Ymgynghoriadau

Ymgynghoriad ar y Graddfeydd Ffioedd ar gyfer 2021-22

Mae’r ymgynghoriad hwn yn gwahodd barn a sylwadau ar gynigion Archwilio Cymru ar gyfer cyfraddau ffioedd ac agweddau eraill ar y gyfundrefn ffioedd statudol ar gyfer gwaith archwilio.

Ar ôl yr ymgynghoriad hwn, bydd Archwilio Cymru yn cyflwyno Cynllun Ffioedd 2021-22 i gael ei ystyried gan Bwyllgor Cyllid y Senedd yn gynnar yn 2021.

Sut i ymateb 

Gallwch weld yr ymgynghoriad yma [agorir mewn ffenestr newydd].

Ymatebwch erbyn 8 Ionawr 2021 os gwelwch yn dda.

Gellir anfon ymatebion i’r cyfeiriad canlynol: 
Ymgynghoriad Graddfeydd Ffioedd 
Swyddfa Archwilio Cymru 
24 Heol y Gadeirlan 
Caerdydd 
CF11 9LJ 

Neu gellir eu cwblhau’n electronig a’u hanfon drwy e-bost i: post@audit.wales

Cyflawni ymchwiliadau’r Archwilydd Cyffredinol, 2020-25

Cyhoeddodd yr Archwilydd Cyffredinol ei adroddiad statudol cyntaf dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 ym mis Mai 2020. Ochr yn ochr ag adroddiad Cenedlaethau’r Dyfodol statudol Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol, roedd yn nodi diwedd y ‘cyfnod adrodd’ cyntaf a bennwyd dan y Ddeddf.

Nawr, mae cyfle inni fwrw golwg mwy hirdymor ar y ffordd y byddwn yn cyflawni ymchwiliadau’r Archwilydd Cyffredinol yn ystod yr ail gyfnod adrodd sy’n estyn o 2020 tan 2025. Mae angen inni ystyried yr hyn y gall fod angen inni ei wneud yn wahanol a’r ffordd y gallwn ni adeiladu ar y dull a ddefnyddiwyd hyd yma a’i wella.

Rydym yn cynnal yr ymgynghoriad hwn i ofyn ichi am eich barn chi fel rhan o’r broses honno.

Sut i ymateb

Gallwch weld yr ymgynghoriad yma [agorir mewn ffenestr newydd].

Allech ddychwelyd eich ymatebion at wfg@archwilio.cymru