddatblygu dull mwy cyfannol o drechu tlodi, wedi ceisio gweithio gyda chyrff eraill ac wedi cydgysylltu ei hadrannau ei hun i fynd i’r afael ag achosion ehangach tlodi tanwydd. Mae hyn yn cynnwys buddsoddi mewn rhaglenni ehangach, megis gwaith i gyrraedd Safon Ansawdd Tai Cymru ar draws tai cymdeithasol.

Fodd bynnag, ceir rhai tensiynau cynhenid rhwng gwahanol nodau polisi. Mae’r adroddiad yn amlygu tensiynau rhwng ceisio dileu allyriadau carbon o dai domestig a blaenoriaethu ymdrechion a chyllid ar aelwydydd tlawd o ran tanwydd sy’n tueddu i ddefnyddio llai o ynni ac y gall fod angen iddynt ddefnyddio mwy o ynni er mwyn peidio â  byw mewn cartref oer, nad yw’n iach.

Mae’r adroddiad yn gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru eu hystyried wrth iddi ymgynghori ar gynllun tlodi tanwydd newydd a’i gwblhau, gan gynnwys:

 • Dysgu gwersi o’r methiant i gyrraedd y targedau cyfredol a bennwyd yn 2010 wrth benderfynu ar unrhyw uchelgeisiau newydd
 • Cysylltu cynlluniau tlodi tanwydd â gwaith arall i fynd i’r afael ag achosion sylfaenol tlodi tanwydd
 • Ystyried sut y gallai cynlluniau tlodi tanwydd atal costau mewn meysydd gwasanaeth eraill a chyfrannu at nodau polisi ehangach wrth bennu cyllidebau rhaglenni yn y dyfodol

Meddai’r Archwilydd Cyffredinol, Adrian Crompton, heddiw:

“Mae byw mewn cartref oer, llaith, yn effeithio ar les meddyliol a chorfforol pobl ac mae ymdrin â chanlyniadau tlodi tanwydd yn cynyddu gwariant cyhoeddus arall, er enghraifft yn y GIG. Felly mae’n dda gweld bod buddsoddiad Llywodraeth Cymru wedi helpu i wella effeithlonrwydd ynni cartrefi pobl a’i fod i’w weld yn rhan o’r stori o ostwng cyfraddau tlodi tanwydd. Ond, o ystyried nad yw wedi cyrraedd ei thargedau ei hun i ddileu tlodi tanwydd, mae gwersi i Lywodraeth Cymru eu dysgu wrth iddi ystyried ei huchelgeisiau a’i rôl yn y dyfodol.”

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

 • Trosolwg lefel-uchel gychwynnol o uchelgeisiau presennol Llywodraeth Cymru ar gyfer tlodi tanwydd a’i chynnydd hyd yma yw’r adroddiad hwn. Nod ein gwaith yw darparu peth mewnwelediad i ymdrechion ers cyhoeddi Strategaeth Tlodi Tanwydd Llywodraeth Cymru yn 2010.
 • Diffiniad Llywodraeth Cymru o dlodi tanwydd yw ‘byw ar incwm is mewn cartref na ellir ei gadw’n gynnes am gost resymol’. Mae wedi mabwysiadu’r ddau fesur canlynol i asesu cyfraddau tlodi tanwydd:
  • Os oes angen i aelwyd wario mwy na 10% o’i hincwm i gadw’n gynnes, mae mewn tlodi tanwydd.
  • Os oes angen i aelwyd wario mwy nag 20% o’i hincwm, mae mewn tlodi tanwydd difrifol.
 • Cyhoeddir adroddiad heddiw cyn ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar gynllun tlodi tanwydd newydd. Mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu lansio ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Hydref 2019 a chyhoeddi Cynllun Tlodi Tanwydd newydd ym mis Chwefror 2020.
 • Ar y cam hwn, nid ydym wedi bwrw golwg fanwl ar werth am arian y ddau brif gynllun effeithlonrwydd ynni cartref – ‘Nyth’ ac ‘Arbed’. Fodd bynnag, rydym yn ystyried gwneud gwaith pellach i fwrw golwg ar y cynlluniau hyn cyn bo hir. Mae Aelod Cynulliad wedi ysgrifennu at yr Archwilydd Cyffredinol i nodi pryderon penodol ynghylch y cynllun Arbed.
 • Yr Archwilydd Cyffredinol yw archwilydd allanol statudol annibynnol y sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Mae’n gyfrifol am fynd ati’n flynyddol i archwilio’r mwyafrif o’r arian cyhoeddus a gaiff ei wario yng Nghymru, gan gynnwys y £15 biliwn o arian y pleidleisir arno’n flynyddol gan y Cynulliad Cenedlaethol. Caiff elfennau o’r cyllid hwn eu trosglwyddo gan Lywodraeth Cymru i’r GIG yng Nghymru (dros £7 biliwn) ac i lywodraeth leol (dros £4 biliwn).
 • Mae annibyniaeth archwilio’r Archwilydd Cyffredinol o’r pwys mwyaf. Fe’i penodir gan y Frenhines, ac nid yw ei waith archwilio’n cael ei gyfarwyddo na’i reoli gan y Cynulliad Cenedlaethol na’r Llywodraeth. 
 • Corff corfforaethol sy’n cynnwys Bwrdd statudol ac iddo naw aelod yw Swyddfa Archwilio Cymru sy’n cyflogi staff ac yn darparu adnoddau eraill ar gyfer yr Archwilydd Cyffredinol, sydd hefyd yn gweithredu fel Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu’r Bwrdd. Mae’r Bwrdd yn monitro ac yn cynghori’r Archwilydd Cyffredinol, o ran arfer ei swyddogaethau.

