Ymgynghoriadau

Gael gwybodaeth am ein hymgynghoriadau cyfredol a blaenorol.

Ymgynghoriad ar flaenraglen waith dair blynedd

Mae'r Archwilydd Cyffredinol yn ymgynghori ar raglen tair blynedd o astudiaethau cenedlaethol, i redeg o 2019-20. Am y tro cyntaf, mae'r ymgynghoriad yn cwmpasu pob agwedd o raglen genedlaethol yr Archwilydd Cyffredinol ar draws llywodraeth ganolog a lleol, yn y gwasanaeth iechyd ac ar faterion trawsbynciol.

Mae'r Archwilydd Cyffredinol wedi ysgrifennu at bob corff a archwiliwyd a rhai rhanddeiliaid allweddol yn gofyn am eu barn. Mae'r pynciau posibl yn cwmpasu'r materion mawr sy'n wynebu gwasanaethau cyhoeddus, megis cynnu, Brexit a newid demograffig yn ogystal â materion mwy manwl o lywodraethu, rheoli a chyflwyno gwasanaethau, rhaglenni a phrosiectau.

Gellir gweld llythyr yr Archwilydd Cyffredinol a'r rhestr lawn o bynciau astudio posibl isod.

Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg tan 11 Ionawr 2019. Os oes gennych unrhyw sylwadau ar y pynciau, gallwch eu rhannu gyda ni trwy e-bostio post@archwilio.cymru

Os oes gennych dystiolaeth neu amheuaeth o gamwneud neu gamddefnyddio arian cyhoeddus, edrychwch ar ein tudalennau chwythu'r chwiban, sy'n nodi manylion sut i gysylltu â ni i godi pryderon.