Health and social care

Changes needed to public service boards if they’re to realise their full potential

PSBs need to start thinking and acting differently, and to be given the freedom to work more flexibly, says Auditor General

The 19 new Public Service Boards – which were set up in Wales to improve the well-being of communities - are unlikely to realise their potential unless changes are introduced. A report, published today (8 October 2019) by the Auditor General for Wales, calls on them to work more flexibly and to think and act differently.  

The Welsh Government established Public Service Boards (PSBs) under the Well-being of Future Generations (Wales) Act 2015. The members of each PSB are the local public bodies and some voluntary groups from the geographical area that they cover. They’re required to assess the state of economic, social, environmental and cultural well-being in the areas they cover and to set objectives to maximise their own contributions to national well-being goals.

But today’s report highlights a number of issues with the way PSBs are currently operating. Public bodies haven’t always taken the opportunity to effectively organise and resource the work of PSBs. PSBs are not consistently being scrutinised or held to account. And, despite public bodies valuing PSBs, there’s no agreement on how their role should evolve. A lack of dedicated funding is seen as limiting the potential of PSBs to make a positive and lasting impact on Welsh communities.

While PSBs generally have the right membership, some key partners are not actively involved. Public bodies working across regions find it challenging to participate in numerous Boards and there remains overlap between the PSBs and the work and membership of other partnerships, in particular the 7 Regional Partnership Boards – which were set up in April 2016 to drive the strategic regional delivery of social services in close collaboration with health.

A role of the Future Generations Commissioner is to provide advice to public bodies and to Public Service Boards, however this advice is not always valued or acted upon.

Today’s report makes a number of recommendations for improvement, including:

 • Welsh Government should enable PSBs to develop flexible models of working, including merging, reducing and integrating their work with other forums, such as Regional Partnership Boards and giving them flexibility to receive, manage and spend grant monies.
 • Improving transparency and accountability by making PSB meetings, agendas, papers and minutes accessible and available to the public.
 • PSBs and public bodies should use the findings of an earlier Auditor General discussion paper on effective scrutiny to strengthen oversight arrangements and activity.

Auditor General, Adrian Crompton said today:

“Public Service Boards have the potential to enable the effective collaboration that is absolutely crucial if Wales is to flourish in difficult times. But the way they’re currently operating is hampering their ability to improve the well-being of their communities. My report highlights some tangible actions that should be taken, by the Welsh Government and the Boards themselves, to help PSBs realise their full potential.”

Ends

Notes to Editors:

 • This report examines how PSBs are operating; looking at their membership; terms of reference; frequency and focus of meetings; alignment with other partnerships; resources and scrutiny arrangements.
 • This is a phase one review on partnership working which will be followed up by a further report in 2020.
 • The members of the 19 PSBs are the local council, the Local Health Board, the Fire and Rescue Authority and Natural Resources Wales, Welsh Ministers, Chief Constables, the Police and Crime Commissioner, certain Probation Services, voluntary groups and others. There is one PSB for each local authority except for a Cwm Taf PSB which covers Merthyr Tydfil and Rhondda Cynon Taf, a combined PSB for Gwynedd and Isle of Anglesey and a joint PSB for Conwy and Denbighshire.
 • The Auditor General is the independent statutory external auditor of the devolved Welsh public sector. He is responsible for the annual audit of the majority of the public money spent in Wales, including the £15 billion of funds that are voted on annually by the National Assembly. Elements of this funding are passed by the Welsh Government to the NHS in Wales (over £7 billion) and to local government (over £4 billion).
 • The audit independence of the Auditor General is of paramount importance. He is appointed by the Queen, and his audit work is not subject to direction or control by the National Assembly or government.
 • The Wales Audit Office (WAO) is a corporate body consisting of a nine member statutory Board which employs staff and provides other resources to the Auditor General, who is also the Board’s Chief Executive and Accounting Officer. The Board monitors and advises the Auditor General, regarding the exercise of his functions

Angen newidiadau i fyrddau gwasanaethau cyhoeddus er mwyn iddynt wireddu eu llawn botensial

Mae angen i BGCau ddechrau meddwl a gweithredu’n wahanol, a chael y rhyddid i weithio’n fwy hyblyg, meddai’r Archwilydd Cyffredinol

Mae’r 19 o Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus newydd – a sefydlwyd yng Nghymru i wella llesiant cymunedau – yn annhebygol o wireddu eu potensial oni bai bod newidiadau’n cael eu cyflwyno. Mae adroddiad, a gyhoeddwyd heddiw (8 Hydref 2019) gan Archwilydd Cyffredinol Cymru, yn galw arnynt i weithio’n fwy hyblyg ac i feddwl a gweithredu’n wahanol.  

Fe wnaeth Llywodraeth Cymru sefydlu Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (BGCau) dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Aelodau pob BGC yw’r cyrff cyhoeddus lleol a rhai grwpiau gwirfoddol o’r ardal y maent yn ei gwasanaethu. Mae’n ofynnol iddynt asesu cyflwr llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yn yr ardaloedd y maent yn eu gwasanaethu a phennu amcanion i gynyddu i’r eithaf eu cyfraniadau hwy eu hunain at y nodau llesiant cenedlaethol.
Ond mae adroddiad heddiw’n amlygu nifer o broblemau gyda’r ffordd y mae BGCau yn gweithredu ar hyn o bryd. Nid yw cyrff cyhoeddus wastad wedi cymryd y cyfle i fynd ati’n effeithiol i drefnu a darparu adnoddau ar gyfer gwaith y BGCau. Ni chreffir yn gyson ar BGCau ac nid ydynt yn cael eu dwyn i gyfrif yn gyson. Ac, er bod cyrff cyhoeddus yn gwerthfawrogi BGCau, nid oes cytundeb ynglŷn â sut y dylai eu rôl esblygu. Ystyrir bod diffyg cyllid pwrpasol yn cyfyngu ar botensial BGCau i gael effaith gadarnhaol a pharhaus ar gymunedau Cymru.

Er bod gan y BGCau yr aelodau cywir ar y cyfan, nid yw rhai partneriaid allweddol yn chwarae rhan weithredol. Mae cyrff cyhoeddus sy’n gweithio ar draws rhanbarthau’n ei chael yn her cyfranogi mewn Byrddau niferus ac mae gorgyffwrdd o hyd rhwng y BGCau a gwaith ac aelodaeth partneriaethau eraill, yn enwedig y 7 Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol – a sefydlwyd ym mis Ebrill 2016 i lywio’r drefn ranbarthol strategol ar gyfer darparu gwasanaethau cymdeithasol mewn cydweithrediad agos gydag asiantaethau iechyd.

Un o rolau Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yw rhoi cyngor i gyrff cyhoeddus ac i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus; fodd bynnag, nid yw’r cyngor hwn wastad yn cael ei werthfawrogi ac ni weithredir arno bob amser ychwaith.

Mae adroddiad heddiw’n gwneud nifer o argymhellion ar gyfer gwella, gan gynnwys:

 • Dylai Llywodraeth Cymru alluogi BGCau i ddatblygu modelau gweithio hyblyg, gan gynnwys uno, lleihau ac integreiddio’u gwaith gyda fforymau eraill, megis Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a rhoi iddynt yr hyblygrwydd i dderbyn, rheoli a gwario arian grant.
 • Gwella tryloywder ac atebolrwydd trwy wneud cyfarfodydd, agendâu, papurau a chofnodion BGCau yn hygyrch ac ar gael i’r cyhoedd.
 • Dylai BGCau a byrddau cyhoeddus ddefnyddio canfyddiadau papur trafod ar graffu effeithiol a gyhoeddwyd yn gynharach gan yr Archwilydd Cyffredinol i gryfhau trefniadau a gweithgarwch goruchwylio.

