• llaw yn dal potel o dabledi
  Potensial i arbed arian wedi’i amlygu gan astudiaeth beilot paru data ein fferylliaeth gymunedol.
 • Person yn eistedd wrth fwrdd gyda'i dwylo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn gwneud cynnydd i symud ymlaen o’r camweithrediad a ganfuwyd o fewn ei fwrdd flwyddyn yn ôl
 • Llun o weithiwr iechyd benywaidd proffesiynol
  Mae Briff Data newydd yn amlygu heriau'r gweithlu sy'n wynebu'r GIG yng Nghymru
 • Person with a calculator and laptop.
  Chwe bwrdd iechyd yn methu â chyflawni’r ddyletswydd i fantoli eu cyfrifon ymysg pwysau ariannol ehangach
 • Clawr blaen yr adroddiad yn Gymraeg a Saesneg
  Mae trefniadau Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg ar gyfer gwirio ansawdd a diogelwch gofal cleifion wedi gwella'n sylweddol
 • Person sat on a bed
  Y pandemig wedi gwaethygu’n sylweddol yr amseroedd aros am wasanaethau orthopedig sydd eisoes yn hir
 • two report covers
  Angen camau brys i fynd i’r afael â chamweithrediad o fewn y bwrdd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 • Dynes yn gwisgo menig rwber yn casglu sbwriel
  Mae angen i Fentrau Cymdeithasol gael eu defnyddio'n well gan awdurdodau lleol er mwyn sicrhau'r effaith mwyaf posibl ar gyfer y bobl a'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu
 • Arwydd damweiniau brys y tu allan i ysbyty
  A yw'r GIG yn ymateb i'r pwysau yn y system Gofal Heb ei Drefnu?
 • Teipio dwylo ar fysellfwrdd
  Mae’r Archwilydd Cyffredinol wedi tynnu sylw at y ffaith bod System Gwybodaeth Gofal Cymunedol Cymru ar gam tyngedfennol
 • Person â chyfrifiannell a gliniadur.
  Gwariant y GIG yn cynyddu wrth i ddau fwrdd iechyd dorri dyletswyddau ariannol eto
 • meddyg a chlaf
  Mae angen i GIG Cymru weithredu ar y cyd i fynd i’r afael â’r ôl-groniad o ran amseroedd aros ar gyfer gofal wedi’i gynllunio
 • Arwydd A&E mewn ysbyty.
  System Gofal Heb ei Drefnu yng Nghymru o dan bwysau aruthrol
 • Person yn gwenu gyda mwg o de
  Mae Taliadau Uniongyrchol yn cefnogi annibyniaeth pobl ac yn cael eu gwerthfawrogi'n fawr ond mae cyfleoedd i wella
 • Person oedrannus sy'n dal llaw â gofalwyr.
  Mae’r trefniadau presennol ar gyfer comisiynu lleoliadau mewn cartrefi gofal i bobl hŷn yn methu â mynd i’r afael â rhai problemau sy’n bod ers amser maith