• Traphont Wrecsam
  Mae Gwasanaeth Cynllunio Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn cael ei rwystro rhag cyflawni ei swyddogaeth
 • Grŵp o bobl yn eistedd o amgylch bwrdd cyfarfod. Mae rhai pobl wedi ymuno trwy alwad fideo.
  Mae cynghorau lleol wedi gwneud newidiadau mawr o ran sut a ble mae eu staff yn gweithio ond mae angen iddynt adeiladu ar eu profiad o'r pandemig
 • Graffeg o bapur a chwyddwydr gyda thest- Adroddiad er Budd y Cyhoedd
  Diffygion sylweddol wedi’u canfod yn nhrefniadau rheolaeth ariannol a chadw cofnodion Cyngor Tref Rhydaman a Chyngor Cymuned Llanferres
 • Map darluniedig yn dangos awdurdodau unedol Cymru, gyda Cheredigion wedi'i amlygu mewn oren.
  Cyngor Ceredigion yn gwneud cynnydd cyflym wrth fynd i'r afael ag argymhellion gwasanaeth cynllunio Archwilio Cymru
 • Pedwar o bobl yn garddio yn y gymuned
  Mae awdurdodau lleol yn ei chael hi’n anodd grymuso pobl a chymunedau i fod yn fwy hunanddibynnol ac yn llai dibynnol ar wasanaethau
 • Pobl sy'n gweithio mewn banc bwyd
  Cyhoeddir offeryn data ar Dlodi yng Nghymru heddiw
 • Group of people
  Asesiadau o'r effaith ar gydraddoldeb - rydym am gael eich barn
  Mewn byd sy'n fwy cymhleth byth, mae gwasanaethau cyhoeddus yn wynebu her gynyddol i ddeall sut mae eu pe
 • Group of people helping a community
  A yw awdurdodau lleol yn adeiladu cydnerthedd cymunedol?
  A yw eich awdurdod lleol yn eich galluogi chi a'ch cymuned i wneud mwy drosoch eich hun?
 • Golygfa o'r awyr o Flaenau Gwent
  Diffygion hirsefydlog wedi’u canfod yn nhrefniadau llywodraethu a goruchwylio’r Cyngor mewn perthynas â chwmni gwastraff y mae’r cyngor yn berchen arno
 • Staff y gwasanaethau brys
  Mae gan y gwasanaethau brys yng Nghymru hanes hir o gydweithio, ond mae angen newid sylweddol er mwyn iddynt wneud y defnydd gorau o’u hadnoddau
 • Pobl yn dadansoddi ac yn ymchwilio wrth ddesg
  Roedd y broses a arweiniodd at daliad ymadael i Brif Weithredwr Cyngor Sir Penfro’n cynrychioli methiant difrifol mewn trefniadau llywodraethu
 • 3 people
  Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb
 • Eicon yr adroddiad
  Angen gweithredu ar frys mewn cynghorau cymuned i fynd i'r afael â gweithgarwch anghyfreithlon a llywodraethu gwael
 • Icon of money bank, bank building and calculator
  Mae cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru yn golygu bod cynghorau'n sefydlog yn ariannol am y tro, ond mae heriau mawr o'n blaenau
 • A series of Public Service icons
  Roedd llawer o wasanaethau yn cael eu hymestyn cyn pandemig COVID-19, ac ni fydd y blynyddoedd i ddod yn cynnig fawr o seibiant i arian cyhoeddus