Fewer households in fuel poverty but Welsh Government misses targets

Targets around eradicating fuel poverty ‘highly ambitious’ given complexity and lack of Welsh Government control over some key causes

The Welsh Government has not met its targets for the eradication of fuel poverty though its actions do seem to have contributed to a reduction. That’s one of the main messages of a report, published today, by the Auditor General for Wales.

Today’s report shows that the number of households estimated to be in fuel poverty has fallen by over a half in ten years - from 332,000 in 2008 to 155,000 in 2018. But the Welsh Government set itself ambitious targets – to eradicate fuel poverty among all vulnerable groups by 2010, in social housing by 2012 and in the general population by 2018. These targets have not been met.

Tackling fuel poverty is complex with the causes and responses spanning organisational boundaries. The Welsh Government’s targets were highly ambitious given that some key causes, such as household income and the cost of energy, lie partly or entirely outside its control.

The Welsh Government has spent £249 million, which includes some EU funds, on its Warm Homes programme to reduce fuel poverty, mainly through improving home energy efficiency - but also by providing advice to people on issues like maximising income and saving energy. But exactly how much this has contributed to the reduction is unclear and fuel poverty remains a problem for a significant number of people.  In 2018, those estimated to be in fuel poverty in were: 12% of all households in Wales (155,000); 11% of vulnerable households (130,000); 9% of all households in social housing (21,000). An estimated 32,000 households (2% of all households) were in severe fuel poverty, 19,000 of which were vulnerable households.

Today’s report found as part of its efforts to develop a more holistic approach to tackling poverty, the Welsh Government has sought to work with other bodies and has coordinated its own departments to address the wider causes of fuel poverty. This includes investing in wider programmes, such as work to achieve the Welsh Housing Quality Standard across social housing.

However, there are some inherent tensions between different policy aims. The report highlights tensions between trying to eradicate carbon emissions from domestic housing and prioritising efforts and funding on fuel poor households who tend to use less energy and may indeed need to increase their energy use in order not to live in a cold, unhealthy home.

The report makes recommendations for the Welsh Government to consider as it consults on and finalises a new fuel poverty plan, including:

 • learning lessons learnt from the failure to meet the current targets set in 2010 when deciding on any new ambitions.
 • linking fuel poverty schemes with other work to tackle the underlying causes of fuel poverty.
 • considering how fuel poverty schemes could prevent costs in other service areas and contribute to wider policy goals when setting future programme budgets.

Auditor General, Adrian Crompton said today:

“Living in a cold, damp home impacts on people’s mental and physical well-being and dealing with the consequences of fuel poverty increases other public spending, for example in the NHS. So it is good to see that Welsh Government investment has helped to improve the energy efficiency of people’s homes and seems to be part of the story of reducing fuel poverty rates. But, given it has not met its own targets to eradicate fuel poverty, there are lessons for the Welsh Government to learn as it considers its future ambitions and role.”

Ends

Notes to Editors:

 • This report is an initial high-level overview of the Welsh Government’s existing ambitions for fuel poverty and progress to date. The aim of our work is to provide some insight into efforts since the publication of the Welsh Government’s 2010 Fuel Poverty Strategy.
 • The Welsh Government defines fuel poverty as ‘living on a lower income in a home which cannot be kept warm at reasonable cost’. It has adopted the following two measures to assess rates of fuel poverty:
  • If a household needs to spend more than 10% of its income to keep warm, it is in fuel poverty.
  • If a household needs to spend more than 20% of its income, it is in severe fuel poverty.
 • Today’s report is being published in advance of a Welsh Government consultation on a new fuel poverty plan. The Welsh Government intends to launch a public consultation in October 2019 and to publish a new Fuel Poverty Plan in February 2020.
 • At this stage, we have not looked in depth at the value for money of the two main home energy efficiency schemes – ‘Nest’ and ‘Arbed’. However, we are considering further work to look at these schemes soon. An Assembly Member has written to the Auditor General outlining specific concerns about the Arbed scheme.
 • The Auditor General is the independent statutory external auditor of the devolved Welsh public sector. He is responsible for the annual audit of the majority of the public money spent in Wales, including the £15 billion of funds that are voted on annually by the National Assembly. Elements of this funding are passed by the Welsh Government to the NHS in Wales (over £7 billion) and to local government (over £4 billion).
 • The audit independence of the Auditor General is of paramount importance. He is appointed by the Queen, and his audit work is not subject to direction or control by the National Assembly or government. 
 • The Wales Audit Office (WAO) is a corporate body consisting of a nine-member statutory Board which employs staff and provides other resources to the Auditor General, who is also the Board’s Chief Executive and Accounting Officer. The Board monitors and advises the Auditor General, regarding the exercise of his functions.

Patrymau gwariant cyhoeddus ers datganoli ‘yn ddiddorol ac, o bosibl, yn annisgwyl’

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru’n bwrw golwg dros y ffordd y mae gwariant cyhoeddus wedi newid ers datganoli o’i gymharu â rhannau eraill o’r DU

Yn ystod degawd cyntaf datganoli, cynyddodd cyfanswm y gwariant cyhoeddus y pen yng Nghymru bron i 4% y flwyddyn mewn termau real. Yn sgil y cyni a gafwyd yn y sector cyhoeddus ar ôl hynny, gostyngodd y gwariant yn raddol. Pe bai patrwm y deng mlynedd gyntaf wedi parhau, byddai'r gwariant cyhoeddus y pen wedi bod oddeutu 40% yn uwch yn 2017-18 nag yr oedd. Cyflwynir yr holl ffigurau hyn mewn adroddiad ac offeryn data newydd a gyhoeddir heddiw.

Yn gyffredinol, mae’r gwariant cyhoeddus y pen yng Nghymru wedi bod yn gyson uwch na Lloegr ond yn is na’r Alban a Gogledd Iwerddon drwy gydol y cyfnod o ddatganoli. Yn 2017-18, £10,587 oedd y gwariant y pen yng Nghymru o’i gymharu ag £11,081 yn yr Alban, £11,394 yng Ngogledd Iwerddon a £9,247 yn Lloegr. Mae’r ffigurau hyn yn cynnwys gwariant wedi’i ddatganoli a gwariant heb ei ddatganoli.

