Mae’r cwbl yn y data…

Thursday, August 13, 2020 - 10:22am

Rydym wedi cyhoeddi offeryn data a blog newydd

Yn ein trydydd blog [agorir mewn ffenestr newydd] i gyd-fynd â chyhoeddi ein hadroddiad ar gysgu allan mae Matt Brushett yn trafod pwysigrwydd data yn y mater.

Mae ein hadroddiad, Cysgu Allan yng Nghymru, yn argymell bod angen i gyrff cyhoeddus ddefnyddio data mewn ffordd fwy deallus – yr her fawr yw i ddefnyddio’r data i’n helpu i ddeall ble y mae angen ymyrryd i atal rhywun rhag diweddu ar y strydoedd.

Atal ac ymyrryd yn gynnar yw’r allwedd i leihau’r achosion o gysgu allan ac mae defnyddio’r data’n well yn hollbwysig i wneud hyn. Rydym yn cydnabod bod hyn yn uchelgeisiol, ond rydym hefyd yn credu bod modd ei gyflawni.

Mae ein hofferyn data’n dod â llawer o’r ‘meysydd risg’ hyn ynghyd mewn un lle i weithredu fel adnodd i ddangos ble y mae perygl y bydd yr achosion o gysgu allan yn cynyddu yn y dyfodol. Cynhyrchwyd yr offeryn i helpu awdurdodau lleol a’u partneriaid i ddadansoddi ac ystyried data ar lawr gwlad i helpu i roi arweiniad a gwneud dewisiadau gwybodus.

Darllenwch ein blog [agorir mewn ffenestr newydd]

Ewch i’n offeryn data rhyngweithiol [agorir mewn ffenestr newydd]