Meddai’r Archwilydd Cyffredinol, Adrian Crompton, heddiw:

“Mae gan Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus y potensial i alluogi’r cydweithio effeithiol sy’n hollol hanfodol er mwyn i Gymru ffynnu mewn cyfnod anodd. Ond mae’r ffordd y maent yn gweithredu ar hyn o bryd yn llesteirio’u gallu i wella llesiant eu cymunedau. Mae fy adroddiad i’n amlygu rhai camau gweithredu pendant a ddylai gael eu cymryd, gan Lywodraeth Cymru a’r Byrddau eu hunain, i helpu BGCau i wireddu eu llawn botensial.”

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

 • Mae’r adroddiad hwn yn archwilio sut y mae BGCau yn gweithredu; gan ystyried eu haelodaeth; amodau gorchwyl; amlder a ffocws cyfarfodydd; aliniad â phartneriaethau eraill; adnoddau a threfniadau craffu.
 • Adolygiad cam un yw hwn o drefniadau gweithio mewn partneriaeth, a bydd adroddiad pellach ar adolygiad dilynol yn cael ei gyhoeddi yn 2020.
 • Aelodau’r 19 o BGCau yw’r cyngor lleol, y Bwrdd Iechyd Lleol, yr Awdurdod Tân ac Achub a Cyfoeth Naturiol Cymru, Gweinidogion Cymru, Prif Gwnstabliaid, y Comisiynydd Heddlu a Throseddu, rhai Gwasanaethau Prawf, grwpiau gwirfoddol ac eraill. Ceir un BGC i bobl awdurdod lleol ac eithrio BGC Cwm Taf sy’n gwasanaethu Merthyr Tudful a Rhondda Cynon Taf, BGC cyfunol ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn a BGC ar y cyd ar gyfer Conwy a Sir Ddinbych.
 • Yr Archwilydd Cyffredinol yw archwilydd allanol statudol annibynnol y sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Mae’n gyfrifol am fynd ati’n flynyddol i archwilio’r mwyafrif o’r arian cyhoeddus a gaiff ei wario yng Nghymru, gan gynnwys y £15 biliwn o arian y pleidleisir arno’n flynyddol gan y Cynulliad Cenedlaethol. Caiff elfennau o’r cyllid hwn eu trosglwyddo gan Lywodraeth Cymru i’r GIG yng Nghymru (dros £7 biliwn) ac i lywodraeth leol (dros £4 biliwn). Mae annibyniaeth archwilio’r Archwilydd Cyffredinol o’r pwys mwyaf. Fe’i penodir gan y Frenhines, ac nid yw ei waith archwilio’n cael ei gyfarwyddo na’i reoli gan y Cynulliad Cenedlaethol na’r Llywodraeth.
 • Corff corfforaethol sy’n cynnwys Bwrdd statudol ac iddo naw aelod yw Swyddfa Archwilio Cymru sy’n cyflogi staff ac yn darparu adnoddau eraill ar gyfer yr Archwilydd Cyffredinol, sydd hefyd yn gweithredu fel Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu’r Bwrdd. Mae’r Bwrdd yn monitro ac yn cynghori’r Archwilydd Cyffredinol, o ran arfer ei swyddogaethau.

Angen gwella gwasanaethau i bobl ifanc

Adroddiadau’n adnabod diffyg cymorth mewn meysydd allweddol 

Mae cyfleoedd i wella’r modd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cefnogi llesiant pobl ifanc wedi’u hamlygu mewn cyfres o adroddiadau a gyhoeddwyd heddiw gan Archwilydd Cyffredinol Cymru. Mae’r gwaith yn canolbwyntio ar bum pwnc: digartrefedd ieuenctid, oedolion ifanc sy’n ofalwyr, rhieni ifanc, iechyd meddwl, a sgiliau a chyflogadwyedd. Mae’r adroddiadau’n amlygu diffyg cymorth mewn rhai meysydd allweddol y mae angen i wasanaethau cyhoeddus yng Nghymru fynd i’r afael ag ef.

Mae’r problemau cymhleth a wynebir gan rai pobl ifanc yn aml yn golygu eu bod yn cael eu hanfon rhwng gwahanol asiantaethau. Dengys ymchwil fod pobl ifanc sy’n byw mewn llety dros dro yn fwy tebygol o fod ag anhwylder seiciatrig na’r boblogaeth gyffredinol. Yn yr un modd, mae oedolion ifanc sy’n ofalwyr yn fwy tebygol o fod â phroblem iechyd meddwl, ac mae rhieni ifanc yn fwy tebygol o fod ag iselder. Mae llawer o bobl ifanc yn methu â chael cymorth gan Wasanaethau Iechyd Meddwl Plant a’r Glasoed (CAMHS) am nad oes ganddynt afiechyd meddwl y gellir ei ddiagnosio ac nid yw Llywodraeth Cymru yn gwybod a yw’r bobl ifanc hyn yn cael help o rywle arall na pha wasanaethau sydd ar gael i helpu i ddiwallu eu hanghenion. Weithiau mae pobl ifanc agored i niwed yn cael bod rhaid iddynt gydgysylltu gwasanaethau drostynt eu hunain.

Ar ôl degawd o doriadau mewn cyllidebau, mae’r adroddiadau’n nodi’r canfyddiad bod llawer o wasanaethau’n teimlo’r pwysau, gyda phryderon bod pobl ifanc yn arbennig yn cael eu taro’n galed. Gellir gwneud mwy i gydgysylltu gwasanaethau a sicrhau eu bod yn diwallu anghenion pobl ifanc. Er mai Llywodraeth Cymru yw ffocws yr adroddiadau, mae gan wasanaethau cyhoeddus ledled Cymru rôl allweddol o ran mynd i’r afael â’r problemau hyn sydd wedi gwreiddio’n ddwfn.

Ar y cyfan, adnabuwyd tri maes eang yn null Llywodraeth Cymru lle ceir cyfleoedd ar gyfer gwella:

 • Bod yn chwilfrydig: Darganfod beth sydd o bwys, pa gymorth sydd ar gael a pha wahaniaeth y mae’n ei wneud
 • Bod yn bwrpasol: Cyfleu diben eglur sy’n ysbrydoli ac yn grymuso gwasanaethau cyhoeddus
 • Bod yn ddewr: Creu’r amodau sy’n rhoi anogaeth i arbrofi a dathlu llwyddiant

Meddai Archwilydd Cyffredinol Cymru, Adrian Crompton, heddiw:

“Mae angen i gyrff cyhoeddus wrando’n fwy ar bobl ifanc a deall yn well beth sydd o bwys iddynt hwy er mwyn gallu darparu gwasanaethau sy’n diwallu eu hanghenion yn llawn ar adeg hollbwysig yn eu bywydau. Mae gan Lywodraeth Cymru rôl allweddol o ran darparu arweinyddiaeth ar gyfer y sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae fy adroddiadau’n nodi’n glir y cyfleoedd i wella’i dull ac rwy’n gobeithio bod yr wybodaeth a ddygwyd ynghyd yn ein hofferyn data’n darparu adnodd defnyddiol ar gyfer yr holl rai sydd â buddiant yn llesiant pobl ifanc.”

