Publications

 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Twristiaeth Gynaliadwy: clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru
  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Twristiaeth Gynaliadwy

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A yw’r Awdurdod yn gwneud popeth y gall i reoli twristiaeth gynaliadwy’n effeithiol yn y Parc Cenedlaethol?

 • Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Twristiaeth Gynaliadwy: clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru
  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri – Twristiaeth Gynaliadwy
  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn hwn: A yw’r Awdurdod yn gwneud popeth y gall i reoli twristiaeth gynaliadwy’n effeithiol yn y Parc Cenedlaethol?
 • Rhoi gwybod am ddelwedd y clawr
  Sicrhau, Esbonio, Ysbrydoli: Ein strategaeth 2022-27
  Rydym wedi cyhoeddi ein strategaeth ar gyfer y pum mlynedd nesaf.
 • Delwedd clawr blaen Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Adolygiad o Ymgysylltu â’r Cyhoedd
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Adolygiad o Ymgysylltu â’r Cyhoedd
  Fe wnaethom adolygu trefniadau‘r Cyngor ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd a chynnwys y cyhoedd wrth drefnu’r modd y darperir gwasanaethau. Fe wnaethom fwrw golwg ar y modd y…
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Llamu Ymlaen: clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Llamu Ymlaen
  Wrth i'r byd symud ymlaen, gan ddysgu o'r pandemig byd-eang, mae'r adolygiad hwn wedi edrych ar sut mae'r Cyngor yn cryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a chynnal y gwaith o…
 • clawr yr adroddiad
  Memorandwm Esboniadol i'r Pwyllgor Cyllid 2022-23
  Mae Archwilio Cymru wedi diwygio eu Hamcangyfrif ar gyfer 2022-23 i leihau'r alwad ar Gronfa Gyfunol Cymru gan £354,000. 
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd: clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan – Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd
  Fe wnaeth ein harchwiliad archwilio pa un a yw trefniadau llywodraethu’r sefydliad o gymorth i ddarparu gwasanaethau diogel ac effeithiol o ansawdd da.
 • Delwedd clawr blaen Cyngor Sir Ddinbych – Llamu Ymlaen
  Cyngor Sir Ddinbych – Llamu Ymlaen
  Ceisiodd ein hadolygiad ateb y cwestiwn: A yw dull strategol y Cyngor yn cryfhau ei allu i drawsnewid? Wrth wneud y gwaith hwn, gwnaethom nodi rhywfaint o effaith…
 • clawr yr adroddiad
  Mynd i’r Afael â’r Ôl-groniad mewn Gofal wedi’i Gynllunio yng Nghymru
  Sylwebaeth gan Archwilydd Cyffredinol Cymru
 • Plant ysgol mewn ystafell ddosbarth.
  Y Cwricwlwm newydd i Gymru
  Mae ein hadroddiad yn edrych ar y ffordd y mae Llywodraeth Cymru yn rheoli'r gwaith o gynllunio a gweithredu'r Cwricwlwm newydd i Gymru.
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Asesiad Gwella 2015-16: Adolygiad o Ddull Strategol y Cyngor o Reoli Asedau : clawr yr adroddiad a logo swyddfa archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf - Asesiad Gwella 2015-16: Adolygiad o Ddull Strategol y Cyngor o Reoli Asedau
  Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein hadolygiad o ddull strategol y Cyngor o reoli asedau.

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.