Publications

 • Delwedd clawr blaen Cyngor Bro Morgannwg – Gweithio mewn Partneriaeth â’r Trydydd Sector
  Cyngor Bro Morgannwg – Gweithio mewn Partneriaeth â’r Trydydd Sector

  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw trefniadau’r Cyngor gyda’r trydydd sector yn cefnogi’r Cyngor yn effeithiol i gyflawni ei flaenoriaethau adfer strategol?

 • Delwedd clawr blaen Cyngor Bro Morgannwg – Gweithio mewn Partneriaeth â’r Trydydd Sector
  Cyngor Bro Morgannwg – Gweithio mewn Partneriaeth â’r Trydydd Sector
  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw trefniadau’r Cyngor gyda’r trydydd sector yn cefnogi’r Cyngor yn effeithiol i gyflawni ei flaenoriaethau adfer strategol?
 • Cyngor Sir Penfro – Adolygiad Dilynol o'r Trefniadau Diogelu Corfforaethol: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Cyngor Sir Penfro – Adolygiad Dilynol o'r Trefniadau Diogelu Corfforaethol
  Ym mis Mai 2019, gwnaethom gyhoeddi adroddiad o'r enw Adolygu Trefniadau Diogelu Corfforaethol – Cyngor Sir Penfro. Roedd yr adroddiad hwnnw'n cynnwys deg cynnig ar gyfer…
 • Delwedd clawr blaen Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gwasanaethau Radioleg: Y Diweddaraf am Gynnydd
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Gwasanaethau Radioleg: Y Diweddaraf am Gynnydd
  Gwnaethom gynnal asesiad lefel uchel o’r cynnydd a wnaed gan y Bwrdd Iechyd i fynd i’r afael â’r argymhellion yn ein hadroddiad yn 2017 ar ei wasnaethau radioleg.
 • Report cover image
  Diffygion yn Nhrefniadau Llywodraethu a Phrosesau Penderfynu Cyngor Sir Penfro Mewn Perthynas ag Ymadawiad ei Brif Weithredwr blaenorol gyda Thaliad Terfynu
  Paratowyd yr adroddiad hwn er budd y cyhoedd yn unol ag Adran 22 o Ddeddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2004
 • Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol:: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau) – Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau cam dau ein gwaith asesu strwythuredig 2021 ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr.
 • Delwedd clawr blaen Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau): Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheoli Ariannol
  Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau): Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheoli Ariannol
  Mae’r adroddiad hwn yn nodi’r canfyddiadau o gam dau gwaith asesu strwythuredig yr Archwilydd Cyffredinol yn 2021 yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).
 • Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Cyflawni’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Plant T22
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen – Cyflawni’r Rhaglen Trawsnewid Gwasanaethau Plant T22
  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A yw’r Cyngor yn cyflawni ei raglen trawsnewid Gwasanaethau Plant T22 mewn modd effeithiol?
 • Delwedd clawr blaen Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau): Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol
  Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2021 (Cam Dau): Trefniadau Llywodraethu Corfforaethol a Rheolaeth Ariannol
  Ystyriodd cam dau ein hasesiad strwythuredig ar gyfer 2021 sut mae trefniadau llywodraethu corfforaethol a rheolaeth ariannol wedi addasu yn ystod y 12 mis diwethaf. Mae…
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adolygiad o Wasanaethau Gofal Llygaid: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr – Adolygiad o Wasanaethau Gofal Llygaid
  Ceisiodd ein gwaith ateb y cwestiwn: A yw gwasanaethau gofal llygaid yn y Bwrdd Iechyd yn cael eu darparu'n effeithlon, yn effeithiol ac yn economaidd, gyda chynlluniau clir…
 • Clawr yr adroddiad sy'n dangos delwedd o bobl oedrannus yn dal llaw gofalwyr.
  Comisiynu Cartrefi Gofal ar gyfer Pobl Hŷn
  Rydym yn tynnu sylw at yr heriau y dylid eu hystyried fel rhan o’r gwaith cynlluniedig i ddiwygio polisi er mwyn sicrhau gwell canlyniadau i bobl ledled Cymru.

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.