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

 • Mae’r adroddiadau’n canolbwyntio ar bobl ifanc 16-24 oed ac yn ceisio deall pa mor dda y mae Llywodraeth Cymru yn cydgysylltu ar draws ei meysydd polisi a pha effaith y mae ei dull cynllunio strategol yn ei chael ar bobl ifanc eu hunain.
 • Mae’r gwaith yn cynnwys adroddiad cryno a phum adroddiad sy’n canolbwyntio ar wahanol bynciau sy’n ymwneud â llesiant: digartrefedd ieuenctid; oedolion ifanc sy’n ofalwyr; rhieni ifanc; iechyd meddwl; a sgiliau a chyflogadwyedd. Mae’r gwaith hefyd yn cynnwys offeryn data rhyngweithiol.
 • Mae’r gwaith wedi’i fframio yng nghyd-destun ehangach trawsnewid gwasanaethau cyhoeddus fel a nodir mewn amryw gynlluniau a deddfau gan Lywodraeth Cymru, megis Ffyniant i Bawb, Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014) a Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) (2015) a’r fframwaith ategol, sef Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol ar gyfer Dylunio Gwasanaethau.
 • Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi bod yn gweithio gyda sefydliadau eraill i archwilio thema gyffredin, sef ‘Ieuenctid’. Cyhoeddodd yr arolygiaeth addysg, Estyn, ei hadroddiad ar wasanaethau cymorth ieuenctid ym mis Gorffennaf 2018. Cyhoeddodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ei hadolygiad o wasanaethau gofal iechyd i bobl ifanc ym mis Mawrth 2019. Cyhoeddodd Arolygiaeth Gofal Cymru ei hadroddiad ar blant a phobl ifanc sydd wedi bod mewn gofal ym mis Mehefin 2019.
 • Yr Archwilydd Cyffredinol yw archwilydd allanol statudol annibynnol y sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Mae’n gyfrifol am fynd ati’n flynyddol i archwilio’r mwyafrif o’r arian cyhoeddus a gaiff ei wario yng Nghymru, gan gynnwys y £15 biliwn o arian y pleidleisir arno’n flynyddol gan y Cynulliad Cenedlaethol. Caiff elfennau o’r cyllid hwn eu trosglwyddo gan Lywodraeth Cymru i’r GIG yng Nghymru (dros £7 biliwn) ac i lywodraeth leol (dros £4 biliwn).
 • Mae annibyniaeth archwilio’r Archwilydd Cyffredinol o’r pwys mwyaf. Fe’i penodir gan y Frenhines, ac nid yw ei waith archwilio’n cael ei gyfarwyddo na’i reoli gan y Cynulliad Cenedlaethol na’r Llywodraeth. 
 • Corff corfforaethol sy’n cynnwys Bwrdd statudol ac iddo naw aelod yw Swyddfa Archwilio Cymru sy’n cyflogi staff ac yn darparu adnoddau eraill ar gyfer yr Archwilydd Cyffredinol, sydd hefyd yn gweithredu fel Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu’r Bwrdd. Mae’r Bwrdd yn monitro ac yn cynghori’r Archwilydd Cyffredinol, o ran arfer ei swyddogaethau.

Improvements needed in services for young people

Reports identify a lack of support in some key areas

Opportunities for improvement in public service support of the well-being of young people have been highlighted in a series of reports issued today by the Auditor General for Wales. The work focusses on five topics: youth homelessness, young adult carers, young parents, mental health, and skills and employability. The reports highlight a lack of support in some key areas which public services in Wales need to address.

The complex problems faced by some young people often result in them being sent between different agencies. Research shows that young people living in temporary accommodation are more likely to have a psychiatric disorder than the general population. Similarly, young adult carers are more likely to have a mental health problem, and young parents are more likely to have depression. Many young people cannot get help from specialist Child and Adolescent Mental Health Services (CAMHS) because they do not have a diagnosable mental illness and the Welsh Government doesn’t know whether these people get help elsewhere or what other services there are to help meet their needs. Sometimes vulnerable young people find that they have to join-up services for themselves.

After a decade of budget cuts, the reports find that many services are feeling the pressure, with concerns that young people are being particularly hard hit. More can be done to join-up services and ensure they are meeting the needs of young people. While the focus of the reports is the Welsh Government, public services across Wales have a key role to play in tackling these deep-seated problems.

Overall, three broad areas where there are opportunities for improvement in the Welsh Government’s approach have been identified:

 • Being curious: Finding out what matters, what support is available and what difference it makes
 • Being purposeful: Communicating a clear purpose that inspires and empowers public services
 • Being brave: Creating the conditions that encourage experimentation and celebrate success

Auditor General for Wales, Adrian Crompton said today:

“Public bodies need to listen more to young people and better understand what matters to them if they are to provide services that fully meet their needs at a crucial stage in their lives. The Welsh Government has a pivotal role to play in providing leadership to the public sector in Wales. My reports clearly identify opportunities for improvement in its approach and I hope that the information brought together in our data tool provides a helpful resource for all those with an interest in the well-being of young people.”

Ends

Notes to Editors:

 • The reports focus on 16-24 year olds and seek to understand how well the Welsh Government is joining up across its policy areas and what impact its approach to strategic planning is having on young people themselves.
 • The work consists of a summary report and five reports focussed on different well-being topics: youth homelessness; young adult carers; young parents; mental health; and skills and employability. The work also includes an interactive data tool.
 • The work is framed in the wider context of public service transformation as set out in various Welsh Government plans and laws, like Prosperity for All, the Social Services and Well-being (Wales) Act (2014) and the Well-being of Future Generations (Wales) Act (2015) and the supporting Future Generations Framework for Service Design.
 • The Wales Audit Office has been working with other organisations to examine a common theme of ‘Youth’. The education inspectorate Estyn published its report on youth support services in July 2018. Healthcare Inspectorate Wales published its review of healthcare services for young people in March 2019. Care Inspectorate Wales published its report on care experienced children and young people in June 2019.
 • The Auditor General is the independent statutory external auditor of the devolved Welsh public sector. He is responsible for the annual audit of the majority of the public money spent in Wales, including the £15 billion of funds that are voted on annually by the National Assembly. Elements of this funding are passed by the Welsh Government to the NHS in Wales (over £7 billion) and to local government (over £4 billion).
 • The audit independence of the Auditor General is of paramount importance. He is appointed by the Queen, and his audit work is not subject to direction or control by the National Assembly or government. 
 • The Wales Audit Office (WAO) is a corporate body consisting of a nine member statutory Board which employs staff and provides other resources to the Auditor General, who is also the Board’s Chief Executive and Accounting Officer. The Board monitors and advises the Auditor General, regarding the exercise of his functions.

Postcode lottery for new ‘front door’ to adult social care services

Although a focus on preventative services is helping to reduce demand

Councils are doing a good job in preventing social care demand, but information, advice and assistance is not consistently effective across Wales. That’s the conclusion of a report, published today, by the Auditor General for Wales.

The number of people aged 65 and over who are unable to manage at least one domestic task on their own will rise by 46% by 2035 and the proportion of the population predicted to have a limiting long-term illness will rise by 19.4%. These predictions highlight that demand for adult social care services in Wales, which is set to rise significantly in the next 30 years.

The Social Services and Well-being (Wales) Act (2014) places a duty on local authorities to focus on prevention and early intervention and deliver a wider range of community-based services through partnerships and multi-agency working. To do this, authorities need to create a comprehensive ‘front door’ to social care - focussed on a wider and more detailed range of information, advice and assistance services – known as the ‘IAA’ service. This service directs people to preventive and community-based services and identifies when someone needs an assessment or more specialist help.

Today’s report found that authorities are becoming more person-centred in their approach, but there is much work still to be done to promote access to the front door to ensure that all those who may benefit from IAA services receive it.

The wide variation in the availability, visibility, accessibility and quality of information provided by local authorities is resulting in inconsistent take up across Wales. Often, authorities do not know where gaps in provision lie. Without identifying and addressing these gaps, some authorities are still promoting traditional care packages and social services, encouraging dependency rather than promoting independence and self-reliance. 

