Audit Wales

Cod Ymarfer Archwilio

O dan Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013, gall yr Archwilydd Cyffredinol baratoi cynllun i ddirprwyo swyddogaethau’r Archwilydd Cyffredinol yn gyfan gwbl neu’n rhannol i weithiwr cyflogedig Swyddfa Archwilio Cymru neu i berson sy’n darparu gwasanaethau i Swyddfa Archwilio Cymru. Ni chaiff unrhyw berson na gweithiwr dderbyn awdurdod o dan y Cynllun oni bai bod y gweithiwr neu’r person yn cytuno i gydymffurfio gyda’r Cod newydd.

Adolygir y Cod yn flynyddol yn unol ag ymrwymiad a wnaeth yr Archwilydd Cyffredinol i Bwyllgor Cyllid y Senedd, ac yn 2021 bydd yr adolygiad hwnnw'n ystyried canlyniad ein hymgynghoriad Cyflawni Ymchwiliadau'r Archwilydd Cyffredinol, 2020-25.

Mae’r Cod yn rhagnodi’r ffordd y dylai archwiliadau a swyddogaethau eraill yr Archwilydd Cyffredinol gael eu gweithredu, ac mae’n corffori beth sy’n ymddangos i’r Archwilydd Cyffredinol fel arfer proffesiynol gorau.

Make Public?: 
Public
Add to Newsletter: 

Code of Audit Practice

Under the Public Audit (Wales) Act 2013, the Auditor General may prepare a scheme to wholly or partly delegate any of the Auditor General’s functions to an employee of the Wales Audit Office or a person who provides services to the Wales Audit Office. An employee or other person may not be authorised under the Scheme unless the employee or person agrees to comply with the new Code.

The Code is reviewed annually in line with a commitment the Auditor General made to the Senedd’s Finance Committee, and in 2021 that review will take account of the outcome of our Delivering the Auditor General’s Examinations, 2020-25 consultation.

The Code prescribes the way in which the Auditor General’s audit and certain other functions are to be exercised, and embodies what appears to the Auditor General to be best professional practice.

Make Public?: 
Public
Add to Newsletter: 

Adroddiad Interim

Asesiad o’r cynnydd a wnaed yn erbyn ein Cynllun Blynyddol ar gyfer 2020-21 yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2020. 

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

Mae ein Cynllun Blynyddol, a gyhoeddwyd ar 1 Ebrill 2020, yn nodi’r camau roeddem yn bwriadu eu cymryd yn 2020-21 tuag at gyflawni ein huchelgeisiau sefydliadol a’n hamcanion strategol. Fodd bynnag, ychydig cyn ei gyhoeddi, bu’n rhaid i ni ymateb i amgylchiadau eithriadol pandemig COVID-19.

Mae ein Hadroddiad Interim yn rhoi crynodeb o’r addasiadau a wnaed gennym i’r rhaglenni gwaith gwreiddiol a nodwyd yn ein Cynllun Blynyddol mewn ymateb i’r pandemig. Mae ein hadroddiad hefyd yn dangos y cynnydd a wnaed gennym dros y chwe mis diwethaf o ran cyflawni’r cynlluniau addasedig hyn.

Yr hyn a wnaed gennym ers mis Ebrill

Ers dechrau’r cyfyngiadau symud, rydym wedi rhoi’r gorau weithio ar safleoedd cyrff a archwilir, wedi cau ein swyddfeydd ein hunain ac wedi gofyn i’n holl staff weithio gartref. Aethom ati’n gyflym i ddatblygu sianeli cyfathrebu er mwyn sicrhau bod cydweithwyr wedi’u cysylltu o hyd a chynhaliwyd arolygon pỳls rheolaidd o’r staff er mwyn deall eu hanghenion a rhoi adborth. 

Rydym wedi gweithio’n gyflym ac mewn partneriaeth â’r cyrff archwilir gennym i bennu ffyrdd newydd o weithio er mwyn cyflawni ein holl waith archwilio.

Roedd hyn yn cynnwys sicrhau mynediad o bell i systemau ariannol a datblygu trefniadau rhannu ffeiliau electronig er mwyn ei gwneud yn bosibl i’n gwaith barhau. 

Rydym ar y trywydd cywir o hyd i gyflawni ein rhaglen lawn o waith archwilio cyfrifon.

Rydym wedi ail-lunio ein rhaglenni o astudiaethau gwerth am arian, yn genedlaethol ac mewn cyrff unigol a archwilir, er mwyn cydnabod a chefnogi ymateb y sector cyhoeddus i’r pandemig.