Ceir rhai amrywiadau sy'n ddiddorol ac, o bosibl, yn annisgwyl o ran meysydd polisi unigol, er enghraifft:

 • Ym maes iechyd, tan yn ddiweddar iawn, roedd y gwariant y pen yng Nghymru’n agosáu at y lefel is a welwyd yn Lloegr, a hynny er bod lefelau uwch o angen ac arian cyhoeddus cyffredinol yng Nghymru.
 • Gellir gweld patrwm tebyg ym maes addysg lle mae’r gwariant y pen a oedd yn gyson uwch yng Nghymru o’i gymharu â Lloegr yn ystod blynyddoedd cynnar datganoli yn llawer llai amlwg erbyn hyn.
 • Mae’r gwariant ar ddatblygu economaidd yng Nghymru wedi bod yn llawer uwch na’r gwariant yn Lloegr o hyd ac, yn ystod blynyddoedd cyntaf datganoli, roedd yn uwch nag unrhyw ran arall o’r DU. Er bod y gwariant yn dal i fod yn sylweddol uwch na Lloegr, mae’n is na lefelau’r Alban a Gogledd Iwerddon erbyn hyn.
 • Tyfodd y gwariant ar ddiwylliant a hamdden yn gyflymach na’r rhan fwyaf o rannau eraill y DU tan 2007-08. Yn fwy diweddar, er bod y gwariant wedi bod yn is na’r Alban a Gogledd Iwerddon, mae wedi parhau i fod yn llawer uwch yng Nghymru na Lloegr.

Heddiw, dywedodd Adrian Crompton, yr Archwilydd Cyffredinol:

“Mae’r dadansoddiad yn taflu goleuni ar y modd y cafodd yr arian cyhoeddus a wariwyd yng Nghymru ei ddefnyddio ac yn cymharu lefelau’r gwariant ar feysydd polisi bras. Ceir rhai canfyddiadau trawiadol y gall gwasanaethau cyhoeddus, llunwyr polisïau a gwleidyddion eu hystyried pan fyddant yn craffu ar gylch cynllunio presennol y gyllideb ac yn y tymor hirach.

Mae sector cyhoeddus Cymru’n gwneud penderfyniadau gan ystyried gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Drwy daflu rhywfaint o oleuni ar y gorffennol, rwy’n gobeithio y bydd y dadansoddiad hwn yn gosod sail ar gyfer penderfyniadau yn y dyfodol ac y bydd yn cynorthwyo’r rheini a fydd yn gyfrifol am lywodraeth ddatganoledig a gwariant cyhoeddus Cymru dros yr ugain mlynedd nesaf.”

Diwedd

Nodiadau i olygyddion:

 • Mae’r adroddiad a’r offeryn data’n asesu sut y mae gwariant cyhoeddus yng Nghymru wedi newid ers datganoli ym 1999, a hynny o’i gymharu â gwariant cyhoeddus mewn rhannau eraill o’r DU.
 • Mae offeryn data gwariant cyhoeddus yr Archwilydd Cyffredinol ar gael ar wefan Swyddfa Archwilio Cymru. Mae’r offeryn yn cynnwys dadansoddiad hirdymor o'r gwariant cyhoeddus yng Nghymru. Mae’r adroddiad a’r offeryn yn seiliedig ar set ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar gyfer Cyllid Cyhoeddus Gwledydd a Rhanbarthau 2017-18 sy’n cynnwys gwariant wedi’i ddatganoli a gwariant heb ei ddatganoli. 
 • Archwilydd allanol statudol annibynnol y rhan fwyaf o sector cyhoeddus datganoledig Cymru yw’r Archwilydd Cyffredinol. Mae’n gyfrifol am gynnal archwiliad blynyddol o’r rhan fwyaf o’r arian cyhoeddus sy’n cael ei wario yng Nghymru, gan gynnwys y £15 biliwn o arian y mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn pleidleisio arno bob blwyddyn. Mae Llywodraeth Cymru’n trosglwyddo rhannau o’r arian hwn i Wasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru (dros £7 biliwn) ac i lywodraeth leol (dros £4 biliwn).
 • Mae annibyniaeth archwilio’r Archwilydd Cyffredinol yn hollbwysig. Fe’i penodir gan y Frenhines, ac nid yw’r Cynulliad Cenedlaethol na’r llywodraeth yn cyfarwyddo nac yn rheoli ei waith. 
 • Corff corfforaethol a chanddo Fwrdd o naw aelod statudol yw Swyddfa Archwilio Cymru. Mae’n cyflogi staff ac yn darparu adnoddau i’r Archwilydd Cyffredinol sydd hefyd yn Brif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu’r Bwrdd. Mae’r Bwrdd yn monitro ac yn cynghori’r Archwilydd Cyffredinol o ran y modd y mae’n arfer ei swyddogaethau.

Public spending patterns since devolution ‘interesting and perhaps unexpected’

The Auditor General for Wales looks at how public spending has changed over the course of devolution compared to other parts of the UK

In the first decade of devolution, total public spending per head in Wales grew at almost 4% a year in real terms. The public sector austerity that followed saw spending gradually fall. If the pattern of the first 10 years had continued, public spending per head would have been around 40% higher in 2017-18 than was the case.  These figures are all set out in a new report and data tool published today.

Overall public spending per head in Wales has been consistently higher than England but lower than Scotland and Northern Ireland over the entire period of devolution. Spending per head in Wales in 2017-18 was £10,587 compared to £11,081 in Scotland, £11,394 in Northern Ireland and £9,247 in England. These figures cover both devolved and non-devolved spending.