While councils have effective referral systems for people who may need social services, carers are still not getting equal access. Many carers interviewed continue to experience difficulties finding out what they are entitled to.

One carer we spoke to commented:

“I felt there was a lack of care for me. When being assessed for home adaptions I was offered a shower upstairs rather than a stairlift, which would have been far more suited to my late husband’s needs. In the end I had to pay £5000 of my own money to have a stairlift installed”.

Although the ‘front door’ is helping to reduce demand, local authority services are in transition and local authorities find it difficult to demonstrate if their approach is helping people whilst supporting the financial sustainability of social services. Social care assessments reduced by 17% since the Act came into force; but gross expenditure in real terms for adult personal social services has risen by 11% from £1,360 million in 2008-09 to £1,506 million in 2017-18.

The report makes a number of recommendations, including:

 • Councils need to map the availability of preventative services in their area to better understand current levels of provision and identify gaps and duplication.
 • Councils should involve third sector partners in co-producing preventative solutions to meet people’s needs and ensure people have equitable access to these services.
 • Councils should review their current approaches, consider their audience, and ensure that good quality information is made available in a timely manner to avoid needs deteriorating and people presenting for assistance in ‘crisis’.
 • The Welsh Government needs to improve carers’ awareness and understanding of their rights to be assessed for their own care and support needs.

The Auditor General for Wales, Adrian Crompton said today:

“With an ageing population, it’s good to see that social care is focusing much more on early intervention, preventative services and community-based support. But there’s still too much variation in the access and quality of services available across Wales. In particular, local authorities need to take stock on how they are implementing the legislation and to refocus their efforts on ensuing carers get equal access to the help they need and are entitled to.”  

Ends

This report also contains an interactive data tool, which shows carers’ views from our carers’ survey and the results of our website review. Where appropriate, the tool allows users to explore trends by local authority, as well as at a national level.

Notes to Editors:

 • This report focuses on whether councils in Wales are preventing social care demand since the Social Services and Well-being (Wales) Act (2014).
 • Case studies in relation to carers comments can be found on pages 28-29 (English) and 31-32 (Welsh).
 • Our recommendations are on pages 8-9 (English) and 9-10 (Welsh).
 • English and Welsh language spokespeople are available.
 • The Auditor General is the independent statutory external auditor of the devolved Welsh public sector. He is responsible for the annual audit of the majority of the public money spent in Wales, including the £15 billion of funds that are voted on annually by the National Assembly. Elements of this funding are passed by the Welsh Government to the NHS in Wales (over £7 billion) and to local government (over £4 billion).
 • The audit independence of the Auditor General is of paramount importance. He is appointed by the Queen, and his audit work is not subject to direction or control by the National Assembly or government. 
 • The Wales Audit Office (WAO) is a corporate body consisting of a nine member statutory Board which employs staff and provides other resources to the Auditor General, who is also the Board’s Chief Executive and Accounting Officer. The Board monitors and advises the Auditor General, regarding the exercise of his functions.

Loteri cod post ar gyfer ‘drws blaen’ newydd i wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion

Er bod canolbwyntio ar wasanaethau ataliol yn helpu i leihau’r galw

Mae cynghorau’n gwneud gwaith da wrth atal y galw am ofal cymdeithasol, ond nid yw gwybodaeth, cyngor a chymorth yn effeithiol yn gyson ledled Cymru. Dyna gasgliad adroddiad, a gyhoeddwyd heddiw, gan Archwilydd Cyffredinol Cymru.

Bydd nifer y bobl sy’n 65 oed a throsodd nad ydynt yn gallu rheoli o leiaf un dasg ddomestig ar eu pennau eu hunain yn codi 46% erbyn 2035 a bydd cyfran y boblogaeth y rhagwelir y bydd yn dioddef o salwch hirdymor cyfyngol yn codi 19.4%. Mae’r rhagfynegiadau hyn yn amlygu’r galw am wasanaethau gofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru, a fydd yn cynyddu’n sylweddol yn ystod y 30 mlynedd nesaf.

Mae Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014) yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau lleol i ganolbwyntio ar atal ac ymyrryd yn gynnar, a darparu ystod ehangach o wasanaethau yn y gymuned drwy bartneriaethau a gwaith amlasiantaeth. I wneud hyn, mae angen i awdurdodau greu ‘drws

 blaen’ cynhwysfawr i ofal cymdeithasol - sy’n canolbwyntio ar ystod ehangach a mwy manwl o wasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth – a elwir yn wasanaeth ‘IAA’. Mae’r gwasanaeth hwn yn cyfeirio pobl i wasanaethau ataliol a chymunedol, gan nodi pryd y mae angen asesiad neu gymorth mwy arbenigol ar rywun.

Canfu adroddiad heddiw fod awdurdodau’n canolbwyntio’n fwy ar unigolion yn eu dull gweithredu, ond bod llawer o waith i’w wneud o hyd i hybu mynediad i’r drws blaen er mwyn sicrhau bod pawb a allai elwa ar y gwasanaethau gwybodaeth, cyngor a chymorth yn eu cael.

Mae’r amrywiaeth eang o ran amlygrwydd ac ansawdd y wybodaeth a ddarperir gan awdurdodau lleol, y graddau y mae ar gael, a’r gallu i gael gafael arni yn arwain at niferoedd anghyson o bobl yn manteisio ar y gwasanaeth ledled Cymru. Yn aml, nid yw’r awdurdodau yn gwybod ymhle y mae bylchau yn y ddarpariaeth. Heb nodi a mynd i’r afael â’r bylchau hyn, mae rhai awdurdodau yn dal i hyrwyddo pecynnau gofal a gwasanaethau cymdeithasol mwy traddodiadol, gan annog dibyniaeth yn hytrach na hybu annibyniaeth a hunanddibyniaeth. 

Er bod gan gynghorau systemau atgyfeirio effeithiol ar gyfer pobl sydd o bosib angen gwasanaethau cymdeithasol, nid yw gofalwyr yn cael mynediad cyfartal hyd yn hyn. Mae llawer o’r gofalwyr a gyfwelwyd yn parhau i gael anawsterau wrth geisio canfod yr hyn y mae ganddynt hawl iddo.

Dywedodd un gofalwr wrthym ni:

“Roeddwn i’n teimlo bod yna ddiffyg gofal ar fy nghyfer. Wrth gael fy asesu ar gyfer addasiadau cartref, cefais gynnig cawod ar y llawr uchaf yn hytrach na lifft grisiau, a fyddai wedi bod yn llawer mwy addas i anghenion fy niweddar ŵr. Yn y diwedd, roedd rhaid i mi dalu £5000 o fy arian fy hun i osod lifft grisiau”.

Er bod y ‘drws blaen’ yn helpu i leihau’r galw, mae gwasanaethau awdurdodau lleol mewn cyfnod pontio ac mae awdurdodau lleol yn ei chael hi’n anodd dangos a yw eu dull gweithredu yn helpu pobl wrth gefnogi cynaliadwyedd ariannol y gwasanaethau cymdeithasol. Mae asesiadau gofal cymdeithasol wedi gostwng 17% ers i’r Ddeddf ddod i rym; ond mae gwariant gros mewn termau real ar wasanaethau cymdeithasol personol i oedolion wedi codi 11% o £1,360 miliwn yn 2008-09 i £1,506 miliwn yn 2017-18.