Hefyd, gwnaethom sefydlu ein prosiect dysgu gwersi COVID-19. Gan ddefnyddio ein rhwydwaith sefydledig o gysylltiadau ym mhob rhan o’r gwasanaeth cyhoeddus, gallwn gasglu enghreifftiau o arferion da newydd ac arloesol, a’u cyfleu mewn amser real fwy neu lai.

Llesiant y staff fu ein blaenoriaeth drwy’r cyfan. Mae fy nyled yn fawr i holl staff Archwilio Cymru am eu proffesiynoldeb, eu gwaith caled a’u hymrwymiad i wasanaeth cyhoeddus drwy’r cyfnod heriol hwn.

Archwilydd Cyffredinol, Adrian Crompton
Add to Newsletter: 
What Newsletter?: 
Month: 
Oct
Year: 
2020
Newsletter Order: 
0

Interim Report

An assessment of progress made against our 2020-21 Annual Plan during the period 1 April to 30 September 2020.  

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

Our Annual Plan, which was published on 1 April 2020, set out the steps we were intending to take in 2020-21 towards achieving our organisational ambitions and strategic objectives. However, shortly before publication we were overtaken by the extraordinary circumstances of the COVID-19 outbreak.

Our Interim Report provides a summary of the adaptations we have made to the original work programmes set out in our Annual Plan in response to the pandemic. Our report also illustrates the progress we have made over the last six months in delivering those adapted plans.

What we’ve done since April

Since the start of lockdown, we stopped on-site work at audited bodies, closed our own three offices and asked all staff to work from home. We quickly developed communication channels to ensure colleagues remain connected and conducted regular staff pulse surveys to understand staff needs and provide feedback.  

We’ve worked at pace and in partnership with our audited bodies to establish new ways of working to deliver our range of audit work.

This included obtaining remote access to financial systems and developing electronic file sharing arrangements to allow our work to continue.  

We remain on track to deliver our full programme of audit of accounts work.

We have also reshaped our value for money study programmes, nationally and at individual audited bodies, to recognise and support the public sector’s response to the pandemic.

In addition, we established our COVID-19 learning project. Using our established network of contacts across the public service we’re able to capture examples of novel and innovative good practice, playing those back in close to real time.

Staff well-being has been our priority throughout. I am indebted to all Audit Wales staff for their professionalism, hard work and commitment to public service through these challenging times.

Auditor General, Adrian Crompton
Add to Newsletter: 
What Newsletter?: 
Month: 
Oct
Year: 
2020
Newsletter Order: 
0

Amcangyfrif o Incwm a Threuliau Archwilio Cymru am y flwyddyn yn diweddu ar 31 Mawrth 2022

 

 

Ein hamcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer Archwilio Cymru yn 2021-22

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

Mwy am ein hamcangyfrif o incwm a threuliau

Mae'r Amcangyfrif hwn yn esbonio sut rydym yn bwriadu defnyddio cyllid y cytunwyd arno gan y Senedd i gefnogi ein gwaith yn y dyfodol.

Rydym yn cydnabod y pwysau ar arian cyhoeddus o ganlyniad i'r Pandemig COVID19. 

Rydym yn cydnabod hyn, ac yn ymateb drwy leihau ein galw ar ariannu refeniw WCF £120,000 yn 2021-22, ynghyd â £80,000 yn ychwanegol, sef y gostyngiad dwy-flynedd yn yr ariannu ar gyfer y Fenter Twyll Genedlaethol. At hynny, rydym yn cydnabod y pwysau anghyffredin ar y cyrff rydym yn eu harchwilio, ac rydym yn ymateb drwy gynnig peidio â chynyddu cyfraddau ein ffioedd yn 2021-22.

Gyda’r cynnydd anferth mewn gwariant cyhoeddus i ymateb i’r pandemig COVID-19 byd-eang, bydd ein gwaith yn bwysicach nag erioed. Mae ein Hadroddiad Dros Dro yn nodi sut rydym wedi ymateb i’r her hon yn 2020-21 – mae’r Amcangyfrif hwn yn esbonio sut y bwriadwn ddefnyddio cyllid sydd wedi ei gytuno gan y Senedd i gefnogi ein gwaith yn y dyfodol.

Yr Archwilydd Cyffredinol Adrian Crompton

Yn 2021-22 rydym wedi gosod targedau arbedion heriol o ran rheoli swyddi gwag a meysydd gwariant eraill gan gynnwys ein costau teithio. Bydd hyn yn anodd ei gyflawni, ond bydd yn golygu y gallwn gyflawni ein huchelgais tra byddwn yn gostwng ein galw ar WCF ac yn cynnwys y ffioedd a godwn ar gyrff sy’n cael eu harchwilio

Cadeirydd Swyddfa Archwilio Cymru, Lindsay Foyster

Yn ogystal â'r Amcangyfrifon, mae yna bapur pellach sef Gwybodaeth ategol ar gyfer yr Amcangyfrif o Incwm a Threuliau [agorir mewn ffenestr newydd] sy'n rhoi mwy o gyd-destun i’r papur Amcangyfrifon.

