Cyhoeddiadau

Mae’r adroddiadau hyn yn cwmpasu amrywiaeth o bynciau a fyddai o ddiddordeb i chi o bosib.

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Gallwch roi gosodiadau chwilio i ddarganfod cyhoeddiad ar destun neu o fewn ardal ddaearyddol benodol.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion canlynol:

Ffôn: 029 2032 0500

E-bost: post@archwilio.cymru

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.

Gweler Hefyd: Arfer Da

Darganfod dogfennau

2 Hyd 2019 - 11:50yb

Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn canlynol: A yw gwybodaeth rheoli perfformiad yr Ymddiriedolaeth yn cefnogi gwaith craffu gan y Bwrdd a’i bwyllgorau?

1 Hyd 2019 - 12:04yb

Mae’r garreg filltir o ugain mlynedd yn gyfle da i ystyried yr hyn sydd wedi digwydd o ran gwariant cyhoeddus yng Nghymru

25 Medi 2019 - 4:13yp

Sylwadau’r Archwilydd Cyffredinol ym mis Medi 2019

20 Medi 2019 - 10:18yb

Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

20 Medi 2019 - 10:18yb

Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

20 Medi 2019 - 10:17yb

Nodir y gwaith a wnaed ers yr adroddiad gwella blynyddol diwethaf, gan gynnwys y rheoleiddwyr perthnasol, yn yr adroddiad hwn.

19 Medi 2019 - 12:00yb

Fe edrychom ni ar waith Llywodraeth Cymru i gefnogi llesiant pobl ifanc yng Nghymru.

18 Medi 2019 - 10:37yb

Roedd yr adolygiad dilynol hwn yn ceisio sicrwydd bod gan y Cyngor drefniadau corfforaethol effeithiol ar waith ar gyfer diogelu plant.

12 Medi 2019 - 12:02yb

Mae cynghorau yn atal y galw am ofal cymdeithasol, ond nid yw gwybodaeth, cyngor a chymorth yn effeithiol yn gyson.

9 Medi 2019 - 2:48yp

Archwiliwyd i ba raddau y mae'r Cyngor yn gweithredu yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth ddatblygu a lansio gweledigaeth newydd ar gyfer trafnidiaeth ac aer glân ar gyfer y ddinas.

Tudalennau