Mae’r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion, gan gynnwys:

 • Yr angen sydd ar gynghorau i fapio’r gwasanaethau ataliol sydd ar gael yn eu hardal er mwyn deall lefelau presennol y ddarpariaeth yn well a nodi bylchau a dyblygiadau.
 • Dylai cynghorau gynnwys partneriaid o’r trydydd sector wrth gyd-gynhyrchu atebion ataliol ar gyfer diwallu anghenion pobl a sicrhau bod pobl yn gallu cael gafael ar y gwasanaethau hyn mewn modd teg.
 • Dylai cynghorau adolygu eu dulliau gweithredu presennol, ystyried eu cynulleidfa, a sicrhau bod gwybodaeth o ansawdd da ar gael mewn modd prydlon er mwyn sicrhau nad yw anghenion yn dirywio gan osgoi’r angen i bobl ofyn am gymorth mewn ‘argyfwng’.
 • Mae angen i Lywodraeth Cymru wella ymwybyddiaeth a dealltwriaeth gofalwyr o’u hawliau i gael eu hasesu ar gyfer eu hanghenion gofal a chymorth eu hunain.

Dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Adrian Crompton, heddiw:

“Gyda phoblogaeth sy’n heneiddio, mae’n dda gweld bod gofal cymdeithasol yn canolbwyntio llawer mwy ar ymyrraeth gynnar, gwasanaethau ataliol a chymorth yn y gymuned. Ond mae gormod o amrywiaeth o hyd o ran ansawdd y gwasanaethau sydd ar gael ledled Cymru, a’r gallu i gael gafael arnynt. Yn benodol, mae angen i awdurdodau bwyso a mesur sut y maent yn gweithredu’r ddeddfwriaeth a newid pwyslais eu hymdrechion er mwyn sicrhau bod gofalwyr yn gallu cael gafael ar yr un faint o gymorth sydd ei angen arnynt ac y mae ganddynt hawl iddo.” 

Diwedd

Mae’r adroddiad hwn hefyd yn cynnwys offeryn data rhyngweithiol sy’n dangos barn gofalwyr o’n harolwg gofalwyr a chanlyniadau ein harolwg o wefannau. Mae’r offeryn yn galluogi defnyddwyr, ble mae’n briodol, i gloddio ymhellach i dueddiadau fesul awdurdod lleol, ynghyd ag ar lefel cenedlaethol.

Nodiadau i olygyddion:

 • Mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ba un a yw cynghorau yng Nghymru yn atal y galw am ofal cymdeithasol ers Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) (2014).
 • Gellir gweld astudiaethau achos mewn cysylltiad â sylwadau gofalwyr ar dudalennau 28-29 (Saesneg) a 31-32 (Cymraeg).
 • Ceir ein hargymhellion ar dudalennau 8-9 (Saesneg) a 9-10 (Cymraeg).
 • Mae siaradwyr Cymraeg a Saesneg ar gael.
 • Yr Archwilydd Cyffredinol yw archwilydd allanol statudol annibynnol sector cyhoeddus datganoledig Cymru. Ef sy’n gyfrifol am archwilio’n flynyddol y rhan fwyaf o’r arian cyhoeddus a werir yng Nghymru, gan gynnwys gwerth £15 biliwn o gronfeydd y mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn pleidleisio yn eu cylch yn flynyddol. Trosglwyddir elfennau o’r cyllid hwn gan Lywodraeth Cymru i’r GIG yng Nghymru (dros £7 biliwn) ac i lywodraeth leol (dros £4 biliwn).
 • Mae annibyniaeth archwilio yr Archwilydd Cyffredinol yn hollbwysig. Fe’i penodir gan y Frenhines, ac nid yw ei waith archwilio yn ddarostyngedig i gyfarwyddyd na rheolaeth y Cynulliad Cenedlaethol na’r llywodraeth. 
 • Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn gorff corfforaethol sy’n cynnwys Bwrdd statudol ac iddo naw aelod sy’n cyflogi staff ac yn darparu adnoddau eraill i’r Archwilydd Cyffredinol, sydd hefyd yn Brif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu’r Bwrdd. Mae’r Bwrdd yn monitro ac yn cynghori’r Archwilydd Cyffredinol ynglŷn ag ymarfer ei swyddogaethau.

Nid yw’r Gronfa Gofal Integredig yn gwireddu ei holl botensial hyd yma

Mae angen gwell tystiolaeth o'r ffordd y mae’r gronfa’n gwella canlyniadau defnyddwyr gwasanaethau

Ers sefydlu'r gronfa, mae Llywodraeth Cymru wedi darparu cyfanswm o £270 miliwn hyd at fis Mawrth 2019 a dyrannu £115 miliwn pellach ar gyfer 2019-20. Mae’r adroddiad yn canfod bod y gronfa wedi cefnogi gwaith partneriaeth gwell. Ond, er gwaethaf rhai enghreifftiau cadarnhaol, nid yw ei heffaith gyffredinol o ran gwella canlyniadau defnyddwyr gwasanaethau’n glir o hyd.

Nod y Gronfa Gofal Integredig yw annog a galluogi gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, tai, y trydydd sector a darparwyr annibynnol i weithio mewn ffordd integredig. Mae Llywodraeth Cymru’n dosbarthu’r gronfa i saith Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol sy’n cwmpasu’r un ardaloedd daearyddol â saith bwrdd iechyd Cymru. Mae’r prosiectau a ariennir yn cynorthwyo pobl o wahanol oedran a chanddynt anghenion amrywiol sy’n aml yn gymhleth. Gall y gronfa gefnogi mentrau newydd, neu estyn mentrau sy’n bodoli eisoes i ardal ehangach, gyda’r bwriad o brif-ffrydio mentrau llwyddiannus i fusnes craidd sefydliadau.

Er bod y gronfa wedi cefnogi camau i integreiddio gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yn well, daw’r adroddiad i’r casgliad nad oes llawer o dystiolaeth bod prosiectau llwyddiannus yn cael eu prif-ffrydio i’r cyllidebau craidd hyd yma. O blith yr arweinwyr prosiectau a holwyd, dywedodd 75% ohonynt eu bod yn wynebu heriau o ran prif-ffrydio eu prosiectau. Mae’r adroddiad hefyd yn canfod nad yw Llywodraeth Cymru wedi pennu unrhyw ddisgwyliadau penodol o ran sut i gasglu gwybodaeth am ganlyniadau. Er bod 87% o aelodau’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol a 91% o’r arweinwyr prosiectau a holwyd yn cytuno bod y prosiectau a ariennir yn gwneud gwahaniaeth i ddefnyddwyr gwasanaethau, mae Llywodraeth Cymru a’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn cydnabod bod angen cryfhau’r broses o adrodd am ganlyniadau, ac mae Llywodraeth Cymru’n bwriadu comisiynu gwaith gwerthuso ehangach.

Mae’r adroddiad yn pennu cyfleoedd i wella’r ffordd y cafodd y gronfa ei rheoli ac mae’n gwneud argymhellion i Lywodraeth Cymru, gan gydweithio â’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol lle bo’n berthnasol, o ran y meysydd a ganlyn:

 • Prydlondeb o ran cyhoeddi canllawiau a gwneud penderfyniadau;
 • Adolygu’r cronfeydd tymor byr lluosog sydd ar gael ar gyfer sefydliadau iechyd, gofal cymdeithasol a thai;
 • Trefniadau llywodraethu a chraffu;
 • Mesur canlyniadau a monitro prosiectau’n gyffredinol;
 • Rhannu’r hyn a ddysgir a phrif-ffrydio prosiectau.

