Cyhoeddiad

 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Ceredigion – Diweddariad ar Gynnydd Asesu Sicrwydd a Risg – Lleihau Carbon

  Mae'r llythyr hwn yn rhoi diweddariad ar gynnydd o ran trefniadau'r Cyngor ar gyfer lleihau carbon.

 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Ceredigion – Diweddariad ar Gynnydd Asesu Sicrwydd a Risg – Lleihau Carbon
  Mae'r llythyr hwn yn rhoi diweddariad ar gynnydd o ran trefniadau'r Cyngor ar gyfer lleihau carbon.
 • Dynes yn gwisgo menig rwber yn casglu sbwriel
  ‘Cyfle wedi’i golli’ – Mentrau Cymdeithasol
  Mae ein hadroddiad yn edrych ar sut mae awdurdodau lleol yn gweithio i dyfu a gwneud y gorau o Fentrau Cymdeithasol
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Powys – Llamu Ymlaen – Rheoli'r Gweithlu
  Gwnaethon ni adolygu trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli ei weithlu. Edrychwyd ar sut mae'r Cyngor yn cynllunio'n strategol ar gyfer ei weithlu, sut mae'n monitro'r defnydd o…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Ynys Môn – Diweddariad ar Gynnydd Datgarboneiddio
  Mae'r llythyr hwn yn nodi canfyddiadau ein gwaith archwilio lleol ar gynllun gweithredu datgarboneiddio'r Cyngor.
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Dinas a Sir Abertawe – Diweddariad Cynnydd Asesu Sicrwydd a Risg – Lleihau Carbon
  Cynhaliwyd y gwaith hwn fel rhan o’n prosiect Asesu Sicrwydd a Risg 2021-22 i helpu i gyflawni dyletswyddau’r Archwilydd Cyffredinol.
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot – Diweddariad Cynnydd Asesu Sicrwydd a Risg – Lleihau Carbon
  Gwnaed y gwaith hwn fel rhan o'n prosiect 2021-22 Asesiad Sicrwydd ac Asesu Risg i helpu i gyflawni dyletswyddau'r Archwilydd Cyffredinol.
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Caerdydd – Adolygiad Dilynol o Wasanaethau Hamdden
  Gwnaeth ein hadolygiad dilynol asesu cynnydd y Cyngor o ran mynd i'r afael â'r cynigion ar gyfer gwella a nodwyd yn ein hadolygiad 2020 o wasanaethau hamdden y Cyngor a…
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Asesiad Strwythuredig 2022
  Mae'r adroddiad hwn yn nodi canfyddiadau ein gwaith asesu strwythuredig 2022 yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC).
 • Pobl sy'n gweithio mewn banc bwyd.
  Offeryn data ar Dlodi yng Nghymru
  Mae'r offeryn data hwn wedi'i gynhyrchu i helpu i ddeall heriau tlodi yng Nghymru.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Caerdydd – Rheoli Gwastraff
  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: A oes gan y Cyngor gynlluniau cadarn i wella’i wasanaeth rheoli gwastraff a chyflawni ei rwymedigaethau statudol

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.