Health and social care

Gofyn Am Brofiadau Cleifion a Pherthnasau o Amseroedd Aros y GIG

Bydd y canfyddiadau yn ffurfio rhan o astudiaeth genedlaethol gan Archwilydd Cyffredinol Cymru

Gofynnir i gleifion a pherthnasau i rannu eu profiadau o aros am lawdriniaethau wedi'u cynllunio. Bydd arolwg Swyddfa Archwilio Cymru, sy'n cael ei lansio heddiw, yn casglu profiadau cleifion o bob cwr o'r wlad i helpu i werthuso sut y mae'r GIG yng Nghymru yn rheoli amseroedd aros.

Heddiw, dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas:

Nod yr astudiaeth hon yw cymryd safbwynt systemau cyfan i ddeall beth sy'n cyfrannu at amseroedd aros ar gyfer triniaethau wedi’u cynllunio a sut y gellid gwella pethau. Bydd yr arolwg hwn yn rhoi cipolwg gwerthfawr i ni o brofiad gwirioneddol cleifion o’r system a beth allai'r GIG ei wneud i wella’r profiadau hynny. Mae fy nhîm yn awyddus i glywed gan gynifer o bobl ag sy’n bosibl, fel y gallwn fapio'r perfformiad ar draws Cymru.

Mae Swyddfa Archwilio Cymru yn awyddus i glywed gan bobl sydd wedi cael llawdriniaeth wedi'i chynllunio yn y 3 blynedd diwethaf. Mae ganddynt ddiddordeb mewn pa mor hir oedd cleifion yn gorfod aros am lawdriniaethau, sut oeddent yn teimlo am faint o amser y bu rhaid iddynt aros, a gafodd hyn effaith ar eu hiechyd a faint o ran oedden nhw’n teimlo iddynt ei gael yn y penderfyniadau am eu triniaeth.

Dyma'r drydedd astudiaeth i Archwilydd Cyffredinol Cymru ei chynnal ar amseroedd aros y GIG, gyda'r astudiaeth flaenorol yn 2006 yn dod i’r casgliad fod y GIG yng Nghymru wedi gwneud gwelliannau sylweddol wrth leihau amseroedd aros hir.

Os hoffech chi rannu eich profiadau, gallwch wneud hynny ar-lein drwy wefan arolwg amseroedd aros y GIG [Agorir mewn ffenest newydd]. Mae’r arolwg yn fyr iawn ac nid yw’n cymryd mwy nag ychydig funudau i’w gwblhau. Mae'n agored am 5 wythnos ac yn cau am 4 o’r gloch ar 13 Mehefin 2014.

Bydd y sgwrs o amgylch amseroedd aros hefyd yn parhau ar-lein ar rwydweithiau cyfryngau cymdeithasol. Gallwch gymryd rhan drwy ddefnyddio'r hashnod #NHSwaiting [Agorir mewn ffenest newydd] ar Twitter neu drwy ddilyn Swyddfa Archwilio Cymru ar Facebook [Agorir mewn ffenest newydd].

Patients and relatives asked for their experiences of NHS Waiting Times

Findings will form part of national study by the Auditor General for Wales

Patients and relatives are being asked to share their experiences of waiting for planned operations. A Wales Audit Office survey, which launches today, will gather patient experiences from all corners of the country to help evaluate how the NHS in Wales is managing waiting times.

Auditor General for Wales, Huw Vaughan Thomas, said today:

This study aims to take a whole systems perspective to understand what contributes to waiting times for planned treatments and how things could be improved. This survey will give us valuable insight into how patients actually experience the system and what the NHS could do to make those experiences better. My team are keen to hear from as many people as possible so we can map performance across Wales.

The Wales Audit Office wants to hear from people who have had a planned operation in the last 3 years. They are interested in how long patients had to wait for operations, how they felt about the length of time they had to wait whether this had an impact on their health and how involved they felt in the decisions about their treatment.

This is the third study into NHS waiting times by the Auditor General for Wales, with the previous study in 2006 concluding that the NHS in Wales had made considerable progress in reducing long waiting times.

If you would like to share your experiences, you can do so online via the NHS waiting times survey website [Opens in new window]. The survey is very short and only takes a few minutes to complete. It is open for 5 weeks and closes at 4pm on 13 June 2014. The conversation around waiting times will also continue online via social media networks. You can take part by using the hashtag #NHSwaiting [Opens in new window] on Twitter or following the Wales Audit Office via Facebook [Opens in new window].

Mae gwasanaethau cyflyrau cronig wedi gwella, ond mae angen gwneud mwy

Er gwaethaf y gostyngiad yn nifer y derbyniadau perthnasol i ysbytai, mae angen i fyrddau iechyd yng Nghymru wneud mwy i ehangu mynediad i wasanaethau cyflyrau cronig yn y gymuned yn ôl adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru. 