Wrth siarad am yr adroddiad, dywedodd Adrian Crompton, yr Archwilydd Cyffredinol:

“Mae’r Gronfa Gofal Integredig wedi ysgogi partneriaid i ddatblygu gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol integredig ac mae’r astudiaethau achos cadarnhaol a bennwyd gan y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol yn galonogol. Fodd bynnag, mae agweddau ar y ffordd y cafodd y gronfa ei rheoli ar lefel genedlaethol, lefel ranbarthol a lefel prosiectau wedi cyfyngu ar ei photensial hyd yma. Wrth i’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol ysgwyddo cyfrifoldebau ychwanegol, mae gwersi i’w dysgu ar gyfer y ffrwd ariannu hon ac eraill i wneud pethau’n iawn o’r dechrau’n deg: nodi’r disgwyliadau’n glir; darparu canllawiau amserol a gorwelion cynllunio priodol; a rhoi trefniadau monitro effeithiol ar waith.

“Rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru eisoes wedi ymateb i rai o’r materion a godwyd tra roedd fy ngwaith yn mynd rhagddo. Mae angen i Lywodraeth Cymru fynd ati nawr i gydweithio â’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol i gytuno ar ddull o gasglu gwell tystiolaeth o effaith gyffredinol y gronfa ar ddefnyddwyr gwasanaethau ac i fynd i’r afael â’m hargymhellion ehangach.”

Diwedd

Nodiadau i olygyddion:

 • Yn ystod blwyddyn gyntaf y gronfa (2014-15), roedd Llywodraeth Cymru’n canolbwyntio ar gynorthwyo pobl hŷn ac ar helpu i atal derbyniadau diangen i’r ysbyty neu dderbyniadau amhriodol i ofal preswyl. Roedd hefyd yn canolbwyntio ar atal oedi wrth ryddhau cleifion o’r ysbyty ac ar leihau’r cyfraddau oedi wrth drosglwyddo gofal. Ar ôl darparu rhywfaint o gyllid parhaus yn 2015-16, estynnodd Llywodraeth Cymru gwmpas y gronfa. Erbyn hyn mae'n cynnwys: plant ac oedolion ag anghenion cymhleth; plant ac oedolion ag anableddau dysgu; y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig; gofalwyr (o bob oed); System Wybodaeth Gofal Cymunedol Cymru; a phlant sydd mewn perygl o dderbyn gofal, plant sydd mewn gofal, neu blant sydd wedi’u mabwysiadu.
 • Fel rhan o’u cyfrifoldebau ehangach, rhaid i’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol sicrhau bod sefydliadau sy’n bartneriaid yn cydweithio’n effeithiol i bennu anghenion poblogaeth y rhanbarth (asesiad o’r boblogaeth) o dan ddarpariaethau Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Pan grëwyd y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol o dan y Ddeddf, bu iddynt ddisodli’r saith fforwm partneriaeth iechyd a gofal cymdeithasol a oedd yn bodoli eisoes, gan roi sail statudol i’r trefniadau partneriaeth hyn.
 • Mae’r adroddiad yn pwyso a mesur a yw’r gronfa’n cael ei defnyddio’n effeithiol i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy sy’n cyflawni gwell canlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaethau. Mae’n canolbwyntio ar ystyried a yw Llywodraeth Cymru’n rheoli’r gronfa’n effeithiol i gyflawni ei hamcanion, ac ar ddod i wybod a yw’r byrddau partneriaeth yn dangos eu bod yn defnyddio’r gronfa’n effeithiol. Mae’r adroddiad hefyd yn ystyried a yw’r prosiectau a gefnogir gan y gronfa’n gwneud gwahaniaeth amlwg ar lefel leol.
 • Astudiaethau achos: Ceir enghreifftiau o'r prosiectau a ariannwyd yn Arddangosyn 2, tudalennau 8-10. Ceir enghreifftiau o effeithiau cadarnhaol prosiectau a ariannwyd gan y Gronfa Gofal Integredig yn Arddangosyn 10 ar dudalen 49. Ceir mwy o wybodaeth yn adroddiadau blynyddol y Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol. Cyhoeddwyd llawer ohonynt, ond nid pob un, ar eu gwefannau.
 • Canlyniadau’r arolwg: Rhestrir prif ganfyddiadau ein harolygon ymhlith aelodau’r Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol ac arweinwyr prosiectau yn Atodiad 5, tudalennau 59 a 60 o’r adroddiad.
 • Llefarwyr: Mae llefarwyr Cymraeg a Saesneg ar gael os gofynnir amdanynt.
 • Archwilydd allanol statudol annibynnol y rhan fwyaf o sector cyhoeddus datganoledig Cymru yw’r Archwilydd Cyffredinol. Mae’n gyfrifol am gynnal archwiliad blynyddol o’r rhan fwyaf o’r arian cyhoeddus sy’n cael ei wario yng Nghymru, gan gynnwys y £15 biliwn o arian y mae’r Cynulliad Cenedlaethol yn pleidleisio arno bob blwyddyn. Mae Llywodraeth Cymru’n trosglwyddo rhannau o’r arian hwn i Wasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Cymru (dros £7 biliwn) ac i lywodraeth leol (dros £4 biliwn).
 • Mae annibyniaeth archwilio’r Archwilydd Cyffredinol yn hollbwysig. Fe’i penodir gan y Frenhines, ac nid yw’r Cynulliad Cenedlaethol na’r llywodraeth yn cyfarwyddo nac yn rheoli ei waith.
 • Corff corfforaethol a chanddo Fwrdd o naw aelod statudol yw Swyddfa Archwilio Cymru. Mae’n cyflogi staff ac yn darparu adnoddau i’r Archwilydd Cyffredinol sydd hefyd yn Brif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu’r Bwrdd. Mae’r Bwrdd yn monitro ac yn cynghori’r Archwilydd Cyffredinol o ran y modd y mae’n arfer ei swyddogaethau.

Integrated Care Fund not yet realising its full potential

Better evidence needed about how the fund improves outcomes for service users, says Auditor General

Since the inception of the fund, the Welsh Government has made a total of £270 million available up to March 2019 and with a further £115 million allocation for 2019-20. The report finds that the fund has supported improved partnership working. But, despite some positive examples, its overall impact in improving outcomes for services users remains unclear.

The aim of the Integrated Care Fund is to drive and enable integrated working between social services, health, housing and the third sector and independent providers. The fund is distributed by the Welsh Government to seven Regional Partnership Boards (RPBs), which are aligned geographically to the seven health boards in Wales. Funded projects support people of different ages, with varying and often complex needs. The fund can support new initiatives, or extend existing ones to a broader area, with the intention that successful initiatives would be mainstreamed into organisations’ core business.

The report concludes that while the fund has supported better integrated health and social care services, there is little evidence of successful projects yet being mainstreamed into core budgets. Of the project leads surveyed, 75% identified that there were challenges in mainstreaming their project. The report also finds that the Welsh Government has not set any specific expectation on how to capture information about outcomes. While 87% of RPB members and 91% of project leads surveyed agreed that the projects funded were making a difference to service users, the Welsh Government and the RPBs recognise the need to strengthen outcome reporting and the Welsh Government intends to commission some wider evaluation work.

The report identifies opportunities to improve the way the fund has been managed and makes recommendations to the Welsh Government, working with the RPBs where relevant, around the following areas:

 • Timeliness of guidance and decision making;
 • Review of multiple short-term funds available to health, social care and housing organisations;
 • Governance and scrutiny arrangements;
 • Measurement of outcomes and general project monitoring; and
 • Sharing of learning and mainstreaming of projects.

Speaking about the report, Auditor General, Adrian Crompton said:

“The Integrated Care Fund has provided an impetus for partners to develop integrated health and social services and I am encouraged by the positive case studies identified by the Regional Partnership Boards. However, aspects of the way the fund has been managed at national, regional and project levels have limited its potential to date. With the Regional Partnership Boards taking on additional responsibilities, there are lessons to learn for this and other funding streams to get things right from the outset: being clear about expectations; providing timely guidance and appropriate planning horizons; and putting in place effective monitoring arrangements.