 

 

Add to Newsletter: 
What Newsletter?: 
Month: 
Oct
Year: 
2020
Newsletter Order: 
0

Estimate of Income and Expenses for Audit Wales for the year ended 31 March 2022

 

 

Our Estimates for income and expenses for Audit Wales in 2021-22

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

About our Estimate of income and expenses

This Estimate explains how we propose to use funding agreed by the Senedd to support our future work.
 
We recognise the pressure on public funding as a result of the COVID19 Pandemic.  We are responding by reducing our call on WCF revenue funding by £120,000 in 2021-22 along with a further £80,000 being the bi-annual reduction in funding for the National Fraud Initiative. Further, we recognise the unprecedented pressure being faced by the bodies that we audit and are responding by proposing no increase in our fee rates in 2021-22

 

There has been a vast increase in public expenditure in response to the global COVID-19 pandemic, our work will be more important than ever. Our Interim Report sets out how we have responded to this challenge in 2020-21 – this Estimate explains how we propose to use funding agreed by the Senedd to support our future work.
Adrian Crompton, Auditor General
In 2021-22 we have set challenging savings targets from both staff vacancy management and other areas of expenditure including our travel costs. This will be tough to achieve but will mean that we can deliver our ambitions whilst reducing our call on WCF and containing the fees that we charge to audited bodies.
Lindsay Foyster, Chair of Wales Audit Office

As well as the Estimates there is a further paper Supporting information for the Estimate of Income and Expenses [opens in new window], which provides more context around the Estimates paper.

Add to Newsletter: 
What Newsletter?: 
Month: 
Oct
Year: 
2020
Newsletter Order: 
0

Adroddiad Iaith Gymraeg 2019-20

Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad blynyddol iaith Gymraeg

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

Mae ein hadroddiad blynyddol ar yr iaith Gymraeg yn amlinellu’r gwaith rydym wedi’i gyflawni i hyrwyddo defnydd ac ymwybyddiaeth yr iaith o fewn Archwilio Cymru yn 2019-20 ac mae’n rhoi cipolwg o’n sefyllfa bresennol.

Mae ein hadroddiad hefyd yn gyfle i ni ddeall sut y gallwn barhau i wella.

Mae dal gan Archwilio Cymru ddau set o safonau’r Gymraeg – un i’r Archwilydd Cyffredinol a’r llall i Swyddfa Archwilio Cymru gyda’r ddau yn dod o dan ein hymbarél – Archwilio Cymru.

Roedd creu strategaeth iaith Gymraeg yn allweddol i’n llwyddiant yn 2019-20 ac maen amlinellu ein sefyllfa bresennol, ein huchelgeisiau a’r camau i’w cymryd ar mwyn gwireddu’r uchelgeisiau hynny.

Mae cyfathrebu gofynion y safonau i staff yn hollbwysig i sicrhau bod staff yn deall pa eu cyfrifoldebau gyda’r iaith Gymraeg, a pha ddarpariaeth sydd ar gael iddynt – gan gynnwys cyfleoedd dysgu, offer ac arweiniad, technoleg a deunydd Adnoddau Dynol.

Rydym wedi mabwysiadu dulliau newydd o annog ymgeiswyr sy’n siarad Cymraeg i gyflwyno cais am swyddi newydd hefyd. Mae ein Matrics Sgiliau yn helpu gyda recriwtio ac yn seiliedig ar sut y byddwch yn defnyddio’r Gymraeg yn ymarferol yn y swydd.

Add to Newsletter: 
Newsletter Order: 
0

Welsh language report 2019-20

We’ve published our annual report on the Welsh language

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

Our annual report on the Welsh language outlines the work we have done to promote the language use and awareness within Audit Wales during 2019-20 and gives a snapshot of our current situation.

Our report also provides an opportunity for us to identify how we can improve further.

Audit Wales still have two separate sets of Welsh standards – one for the Auditor General for Wales and the other for the Wales Audit Office, both of which sit under our umbrella brand – Audit Wales.

Key to our success in 2019-20 was to create a Welsh language strategy, which sets out our current position, our ambitions and our proposed actions to realise those ambitions.

Communicating the requirements of the standards to staff is important to ensure they understand their responsibilities around the Welsh-language and what provisions are available to them – including learning opportunities, tools and guidance, technology and HR material.

We have introduced new ways of encouraging Welsh speaking applicants to apply for new roles as well. Our newly developed Skills Matrix helps with recruitment and is based on how you will use the Welsh language practically in the position applied for. 

Add to Newsletter: 
Newsletter Order: 
0