Finance

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r Bwrdd Iechyd yn dangos ymrwymiad i atal twyll, mae ganddo drefniadau addas i roi cymorth i atal a chanfod twyll ac mae’n gallu ymateb yn briodol lle mae twyll yn digwydd.

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Bwrdd Iechyd Aneurin Bevan (y Bwrdd Iechyd) ar gyfer atal a chanfod twyll.

Add to Newsletter: 
Newsletter Order: 
0

Aneurin Bevan University Health Board – Effectiveness of Counter-Fraud Arrangements

This report sets out our assessment of the Aneurin Bevan Health Board’s arrangements for preventing and detecting fraud.

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

The Health Board demonstrates a commitment to counter-fraud, has suitable arrangements to support the prevention and detection of fraud and is able to respond appropriately where fraud occurs.

Add to Newsletter: 
Newsletter Order: 
0

Public Health Wales NHS Trust - Effectiveness of Counter-Fraud Arrangements

This summary report sets out our assessment of Public Health Wales NHS Trust’s arrangements for preventing and detecting fraud. Our assessment is based on document reviews, including board and committee papers, and interviews with a small number of staff.

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

Our assessment identified that the Trust demonstrates a commitment to counter-fraud, has suitable arrangements to support the prevention and detection of fraud and is able to respond appropriately where fraud occurs.

Add to Newsletter: 
Newsletter Order: 
0

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru - Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r adroddiad cryno hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau atal a chanfod twyll Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae ein hasesiad yn seiliedig ar adolygiadau o ddogfennau, gan gynnwys papurau bwrdd a phapurau pwyllgor, a chyfweliadau gyda nifer fach o staff.

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

Nododd ein hasesiad bod yr Ymddiriedolaeth yn dangos ymrwymiad i fynd i’r afael â thwyll, bod ganddynt drefniadau addas i gefnogi’r gwaith o atal ac o ganfod twyll a’u bod nhw’n gallu ymateb yn briodol pan fo twyll yn digwydd.

Add to Newsletter: 
Newsletter Order: 
0

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre – Effeithiolrwydd Trefniadau Atal Twyll

Mae’r adroddiad hwn yn nodi ein hasesiad o drefniadau Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre ar gyfer atal a chanfod twyll.

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

Mae’r Ymddiriedolaeth yn dangos ymrwymiad i atal twyll, mae ganddi drefniadau addas i roi cymorth i atal a chanfod twyll ac mae’n gallu ymateb yn briodol lle mae twyll yn digwydd.

Add to Newsletter: 
Newsletter Order: 
0

Velindre University NHS Trust – Effectiveness of Counter-Fraud Arrangements

This report sets out our assessment of Velindre University NHS Trust’s arrangements for preventing and detecting fraud.

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

The Trust demonstrates a commitment to counter-fraud, has suitable arrangements to support the prevention and detection of fraud and is able to respond appropriately where fraud occurs.

Add to Newsletter: 
Newsletter Order: 
0

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

Roedd y prosiect yn ceisio asesu cynaliadwyedd sefyllfa ariannol cynghorau yn y tymor byr a chanolig.

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

Er gwaethaf setliad uwch na’r disgwyl, mae sefyllfa ariannol y Cyngor yn dal i fod yn her, ac mae methiant i gyflawni o fewn y gyllideb na gwneud arbedion wedi’u cynllunio’n creu risg y bydd cronfeydd wrth gefn yn cael eu dihysbyddu i lefel isel.

Add to Newsletter: 
Newsletter Order: 
0

Merthyr Tydfil County Borough Council – Financial Sustainability Assessment

The project sought to assess the sustainability of councils’ short to medium-term financial position.

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

Despite a higher than expected settlement, the Council’s financial position is still challenging, and failure to deliver to budget or make planned savings risks depleting reserves to a low level.

Add to Newsletter: 
Newsletter Order: 
0

Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Asesiad o Gynaliadwyedd Ariannol

Fe gynhaliom ni’r asesiad hwn am ein bod wedi adnabod cynaliadwyedd ariannol fel risg i allu cynghorau i sefydlu trefniadau priodol i sicrhau gwerth am arian o ran defnyddio adnoddau.

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

Mae sefyllfa ariannol y Cyngor yn gryf, gyda lefel fwyfwy uchel o gronfeydd wrth gefn defnyddiadwy, lefel fenthyca gymharol sefydlog, a thanwariannau sylweddol ar gyllidebau dros y blynyddoedd diwethaf.

Add to Newsletter: 
Newsletter Order: 
0

Caerphilly County Borough Council – Financial Sustainability Assessment

We did this assessment because we identified financial sustainability as a risk to councils putting in place proper arrangements to secure value for money in the use of resources.

Make Public?: 
Private
Paragraphs: 

The Council has a strong financial position, with an increasingly high level of usable reserves, a relatively stable level of borrowing, and significant budget underspends in recent years.

Add to Newsletter: 
Newsletter Order: 
0