“I am pleased that the Welsh Government has already taken action to respond to some of the issues raised during the course of my work. The Welsh Government now needs to work with Regional Partnership Boards to agree how better evidence about the overall impact of the fund on service users will be gathered and to address my broader recommendations.”

Ends

Notes to Editors:

 • For its first year (2014-15), the Welsh Government focused the fund on supporting older people and helping to avoid unnecessary hospital admissions, or inappropriate admission to residential care. It also focused on preventing delayed discharges from hospital and reducing the rates of delayed transfers of care. After some continued funding in 2015-16, the Welsh Government has since extended the scope of the fund. It now includes: children and adults with complex needs; children and adults with learning disabilities; the Integrated Autism Service; carers (of all ages); the Welsh Community Care Information System and children at risk of becoming looked after, in care or adopted.
 • As part of their wider responsibilities, RPBs must ensure that partner organisations work effectively together to identify needs within the regions’ population (a population assessment) under the provisions of the Social Services and Well-being (Wales) Act 2014. The creation of the RPBs under the Act replaced the seven pre-existing health and social care partnership forums, putting these partnership arrangements on a statutory footing.
 • This report examines whether the fund is being used effectively to deliver sustainable services that achieve better outcomes for service users. It focuses on whether the Welsh Government is effectively managing the fund to deliver against its intentions, as well as understanding whether RPBs are demonstrating effective use of the fund. The report also considers whether the projects supported by the fund are making a clear difference at a local level.
 • Case Studies: Examples of funded projects are in Exhibit 2, pages 8 – 10. Example of positive impacts of projects funded by the Integrated Care Fund can be found in Exhibit 10 on page 46. Further information is available in RPBs annual reports, many but not all of which are published on their websites.
 • Survey Results: Key findings from our surveys of RPB members and project leads can be found in Appendix 5, pages 55 and 56 of the report.
 • Spokespeople: English and Welsh language spokespeople are available on request.
 • The Auditor General is the independent statutory external auditor of the devolved Welsh public sector. He is responsible for the annual audit of the majority of the public money spent in Wales, including the £15 billion of funds that are voted on annually by the National Assembly. Elements of this funding are passed by the Welsh Government to the NHS in Wales (over £7 billion) and to local government (over £4 billion).
 • The audit independence of the Auditor General is of paramount importance. He is appointed by the Queen, and his audit work is not subject to direction or control by the National Assembly or government.
 • The Wales Audit Office (WAO) is a corporate body consisting of a nine member statutory Board which employs staff and provides other resources to the Auditor General, who is also the Board’s Chief Executive and Accounting Officer. The Board monitors and advises the Auditor General, regarding the exercise of his functions.

Pedwar bwrdd iechyd yng Nghymru'n gorwario eto

Rhywfaint o gynnydd cadarnhaol, ond nid oedd yr Archwilydd Cyffredinol yn gallu cymeradwyo cyfrifon pedwar bwrdd iechyd am y drydedd flynedd yn olynol 

Unwaith eto, methodd pedwar o'r saith bwrdd iechyd yng Nghymru gyflawni eu dyletswydd ariannol i fantoli'r cyfrifon dros gyfnod o dair blynedd, yn ôl eu cyfrifon ar gyfer 2018–19.

Gwnaeth y pedwar corff – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (a elwir yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe bellach) a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro – fethu â chyflawni eu dyletswydd gyfreithiol hefyd i fod â chynllun tair blynedd cymeradwy. O ganlyniad, mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi gorfod rhoi barn archwilio amodol ar gyfrifon pob un o’r pedwar corff.

Derbyniodd y chwe bwrdd iechyd arall ac ymddiriedolaethau'r GIG farn archwilio lân, oherwydd gwnaethant gyflawni eu dyletswyddau o ran mantoli'r cyfrifon a bod â chynlluniau tair blynedd cymeradwy. Gwnaeth tri o'r pedwar bwrdd iechyd a fethodd â chyflawni eu dyletswyddau wella eu sefyllfa ariannol o'i chymharu â’r llynedd, gan gofnodi diffygion llai o faint yn ystod y flwyddyn. Fodd bynnag, gwnaeth cyllid Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ddirywio unwaith eto, gan gofnodi diffyg o £41.3 miliwn yn ystod y flwyddyn. Cynyddodd y gorwariant cronnus dros dair blynedd ar draws y GIG o £364 miliwn i £411 miliwn.

Mae'r ffigurau hyn i gyd wedi'u nodi mewn offeryn data newydd [agorir mewn ffenest newydd] y mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ei gyhoeddi heddiw.

Gwnaeth Llywodraeth Cymru gynyddu'r gwariant refeniw ar iechyd £231 miliwn ar gyfer 2018–19. Pan ystyrir chwyddiant, mae hyn yn gyfateb â chynnydd o 1.5% mewn termau real. Fodd bynnag, roedd y cynnydd hwn yn is na'r swm y mae'r cyrff GIG eu hunain, a'r Sefydliad Iechyd annibynnol, yn amcangyfrif sydd ei angen bob blwyddyn ar y GIG i fodloni pwysau cost fel galw cynyddol a chyflogau. O ganlyniad, roedd yn rhaid i bob corff y GIG wneud arbedion a dod o hyd i ffyrdd o reoli'r pwysau cost ar draws y flwyddyn.

Nododd cyrff y GIG y gwnaethant gyflawni £158 miliwn o arbedion gyda'i gilydd yn ystod 2018–19. Roedd hyn oddeutu £11 miliwn yn llai nag yn 2017–18. Fodd bynnag, llai o arbedion untro oedd yn gyfrifol am y gostyngiad hwn yn bennaf yn ystod 2018–19. Gwnaeth yr arbedion rheolaidd, sy'n parhau mewn blynyddoedd i ddod, gynyddu o £120 miliwn yn 2017–18 i £125 miliwn. Mae hyn yn awgrymu bod y GIG yn cyflawni arbedion mwy cynaliadwy drwy wneud newidiadau gweithredol hirdymor.

Dywedodd yr Archwilydd Cyffredinol, Adrian Crompton, heddiw:

"Mae 2018–19 wedi bod yn flwyddyn heriol i gyrff y GIG yng Nghymru, ac er ei fod yn galanogol gweld bod pob bwrdd iechyd wedi parhau i ddod o hyd i arbedion, nid yw'n dderbyniol, dair blynedd ar ôl i Ddeddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2014 ddod i rym yn llawn, fod pedwar bwrdd iechyd yn parhau i dorri eu cyfrifoldebau cyfreithiol i fyw o fewn eu dulliau ariannol. Rwy'n ffyddiog y bydd y tri bwrdd iechyd a wellodd eu sefyllfaoedd diffyg yn parhau ar eu llwybrau tuag at gynaliadwyedd ariannol. Serch hyn, rwy'n parhau i ofidio'n fawr am sefyllfa ariannol Betsi Cadwaladr, sy'n gwaethygu o hyd, ac, fel y nododd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus yn ei adroddiad diweddar, am ei allu i ddatrys ei broblemau'n gyflym a rhoi ei hunan mewn sefyllfa lle na fydd yn destun mesurau arbennig."