There are some interesting and perhaps unexpected variations concerning individual policy areas, for example:

 • In health, until very recently spending per head in Wales had been converging to the lower level seen in England, despite the higher levels of need and overall public funding in Wales.
 • A similar pattern can be observed in education where the consistently higher per capita spending in Wales relative to England seen in the early years of devolution is now far less clear cut.
 • Spending on economic development in Wales has consistently been much higher than in England, and for the early years of devolution was higher than anywhere else in the UK. While it remains significantly higher than in England it is now below the levels in Scotland and Northern Ireland.
 • Spending on culture and recreation grew faster than most other parts of the UK until 2007-08. More recently expenditure has been below Scotland and Northern Ireland, but has remained significantly higher in Wales than in England.

The Auditor General for Wales, Adrian Crompton said today:

“This analysis sheds light on how the public funds spent in Wales have been deployed and the relative levels of spending on broad policy areas. There are some striking findings for public services, policy makers and politicians to consider as they scrutinise the current budget round and for the longer term.

Decision-making in the Welsh public sector is seen through the lens of the Well-Being of Future Generations (Wales) Act 2015. I hope that by shedding some light on the past, this analysis informs decision making for the future and so will assist those charged with taking forward the next 20 years of devolved government and public spending in Wales.”

Ends

Notes to Editors:

 • This report and data tool assess how public spending in Wales has changed over the course of devolution, since 1999, compared to other parts of the UK.
 • The Auditor General’s public spending data tool can be found via the Wales Audit Office website. The tool contains the longer-term analysis of public spending in Wales. Both the report and the tool are based on the Office for National Statistics’ Country and Regional Public Finances 2017-18 dataset which includes both devolved and non-devolved spending. 
 • The Auditor General is the independent statutory external auditor of the devolved Welsh public sector. He is responsible for the annual audit of the majority of the public money spent in Wales, including the £15 billion of funds that are voted on annually by the National Assembly. Elements of this funding are passed by the Welsh Government to the NHS in Wales (over £7 billion) and to local government (over £4 billion).
 • The audit independence of the Auditor General is of paramount importance. He is appointed by the Queen, and his audit work is not subject to direction or control by the National Assembly or government. 
 • The Wales Audit Office (WAO) is a corporate body consisting of a nine member statutory Board which employs staff and provides other resources to the Auditor General, who is also the Board’s Chief Executive and Accounting Officer. The Board monitors and advises the Auditor General, regarding the exercise of his functions.

Paratoadau yng Nghymru ar gyfer Brexit ‘heb gytundeb’ – diweddariad

Yr Archwilydd Cyffredinol yn anfon llythyr at Bwyllgor y Cynulliad ar y cynnydd a wnaed gan gyrff cyhoeddus

Heddiw, ysgrifennodd Archwilydd Cyffredinol Cymru at y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol yn rhoi ei sylwadau am y cynnydd a wnaed yn y misoedd diwethaf gan gyrff cyhoeddus datganoledig ledled Cymru wrth baratoi ar gyfer y posibilrwydd o Brexit ‘heb gytundeb’.

Yn dilyn ein hadroddiad, a gyhoeddwyd ym mis Chwefror eleni, dywed Archwilydd Cyffredinol Cymru, Adrian Crompton, mai’r heriau allweddol sy’n wynebu arweinwyr gwasanaethau cyhoeddus ar draws Cymru yn awr yw:

 • Cynnal gweithio ar y cyd: Mae cynllunio ar gyfer Brexit heb gytundeb wedi parhau, ac wedi cael ei gryfhau’n sylweddol mewn rhai meysydd, ers mis Mawrth. Ceir tystiolaeth i ddull mwy cydweithredol ledled gwasanaethau cyhoeddus Cymru. Mae’n hollbwysig bod hyn yn parhau.
 • Cryfhau cyfathrebu â’r cyhoedd: Rhaid i’r gwasanaethau cyhoeddus gyfleu negeseuon clir a chyson i’r cyhoedd ynghylch goblygiadau Brexit heb gytundeb, gan adeiladu ar y trefniadau sydd yn eu lle eisoes. Yn neilltuol, mae angen i’r cyhoedd wybod yr hyn y dylent ei wneud ac, yr un mor bwysig, yr hyn na ddylent ei wneud o ran cyflenwadau o feddyginiaethau, bwyd a thanwydd.
 • Gwella gwaith craffu annibynnol: Mae angen i’r rheiny sy’n gyfrifol am lywodraethu cyrff cyhoeddus Cymru wella’u gwaith o oruchwylio a chraffu ar baratoadau ar gyfer Brexit, wrth i 31 Hydref agosáu a hefyd yn y cyfnod fydd yn dilyn yn syth wedyn. 
 • Bod yn barod i ymateb gyda’i gilydd i’r annisgwyl: Mae angen i gyrff cyhoeddus fod yn ystwyth ac addasu’n gyflym i ddatblygiadau annisgwyl, yn enwedig gan fod rhai o oblygiadau cynnar Brexit heb gytundeb yn anodd eu rhagweld. 
 • Cynllunio a pharatoi ar gyfer effeithiau yn y tymor hirach: Mae angen i gyrff cyhoeddus rannu eu sylw rhwng y canlyniadau fydd yn digwydd yn syth ar ôl Brexit heb gytundeb a pharatoi ar gyfer ei effeithiau yn y tymor hwy.