Mae’r adroddiad a gyhoeddir heddiw yn canolbwyntio ar y cynnydd sydd wedi’i wneud i wella gwasanaethau cyflyrau cronig yng Nghymru ers cyhoeddi adroddiad blaenorol yr Archwilydd Cyffredinol yn 2008.

Mae cyflyrau cronig yn her gynyddol i iechyd a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru. Amcangyfrifir bod 800,000 o bobl yn nodi bod ganddynt o leiaf un cyflwr cronig fel diabetes, clefyd y galon, neu glefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint. Mae nifer yr achosion o gyflyrau cronig yn cynyddu gydag oedran, sy’n debygol o roi mwy o bwysau ar y system iechyd wrth i fwy o bobl fwy’n hŷn.

Mae’r adroddiad yn dangos bod cynnydd wedi’i wneud. Mae strategaethau a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru ers 2008 yn darparu gweledigaeth glir ar gyfer gwella’r broses o reoli cyflyrau cronig. Mae mynediad wedi gwella ar lefel leol i raglenni addysg cleifion, sy’n helpu pobl i reoli cyflyrau hirdymor eu hunain. Mae cyllidebau ar gyfer gwasanaethau cymunedol wedi cynyddu, mae mwy o nyrsys yn gweithio mewn lleoliadau cymunedol, ac mae cleifion yn gallu dod o hyd i wasanaethau cymunedol yn gynt. Gyda’i gilydd, mae’r ffactorau hyn wedi lleihau nifer y bobl sy’n cael eu derbyn i’r ysbyty oherwydd salwch sy’n gysylltiedig â chyflyrau cronig.

Heddiw dywedodd Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Vaughan Thomas:

Mae’r cynnydd sydd wedi’i wneud o safbwynt datblygu gwasanaethau ar gyfer pobl â chyflyrau cronig yn galonogol. Fodd bynnag, mae’n amlwg bod angen gwneud mwy i fodloni’r twf yn y galw am wasanaethau cyflyrau cronig, sy’n rhwym o ddigwydd wrth i’r boblogaeth heneiddio. Mae’n rhaid i’r Byrddau Iechyd barhau i ganolbwyntio ar addysg cleifion er mwyn sicrhau bod hunanofal yn gwella, yn ogystal â cheisio ehangu eu gwasanaethau cymunedol. I gefnogi’r gwaith hwn, mae angen gwella’r broses o gasglu gwybodaeth a data ar frys er mwyn sicrhau bod datblygiadau i wasanaethau yn cael eu cynllunio, eu monitro a’u gwerthuso’n briodol.

Fodd bynnag, mae’r adroddiad hefyd yn nodi’r meysydd lle mae angen cynnydd pellach. Mewn sawl bwrdd iechyd, nid yw’r cynlluniau sy’n nodi sut y bydd gofal yn cael ei symud o ysbytai i leoliadau cymunedol yn ddigon clir. Mae’r rhan fwyaf o wasanaethau cymunedol ar gyfer cyflyrau cronig ar gael yn ystod yr wythnos yn unig, ac mae angen gwella’r broses o gydgysylltu gwaith y grwpiau a thimau staff gwahanol sy’n gofalu am gleifion â chyflyrau cronig. Mae angen gwneud mwy o waith hefyd i sefydlu’r prosesau ar gyfer nodi a chefnogi cleifion sydd â’r risg fwyaf o gael eu derbyn i’r ysbyty fel achosion heb eu cynllunio.

Mae’r adroddiad yn gofyn am wybodaeth well i gynllunio a monitro’r gwaith o ddarparu gwasanaethau cyflyrau cronig. Mae llawer o’r wybodaeth sydd ar gael ar hyn o bryd yn canolbwyntio ar weithgarwch ysbytai yn hytrach na gwasanaethau yn y gymuned, ac nid yw byrddau cyrff y GIG yn derbyn digon o wybodaeth i’w helpu i reoli ansawdd, effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd gwasanaethau cymunedol. Mae’r adroddiad yn dadlau y bydd angen i hyn newid er mwyn sicrhau bod cyrff y GIG yn deall yn well pa fath o wasanaethau sy’n rhoi’r gwerth gorau am arian yn y dyfodol.

Mae’r adroddiad yn gwneud nifer o argymhellion, gan gynnwys:

  • yr angen i fyrddau iechyd ddatblygu cynlluniau sy’n datgan yn fwy eglur sut y bydd cydbwysedd gwasanaethau yn symud tuag at wasanaethau cymunedol;
  • dull mwy systematig o nodi cleifion sydd â’r risg o gael eu derbyn i’r ysbyty fel achosion heb eu cynllunio, ar sail gwerthusiad cadarn o’r dulliau presennol;
  • cyfrifoldebau mwy eglur ar gyfer gydgysylltu’r gofal y mae cleifion â chyflyrau cronig yn ei dderbyn; a
  • gwella systemau gwybodaeth a rhannu data i gefnogi cynllunio a darparu gwasanaethau gofal yn y gymuned.

Chronic conditions services improve but more needs to be done

Despite reductions in relevant hospital admissions, health boards in Wales need to make more progress in expanding access to community based chronic conditions services says a report by Auditor General for Wales.