Diwedd

Nodiadau i Olygyddion:

 • Gwnaeth Archwilydd Cyffredinol Cymru gyflwyno ei adroddiadau ar gyfrifon cyrff y GIG ar 12 Mehefin. Cyhoeddodd farn archwilio lân ar gyfrifon saith o'r 11 o gyrff y GIG. Cyhoeddodd farn amodol ar reoleidd-dra cyfrifon byrddau iechyd Betsi Cadwaladr, Abertawe Bro Morgannwg, Hywel Dda a Chaerdydd a'r Fro, oherwydd roedd pob un ohonynt wedi gorwario heb awdurdod ac, felly, wedi methu â chyflawni eu dyletswydd gyfreithiol i fantoli'r cyfrifon, fel y'i nodwyd yn Neddf Cyllid y Gwasanaeth Iechyd Gwladol (Cymru) 2014. Gwnaeth y cyrff hyn hefyd fethu â chyflawni eu dyletswyddau o dan y Ddeddf honno i fod â chynllun tair blynedd cymeradwy.
 • Gellir gweld Offeryn Data Cyllid GIG Cymru yr Archwilydd Cyffredinol drwy wefan Swyddfa Archwilio Cymru. Mae'r offeryn yn cynnwys gwybodaeth amrywiol am sefyllfa ariannol cyrff GIG Cymru ac yn dangos tueddiadau dros amser.
 • Bydd newidiadau diweddar o ran cyrff y GIG yng Nghymru yn cael effaith ar adroddiadau cyfrifon yn 2019–20.   Ym mis Ebrill 2019, bu newid i ffiniau ac enwau dau fwrdd iechyd. Gelwir Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe bellach, ac nid yw'n gyfrifol mwyach am boblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr. Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf wedi ysgwyddo'r cyfrifoldeb am boblogaeth Pen-y-bont ar Ogwr a gelwir ef yn Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg bellach. Yn ogystal â hyn, bydd corff newydd – Addysg a Gwella Iechyd Cymru – yn cwblhau adroddiad ar ei flwyddyn weithredol lawn gyntaf ar gyfer 2019–20 ym mis Mehefin 2020.
 • Yr Archwilydd Cyffredinol yw'r archwilydd allanol statudol annibynnol ar gyfer y sector cyhoeddus datganoledig yng Nghymru. Ef sy'n gyfrifol am archwilio'r mwyafrif o'r arian cyhoeddus a gaiff ei wario yng Nghymru bob blwyddyn, gan gynnwys y £15 biliwn o gyllid y pleidleisir arno bob blwyddyn gan y Cynulliad Cenedlaethol. Mae Llywodraeth Cymru'n trosglwyddo elfennau o'r cyllid hwn i'r GIG yng Nghymru (dros £7 biliwn) ac i lywodraeth leol (dros £4 biliwn).
 • Mae annibyniaeth archwilio'r Archwilydd Cyffredinol yn hollbwysig. Caiff ei benodi gan y Frenhines, ac ni chaiff ei waith archwilio ei lywio na'i reoli gan y Cynulliad Cenedlaethol na'r llywodraeth. 
 • Mae Swyddfa Archwilio Cymru'n gorff corfforaethol sy'n cynnwys bwrdd statudol naw aelod. Mae'n cyflogi staff ac yn darparu adnoddau eraill ar gyfer yr Archwilydd Cyffredinol, sydd hefyd yn gweithredu fel Prif Weithredwr a Swyddog Cyfrifyddu'r Bwrdd. Mae'r Bwrdd yn monitro'r Archwilydd Cyffredinol ac yn ei gynghori ar sut i gyflawni ei ddyletswyddau.

Four health boards in Wales over-spend again

Some positive progress but Auditor General unable to give a clean bill of health to four health board accounts for third year running

Four out of seven health boards in Wales once again failed to meet their financial duty to break-even over a three-year period, according to their 2018-19 accounts.  

The four bodies – Hywel Dda University Health Board, Betsi Cadwaladr University Health Board, Abertawe Bro Morgannwg University Health Board (now known as Swansea Bay University Health Board) and the Cardiff and Vale University Health Board – also failed to meet their legal duty to have an approved three-year plan. As a result, the Auditor General has had to qualify his audit opinion on the accounts of all four bodies.

The six other health boards and NHS trusts received clean audit opinions, as they met their duties to break-even and have approved three-year plans. Of the four health boards that failed to meet their duties, three improved their financial position compared to last year, recording smaller in-year deficits. However, the finances of Betsi Cadwaladr University Health Board deteriorated once again, recording an in-year deficit of £41.3 million. The three-year cumulative over-spend across the NHS rose from £364 million to £411 million.

These figures are all set out in a new data tool [opens in new window] that the Auditor General is publishing today.

The Welsh Government increased revenue spending on health by £231 million for 2018-19. Once inflation is factored in, that translates to a 1.5% increase in real terms. However, this increase was below the amount that the NHS bodies themselves, and the independent Health Foundation, estimate that the NHS needs each year to cover cost pressures like rising demand and pay. As a result, all NHS bodies needed to make savings and find ways to manage cost pressures across the year.

NHS bodies reported that they collectively achieved £158 million in savings in 2018-19. This was around £11 million less than in 2017-18. However, this reduction was mostly because they made fewer one-off savings in 2018-19. Recurrent savings, which continue in future years, increased from £120 million in 2017-18 to £125 million. This indicates that the NHS is delivering more sustainable savings by making long-term operational changes.

The Auditor General, Adrian Crompton said today:

“2018-19 has been a challenging year for NHS bodies in Wales and although it is encouraging that all health boards have continued to find savings, it is not acceptable that, three years after the NHS (Wales) Finances 2014 Act came fully into force, four health boards remain in breach of their legal responsibilities to live within their financial means. I’m hopeful that the three health boards which improved their deficit positions will continue on their paths towards financial sustainability. Nevertheless, I remain deeply concerned about Betsi Cadwaladr’s worsening financial situation and, as the Public Accounts Committee noted in its recent report, its ability to resolve its problems swiftly and come out of special measures.”

Ends

Notes to Editors:

 • The Auditor General for Wales laid his reports on the accounts of NHS bodies on 12 June. He issued a clean audit opinion on the accounts of seven of the eleven NHS bodies. For Betsi Cadwaladr, Abertawe Bro Morgannwg, Hywel Dda and Cardiff and Vale University Health Boards he issued a qualified opinion on the regularity of their accounts because they each incurred an unauthorised over-spend and therefore failed to meet their legal duty to break even as set out in the NHS (Wales) Finances Act 2014. Those bodies also failed to meet their duties under that Act to have an approved three-year plan.
 • The Auditor General’s NHS Wales Finances Data Tool can be found via the Wales Audit Office website. The tool contains a range of information about the financial position of NHS Wales bodies and shows trends over time.
 • Recent changes in the NHS bodies in Wales will have an impact on the reporting of accounts in 2019-20. In April 2019, there were boundary and name changes to two health boards. Abertawe Bro Morgannwg University Health Board is now Swansea Bay University Health Board and is no longer responsible for the population of Bridgend. Cwm Taf University Health Board has taken responsibility for the population of Bridgend and is now called Cwm Taf Morgannwg University Health Board. In addition, a new body – Health Education and Improvement Wales – will complete and report on its first full operational year for 2019-20 in June 2020.
 • The Auditor General is the independent statutory external auditor of the devolved Welsh public sector. He is responsible for the annual audit of the majority of the public money spent in Wales, including the £15 billion of funds that are voted on annually by the National Assembly. Elements of this funding are passed by the Welsh Government to the NHS in Wales (over £7 billion) and to local government (over £4 billion).
 • The audit independence of the Auditor General is of paramount importance. He is appointed by the Queen, and his audit work is not subject to direction or control by the National Assembly or government. 
 • The Wales Audit Office (WAO) is a corporate body consisting of a nine member statutory Board which employs staff and provides other resources to the Auditor General, who is also the Board’s Chief Executive and Accounting Officer. The Board monitors and advises the Auditor General, regarding the exercise of his functions.