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

 • Archwilydd Cyffredinol yw archwilydd allanol statudol annibynnol y sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Mae’n gyfrifol am fynd ati’n flynyddol i archwilio’r mwyafrif o’r arian cyhoeddus a gaiff ei wario yng Nghymru, gan gynnwys y £15 biliwn o arian y pleidleisir arno’n flynyddol gan y Cynulliad Cenedlaethol. Caiff elfennau o’r cyllid hwn eu trosglwyddo gan Lywodraeth Cymru i’r GIG yng Nghymru (dros £7 biliwn) ac i lywodraeth leol (dros £4 biliwn).
 • Mae annibyniaeth archwilio’r Archwilydd Cyffredinol o’r pwys mwyaf. Fe’i penodir gan y Frenhines, ac nid yw ei waith archwilio’n cael ei gyfarwyddo na’i reoli gan y Cynulliad Cenedlaethol na’r Llywodraeth.
 • Corff corfforaethol sy’n cynnwys Bwrdd statudol ac iddo naw aelod yw Swyddfa Archwilio Cymru sy’n cyflogi staff ac yn darparu adnoddau eraill ar gyfer yr Archwilydd Cyffredinol, sydd hefyd yn gweithredu fel Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu’r Bwrdd. Mae’r Bwrdd yn monitro ac yn cynghori’r Archwilydd Cyffredinol, o ran arfer ei swyddogaethau.

Preparations in Wales for a ‘no-deal’ Brexit – an update

Auditor General issues letter to Assembly Committee on progress made by public bodies

Today, the Auditor General for Wales has written to the External Affairs & Additional Legislation Committee with his observations on the progress made in recent months by devolved public bodies across Wales in preparing for a potential ‘no-deal’ Brexit.

Following our report, which was published in February this year, the Auditor General for Wales, Adrian Crompton, states that the key challenges facing public service leaders across Wales are now to:

 • Sustain collective working: Planning for a no-deal Brexit has continued, and has been significantly strengthened in some areas, since March. There is evidence of a more collaborative approach across Wales’ public services. It is vital that this continues.
 • Strengthen communications with the public: Public services must communicate clear and consistent messages to the public about the implications of a no-deal Brexit building on arrangements already in place. In particular, the public need to know what they should and, just as importantly, should not do in respect of medicines, food and fuel supplies.
 • Enhance independent scrutiny: Those charged with governance of Wales’ public bodies need to enhance their oversight and scrutiny of Brexit preparations, both as 31 October approaches and also in the immediate period thereafter.
 • Be collectively ready to respond to the unexpected: Public bodies need to be agile and adapt quickly to unexpected developments, especially as some of the immediate implications of a no-deal Brexit are hard to predict.
 • Plan and prepare for longer-term impacts: Public bodies need to balance their attention between the immediate consequences of a no-deal Brexit and preparing for its longer-term effects.  

Ends

Notes to editors:

 • The Auditor General is the independent statutory external auditor of the devolved Welsh public sector. He is responsible for the annual audit of the majority of the public money spent in Wales, including the £15 billion of funds that are voted on annually by the National Assembly. Elements of this funding are passed by the Welsh Government to the NHS in Wales (over £7 billion) and to local government (over £4 billion).
 • The audit independence of the Auditor General is of paramount importance. He is appointed by the Queen, and his audit work is not subject to direction or control by the National Assembly or government.
 • The Wales Audit Office (WAO) is a corporate body consisting of a nine member statutory Board which employs staff and provides other resources to the Auditor General, who is also the Board’s Chief Executive and Accounting Officer. The Board monitors and advises the Auditor General, regarding the exercise of his functions.

Gweithredu anghyfreithlon mewn Cyngor Tref

Methiannau o ran gwneud penderfyniadau a rheolaeth fewnol yn y Cyngor Tref yn arwain at golled o £234,000

Mae Cyngor Tref Cei Connah wedi gweld diffyg cronnus o dros £234,000 yng ngweithrediad y Quay Café ers 2011, yn ôl adroddiad a gafodd ei gyhoeddi gan Archwilydd Cyffredinol Cymru heddiw (19 Mehefin 2019). Mae’r adroddiad yn datgan na roddodd y cyngor ystyriaeth briodol i’r pwerau a oedd ganddo i agor y Quay Café, roedd y penderfyniad wedi’i seilio ar gynllun busnes a oedd wedi'i baratoi'n wael, ac o ganlyniad i hyn, roedd y penderfyniad i agor y caffi yn anghyfreithlon.

Cafodd adroddiad heddiw ei gyhoeddi er budd y cyhoedd i dynnu sylw at ddiffyg ariannol sylweddol a ysgwyddwyd gan y Cyngor a methiannau’r Cyngor i wneud penderfyniadau. Mae'r adroddiad yn gwneud tri argymhelliad clir i'r cyngor, sef:

 • Cynnal gwerthusiad llawn o'r dewisiadau ar gyfer gweithredu’r Quay Café, gan ymgorffori arfarniad ariannol llawn o bob dewis;
 • Sicrhau y ceir cyngor priodol cyn gwneud penderfyniadau ar ddarparu gwasanaethau newydd neu arloesol; 
 • Adolygu'r gwasanaethau y mae'n eu darparu a sicrhau eu bod yn deall y sail statudol ar gyfer darparu'r gwasanaethau hynny.

Mae gan Gyngor Tref Cei Connah fis i ystyried y materion a godwyd yn yr adroddiad a phenderfynu a ddylid derbyn yr argymhellion hyn.

Cyhoeddir yr adroddiad hwn law yn llaw ag adroddiadau er budd y cyhoedd ar gyfer Cyngor Tref Glyn-nedd, Cyngor Cymuned Maenclochog a Chyngor Cymuned Cynwyd. Mae’r adroddiadau’n cyflwyno methiannau sylweddol o ran trefniadau llywodraethu a diffygion o ran rheolaeth ariannol a rheolaeth fewnol yn y pedwar cyngor.

Dywedodd Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol Cymru heddiw:

"O ystyried maint y diffyg ariannol a ysgwyddwyd gan Gyngor Tref Cei Connah, rwyf i o’r farn ei bod yn bwysig bod gan y cyhoedd ymwybyddiaeth lawn a phriodol o'r digwyddiadau sy'n ymwneud â'r Cyngor. Pan agorodd y caffi, nid oedd gan y Cyngor yr awdurdod statudol i wneud hynny ac nid oedd ei benderfyniad wedi’i gefnogi gan gynllun busnes clir a chydlynol. O ganlyniad i hyn, roedd y penderfyniad, yn fy marn i, yn anghyfreithlon.

