Cyhoeddiadau

Mynediad i’n holl adroddiadau archwilio a dogfennau perthnasol.

Cyhoeddiad diweddaraf

10 Cyfle i Ailosod ac Ailgychwyn System Gofal wedi’i Gynllunio y GIG

Fe wnaeth ein hadroddiad ddarganfod bod llawer o gleifion yn dal i wynebu amseroedd aros hir ond mae yna nawr gyfle unigryw i greu system gofal wedi'i gynllunio gwell.

 

 

 

 • Adroddiad blynyddol a chyfrifon 2019-20

  Ein datganiadau ariannol ar gyfer 2019-20 ac adolygiad o’n gwaith a pherfformiad dros y deuddeg mis diwethaf.

  Our Plans and Accounts, Annual Reports
  Audit Wales
 • Cynllun Blynyddol 2020-21

  Mae ein Cynllun Blynyddol yn nodi ein huchelgeisiau a'n hamcanion cyffredinol, ynghyd â'n rhaglenni gwaith cysylltiedig a dangosyddion perfformiad...

  Our Plans and Accounts
  Audit Wales
 • Cynllun Ffioedd 2020-21

  Rydyn ni wedi cyhoedd’r Cynllun Ffïoedd ar gyfer 2020-21, a gymeradwywyd gan Bwyllgor Cyllid y Cynulliad Cenedlaethol

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Adroddiad a Blaengynllun Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau

  Mae gennym chwe amcan penodol i’n helpu i gyflawni’r Ddyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau yn well yn y dyfodol.

  Our Plans and Accounts
  Audit Wales
 • Amcangyfrif o incwm a threuliau ar gyfer y flwyddyn a ddaw i ben ar 31 Mawrth 2021

  Ar adeg pan fo ymddiriedaeth y cyhoedd mewn llywodraeth, sefydliadau a gweithwyr proffesiynol yn edwino, mae ein gwaith yn bwysicach nag erioed i...

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Adroddiad Interim

  Asesiad o gynnydd a wnaed o’i gymharu â’n Cynllun Blynyddol 2019-20 yn ystod y cyfnod o 1 Ebrill hyd 30 Medi 2019.

  Our Plans and Accounts
  Finance
 • Adroddiad Cydraddoldeb 2018-19

  Eisiau gwybod am ein hymrwymiadau i ddarparu amgylchedd gwaith sy’n gwerthfawrogi amrywiaeth yr holl bobl?

  Our Plans and Accounts
 • Cod ymarfer sy’n llywodraethu’r berthynas rhwng Archwilydd Cyffredinol Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

  Mae Deddf Archwilio Cyhoeddus (Cymru) 2013 yn ei gwneud yn ofynnol cael Cod Ymarfer i ymdrin â’r berthynas rhwng Swyddfa Archwilio Cymru a’r...

  Our Plans and Accounts
  Central Government
 • Strategaeth Pobl hyd 2021

  Mae’n Strategaeth Pobl yn amlinellu sut mae yn union i weithio gyda ni, a sut rydym yn edrych ar ôl ein staff. 

  Our Plans and Accounts
 • Ein Rhaglen Waith 2019-20

  Bob blwyddyn, rydym yn cyhoeddi adroddiadau ar y materion pwysig sy’n wynebu gwasanaethau cyhoeddus Cymru.

  Our Plans and Accounts

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.