The report published today focuses on the progress which has been made on improving chronic conditions services in Wales since the publication of a previous Auditor General report in 2008.

Chronic conditions present a growing challenge to health and social services in Wales. An estimated 800,000 people report having at least one chronic condition; such as diabetes, heart disease, or chronic obstructive pulmonary disease. The prevalence of chronic conditions increases with age and its burden on the health system is likely to increase as more people live longer.

The report shows that progress has been made. Strategies published by the Welsh Government since 2008 provide a clear vision for improving the management of chronic conditions. Locally there is improved access to patient education programmes to support self-management of long term conditions. Budgets for community services have increased, there are more nurses working in a community setting, and patients are able to get quicker access to community based services. Collectively this has led to reduced hospital admissions for chronic-condition-related illnesses.

Auditor General for Wales, Huw Vaughan Thomas, said today:

It is encouraging to note the progress that has been made in developing services for people with chronic conditions. However, it is clear that more needs to be done to meet the growth in demand for chronic conditions services that will inevitably come as populations grow older. Health Boards need to maintain a focus on patient education so that self-care improves as, well as looking to expand their range of community based services. This work needs to be urgently backed up with improved information and data collection that allows service developments to be properly planned, monitored and evaluated.

However, the report also indicates where further progress is needed. In several health boards, the plans that set out how care will be shifted from hospital to community settings are insufficiently clear. Most of the community based services for chronic conditions are still only available on weekdays and there is a need to better co-ordinate the work of the different staff groups and teams that care for patients with chronic conditions. More work is also required to embed processes for identifying and supporting the patients at greatest risk of an unplanned hospital admission.

The report calls for better information to plan and monitor the delivery of chronic condition services. Much of the information currently available focuses on hospital activity rather than services in the community, and the boards of NHS bodies receive insufficient information to help them gauge the quality, efficiency and effectiveness of community based services. The report argues that this will need to change in order for NHS bodies to have a clearer idea of what types of future service developments represent the best value for money.

The report makes a number of recommendations, including the need for:

  • health boards to develop plans that more explicitly state how services will be rebalanced towards the community;
  • a more systematic approach to identify patients at risk of an unplanned hospital admission, based upon sound evaluation of existing approaches;
  • clearer responsibilities for co-ordinating the care that patients with chronic conditions receive; and
  • better information systems and data sharing to support the planning and delivery of community based care services.

Trefniadau cynnydd ac ymyriadau yn y GIG

Mae dogfen wedi ei chyhoeddi [Agorir mewn ffenest newydd] sy’n nodi sut y bydd Llywodraeth Cymru, Archwilydd Cyffredinol Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn cydweithio er mwyn rhannu gwybodaeth, ac ymateb, pan fo materion o bwys yn codi mewn cyrff y GIG yng Nghymru.

Mae staff o Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru wrth ddatblygu a chytuno ar y trefniadau, a bydd y gwaith rŵan yn symud yn ei flaen i sicrhau eu bod nhw’n cael eu gweithredu’n effeithiol.

Wrth groesawu’r trefniadau newydd, dywed Archwilydd Cyffredinol Cymru, Huw Thomas:

Wrth ymchwilio i’r pryderon am lywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr y llynedd, daeth yn amlwg bod angen i ni arolygu’r prosesau lle mae cyrff arolygu allanol a Llywodraeth Cymru yn rhannu gwybodaeth am berfformiad cyrff y GIG er mwyn sicrhau bod unrhyw weithrediadau sy’n digwydd mewn ymateb i bryderon yn cael eu cydlynu a bod y wybodaeth lawn ar gael. Rwy’n falch bod staff Swyddfa Archwilio Cymru, Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Llywodraeth Cymru wedi gallu cydweithio i greu’r ddogfen hon ac rwy’n croesawu ei chyhoeddiad. Rydyn ni nawr yn edrych ymlaen at roi’r trefniadau ar waith.

Escalation and intervention arrangements in the NHS

Wales Audit Office logo

A document has been published [Opens in new window] setting out how the Welsh Government, Auditor General for Wales and Healthcare Inspectorate Wales will work together to share information, and respond, when issues of concern become apparent in NHS bodies in Wales.

Staff from the Wales Audit Office and Healthcare Inspectorate Wales have worked closely with the Welsh Government in developing and agreeing the arrangements, and work will now be progressed to ensure that they are implemented effectively. 

Welcoming the new arrangements, the Auditor General for Wales, Huw Thomas said:

In investigating the governance concerns at Betsi Cadwaladr Unversity Health Board last year, it became clear that there was a need for us to review the process by which external review bodies and the Welsh Government share information on how NHS bodies are performing and to ensure that any action that is being taken in response to concerns is co-ordinated and fully informed.  I am pleased that staff from the Wales Audit Office, HIW and Welsh Government have been able to work together to produce this document and I welcome its publication.  We now look forward to implementing the arrangements in practice.