"Mae gwersi i'w dysgu nid yn unig gan y Cyngor hwn, ond gan bob cyngor cymuned a thref yng Nghymru. Diben yr adroddiadau er budd y cyhoedd a gyhoeddwyd heddiw yw tynnu sylw at y diffygion mewn pedwar gwahanol gyngor cymuned a thref. Mae angen i gynghorau fod yn arloesol wrth ymdrin â materion cymunedol, ond mae’n rhaid iddyn nhw arddangos rheolaeth risg briodol bob amser a gweithredu o fewn eu fframwaith cyfreithiol.

"Mae gan y pedwar cyngor bellach gyfle i ddangos bod y risg y bydd methiannau llywodraethu o'r math yn digwydd eto wedi’i lleihau gymaint â phosibl. Mae angen rhoi sicrwydd i’r cyhoedd bod gan gynghorau cymuned a thref drefniadau llywodraethu priodol ar waith i reoli gweithgareddau'r cyngor yn weinyddol ac yn ariannol."

Diwedd

Nodiadau i’r Golygwyr:

 • Wrth weithredu o dan drefniadau dirprwyedig ac ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru, mae'r Archwilydd Cyffredinol Cynorthwyol wedi cyhoeddi'r adroddiad hwn o dan adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004.
 • Mae'n ofynnol i'r Archwilydd Cyffredinol ystyried a ddylid cyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd ar unrhyw fater arwyddocaol sy'n dod i'w sylw ef neu hi yn ystod archwiliad, a'i ddwyn i sylw'r corff sy'n cael ei archwilio a'r cyhoedd.
 • Mae'n rhoi cyfle i'r Cyngor egluro'r camau pwysig y mae wedi'u cymryd i wella trefniadau ac i sicrhau bod y risg y bydd methiannau o'r math hwn yn digwydd eto mor isel â phosibl.
 • Ar ôl cyhoeddi adroddiad er budd y cyhoedd, mae'n ofynnol i'r Cyngor ystyried yr adroddiad mewn cyfarfod llawn y Cyngor o fewn mis i'r dyddiad cyhoeddi. Yn y cyfarfod, mae’n rhaid i'r Cyngor benderfynu a yw’r adroddiad yn ei gwneud yn ofynnol iddo gymryd unrhyw gamau gweithredu; a ddylid derbyn yr argymhellion yn yr adroddiad; a pha gamau gweithredu (os o gwbl) i'w cymryd mewn ymateb i'r adroddiad a'r argymhellion.

Unlawful action at Town Council

Failures in decision making and internal control at Town Council results in loss of £234,000

Connah’s Quay Town Council has incurred a cumulative deficit of over £234,000 in the operation of the Quay Café since 2011, according to a report issued today (19 June 2019) by the Auditor General for Wales. The report states that the council did not give due consideration as to what powers it had to open Quay Café, the decision was based on a poorly prepared business plan, and as a result, the decision to open the café was unlawful.

Today’s report was issued in the public interest to draw attention to the significant deficit incurred by the Council and their failures in decision making. The report makes three clear recommendations for the council and these are:

 • To undertake a full option appraisal for the operation of Quay Café, incorporating a full financial appraisal of each option;
 • To ensure appropriate advice is received prior to making decisions on the provision of new or novel services;
 • To review the services it provides and ensure that it understands the statutory basis on which it provides those services.

Connah’s Quay Town Council now has one month to consider the issues raised within the report and to make a decision on whether to accept these recommendations.

This report is issued alongside public interest reports for Glynneath Town Council, Maenclochog Community Council and Cynwyd Community Council. The reports set out significant failures in governance arrangements and inadequacies in financial management and internal control at all four councils.

The Auditor General for Wales, Adrian Crompton said today:

"Given the scale of the deficit incurred at Connah’s Quay Town Council, I believe it is important that the public has a full and proper awareness of the events concerning the Council. When it opened the café, the Council did not have the statutory authority to do so and its decision was not supported by a clear and coherent business plan. As a result the decision was, in my view, unlawful.

"There are lessons to be learnt not just by this Council, but by all town and community councils in Wales. The public interest reports issued today serve to highlight the shortcomings at four different town and community councils. Councils need to be innovative in dealing with community issues, but they must at all times display appropriate risk management and operate within their legal framework.

"All four councils now have an opportunity to demonstrate that the risk of such governance failures recurring is reduced to a minimum. The public need to be assured that town and community councils have proper governance arrangements in place to manage the activities of the council both financially and administratively."

Ends

Notes to Editors:

 • Acting under delegated arrangements and on behalf of the Auditor General for Wales, the Assistant Auditor General has issued this report under section 22 of the Public Audit (Wales) Act 2004.
 • The Auditor General is required to consider whether to issue a report in the public interest on any significant matter coming to his or her notice in the course of an audit, and to bring it to the attention of the audited body and the public.
 • It gives the Council an opportunity to explain the important steps it has taken to improve arrangements and to ensure that the risk of such failures recurring is reduced to a minimum.
 • After a report in the public interest is issued, the Council is required to consider the report at a full meeting of the Council within one month of the date of issue. At the meeting, the Council must decide whether the report requires it to take any action; whether the recommendations in the report are to be accepted; and what action (if any) to take in response to the report and recommendations.

Gallai gwasanaethau cyhoeddus golli hyd at £1 biliwn y flwyddyn yn sgil twyll

Mae angen adnoddau ychwanegol i frwydro yn erbyn twyll a chadw’n gyfredol â dulliau cyfnewidiol twyllwyr

Mae'r darlun o drefniadau atal twyll yn sector cyhoeddus Cymru yn amrywio ledled Cymru, ond mae lle ar gyfer mwy o gydweithio a gweithio ar draws asiantaethau i frwydro yn erbyn twyll.

Mae'r colledion a achoswyd gan dwyll yn y sector cyhoeddus yn sylweddol ac, ar adeg o gyni, mae pob punt a gollir i dwyll yn bunt a allai gael ei gwario ar wasanaethau cyhoeddus. Mae amcangyfrifon o'r colledion hyn yn amrywio o £100 miliwn i £1 biliwn y flwyddyn, sy'n rhoi arwydd o'r risgiau posibl o dwyll sy'n wynebu'r sector cyhoeddus yng Nghymru.  

Mae twyll o bob math yn esblygu'n gyson wrth i dwyllwyr addasu ac esblygu i fanteisio ar unrhyw gyfleoedd sydd ar gael, felly mae'n rhaid i fesurau atal twyll gadw’n gyfredol â’r twyllwyr. Mae'r mathau o dwyll a gyflawnir yn y sector cyhoeddus yn amrywiol iawn, o dwyll treuliau a chaffael i seiberdrosedd, ymhlith llawer o fathau eraill. Y ffyrdd mwyaf cyffredin y mae twyll yn cael ei gyflawni yw trwy lygredd, camddefnyddio asedau a thwyll datganiadau ariannol. Fodd bynnag, y math mwyaf cyffredin o dwyll a wynebir gan fusnesau'r DU heddiw yw seiberdrosedd, ac mewn ymateb iddo mae angen i wasanaethau cyhoeddus gydweithio a dod o hyd i ffyrdd i atal troseddwyr rhag manteisio ar wendidau yn eu systemau TG. 

Mae'r adnoddau a glustnodir ar gyfer gweithgareddau atal twyll yn amrywio'n fawr ar draws y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae GIG Cymru yn buddsoddi'n helaeth mewn gweithgareddau atal twyll lleol a chenedlaethol; mae gweithgareddau Llywodraeth Cymru yn blaenoriaethu gwaith ymchwilio yn hytrach nag atal; ac ar draws llywodraeth leol mae trefniadau ar gyfer adnoddau atal twyll yn amrywio o gyngor i gyngor. Yn ychwanegol, gwnaeth sefydlu un gwasanaeth cenedlaethol ar gyfer ymchwilio i dwyll gan yr Adran Gwaith a Phensiynau yn 2014 wanhau yn sylweddol y capasiti ar gyfer atal twyll a'r sail sgiliau o fewn maes llywodraeth leol ledled Cymru.   

Mae ein hadroddiad yn cynnwys astudiaethau achos o wahanol fathau o dwyll ar draws sector cyhoeddus Cymru. Mae dwy enghraifft sydd wedi arwain at erlyniadau llwyddiannus yn cynnwys y canlynol:

 • Gwnaeth cwmnïau Dragon, a sefydlodd ffatri brosesu ym Mhort Talbot ac a anelai at fod yn gyflenwr mwyaf y byd o abwyd melys ar gyfer y diwydiant pysgota, dwyllo'r UE a Llywodraeth Cymru o £4.7 miliwn; a
 • Gwnaeth rheolwr prosiect dros dro ym Mwrdd Iechyd Addysgu Powys sefydlu cwmni preifat a chyflwyno anfonebau ffug ar gyfer cyfanswm o £822,000 i'w gyflogwr gan ddefnyddio enwau ffug.

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Adrian Crompton, heddiw:

“Mae bygythiadau twyll newydd yn esblygu yn barhaus yng Nghymru ac mewn mannau eraill ar draws y DU a phedwar ban y byd. Nid yw twyllwyr yn parchu ffiniau daearyddol ac mae'r ffyrdd y mae twyll yn cael ei gyflawni yn esblygu'n gyson wrth i gymdeithas a thechnoleg newid – daw hynny'n fwyfwy amlwg yn yr oes ddigidol heddiw. Felly mae'n hanfodol fod cydweithredu a rhannu gwybodaeth ac arferion da o ran mynd i'r afael â thwyll yn digwydd rhwng cyrff cyhoeddus, cyrff preifat a chyrff yn y trydydd sector ar draws Cymru, y DU ac yn rhyngwladol. Ar adeg o gyni parhaus, credaf ei fod yn bwysicach nag erioed i bob corff cyhoeddus yng Nghymru geisio lleihau'r risg o golledion yn sgil twyll. Rhaid i sefydliadau flaenoriaethu atal twyll a gallant helpu i liniaru'r risgiau o dwyll drwy feddu ar y diwylliant sefydliadol cywir wedi'i gefnogi gan drefniadau atal twyll effeithiol.”

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

 • Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar effaith a graddfa twyll yn sector cyhoeddus Cymru ac mae'n darparu trosolwg o'r trefniadau atal twyll sydd ar waith. 
 • Rydym wedi amcangyfrif yn yr adroddiad hwn y gallai cost twyll i sector cyhoeddus Cymru fod rhwng oddeutu £100 miliwn ac £1 biliwn y flwyddyn. Rydym wedi cyrraedd at yr amcangyfrif hwn drwy gymhwyso amcangyfrif amrediad canran Swyddfa Cabinet y DU ar gyfer twyll yn y sector cyhoeddus, sydd rhwng 0.5% a 5%, i gyfanswm y gwariant blynyddol datganoledig yng Nghymru o £19.6 biliwn. Mae'r ffigur hwnnw yn cynnwys y grant bloc o £14.5 biliwn ynghyd ag unrhyw wariant arall a ariennir gan fenthyciad lleol, trethi ac incwm arall.
 • Nid oes unrhyw un yn gwybod faint o dwyll sydd heb ei ddatgelu neu heb adrodd amdano. Hyd yn oed ar gyfer yr achosion hynny o dwyll sy'n dod i olau dydd, nid yw cyfanswm y golled bob amser yn hysbys. Mae Cymdeithas yr Archwilwyr Twyll Ardystiedig (ACFE) yn amcangyfrif bod sefydliadau yn colli 5% o'u refeniw blynyddol i dwyll. Yn fyd-eang, mae hyn yn golygu colled economaidd flynyddol o £60 triliwn.
 • Yr Archwilydd Cyffredinol yw'r archwilydd allanol statudol annibynnol ar gyfer y sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Ef sy'n gyfrifol am archwilio'r mwyafrif o'r arian cyhoeddus a gaiff ei wario yng Nghymru bob blwyddyn, gan gynnwys y £15 biliwn o gyllid y pleidleisir arno bob blwyddyn gan y Cynulliad Cenedlaethol. Mae Llywodraeth Cymru'n trosglwyddo elfennau o'r cyllid hwn i'r GIG yng Nghymru (dros £7 biliwn) ac i lywodraeth leol (dros £4 biliwn).
 • Mae annibyniaeth archwilio'r Archwilydd Cyffredinol yn hollbwysig. Caiff ei benodi gan y Frenhines, ac ni chaiff ei waith archwilio ei lywio na'i reoli gan y Cynulliad Cenedlaethol na'r llywodraeth. 
 • Mae Swyddfa Archwilio Cymru'n gorff corfforaethol sy'n cynnwys bwrdd statudol naw aelod. Mae'n cyflogi staff ac yn darparu adnoddau eraill ar gyfer yr Archwilydd Cyffredinol, sydd hefyd yn gweithredu fel Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu'r Bwrdd. Mae'r Bwrdd yn monitro'r Archwilydd Cyffredinol ac yn ei gynghori ar sut i gyflawni ei ddyletswyddau.

Welsh public services could lose up to £1 billion a year to fraud

Additional resources needed to combat fraud and keep pace with the ever-changing methods of fraudsters

The picture of counter-fraud arrangements in the Welsh public sector varies across Wales, but there is scope for greater collaboration and cross-agency working to combat fraud.

The losses caused by fraud in the public sector are significant and, in a time of austerity, every pound lost to fraud is a pound that could be spent on public services. Estimates of these losses range from £100 million to £1 billion per year, which gives an indication of the potential risks of fraud facing the public sector in Wales.   

Fraud in all its forms is constantly evolving as fraudsters adapt and evolve to exploit any available opportunities, so counter-fraud measures have to keep pace with the fraudsters. Types of fraud committed in the public sector are hugely varied, ranging from expenses and procurement frauds to cyber crime, among many others. The ways in which fraud is most commonly committed are through corruption, asset misappropriation and financial statement fraud. However, the most common type of fraud faced by UK businesses today is cyber crime, and in response public services need to work together and find ways to stop criminals exploiting weaknesses in their IT systems.  

Resources devoted to counter-fraud activity vary widely across the public sector in Wales. NHS Wales invests extensively in both national and local counter-fraud activity; Welsh Government activity prioritises investigation rather than prevention; and across local government, counter-fraud resourcing arrangements differ from council to council. In addition, the 2014 establishment of a national Single Fraud Investigation Service by the Department for Work and Pensions (DWP) significantly diluted the capacity for fraud prevention and skill base within local government across Wales.    

Our report features case studies of different types of fraud across the Welsh public sector. Two examples that have resulted in successful prosecutions include:

 • The Dragon companies, who established a processing plant in Port Talbot and aimed to become the world’s largest supplier of rag worm bait for the fishing industry, defrauded the EU and the Welsh Government of £4.7 million; and
 • A temporary Project Manager at Powys Teaching Health Board established a private company and submitted bogus invoices totalling £822,000 to his employer using false names.

The Auditor General for Wales, Adrian Crompton said today:

“New fraud threats are continually emerging in Wales, as elsewhere across the UK and around the world. Fraudsters do not respect geographical boundaries and the ways in which fraud is committed are constantly evolving as society and technology changes – this is becoming ever more apparent in today’s digital age. It’s therefore vital that collaboration and the sharing of intelligence and good practice in tackling fraud takes place between public, private and third-sector bodies across Wales, the UK and internationally. At a time of continuing austerity, I think it is more important than ever for all public bodies in Wales to seek to minimise the risk of losses through fraud. Organisations must prioritise fraud prevention and can help mitigate the risks of fraud by having the right organisational culture supported by effective counter-fraud arrangements.”

Ends

Notes to Editors:

 • This report focuses on the impact and scale of fraud in the Welsh public sector and provides an overview of counter-fraud arrangements in place. 
 • We have estimated in this report that the cost of fraud to the Welsh public sector could be in the region of between £100 million and £1 billion annually. We have arrived at this estimate by applying the UK Cabinet Office’s percentage range estimate for public sector fraud, of between 0.5% and 5%, to the total devolved annual expenditure in Wales of £19.6 billion. That figure includes the £14.5 billion block grant plus other spending that is funded by local borrowing, taxation and other income.
 • No one knows the amount of fraud that goes undetected or unreported. Even for those frauds that do come to light, the full amount of loss is not always known. The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) estimates that organisations lose 5% of their annual revenues to fraud. Globally, this yields an annual economic loss of £60 trillion.
 • The Auditor General is the independent statutory external auditor of the devolved Welsh public sector. He is responsible for the annual audit of the majority of the public money spent in Wales, including the £15 billion of funds that are voted on annually by the National Assembly. Elements of this funding are passed by the Welsh Government to the NHS in Wales (over £7 billion) and to local government (over £4 billion).
 • The audit independence of the Auditor General is of paramount importance. He is appointed by the Queen, and his audit work is not subject to direction or control by the National Assembly or government.
 • The Wales Audit Office (WAO) is a corporate body consisting of a nine member statutory Board which employs staff and provides other resources to the Auditor General, who is also the Board’s Chief Executive and Accounting Officer. The Board monitors and advises the Auditor General, regarding the exercise of his functions.