Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
Fe ymatebodd Llywodraeth Cymru a Chydwasanaethau’r GIG yn dda dan amgylchiadau anodd i gaffael Cyfarpar Diogelu Personol
Trwy gydweithio, fe wnaeth Cydwasanaethau’r GIG a gwasanaethau cyhoeddus eraill oresgyn heriau cynnar i ddarparu’r Cyfarpar Diogelu Personol a oedd yn ofynnol ar gyfer cyrff iechyd a gofal heb redeg allan o stoc ar lefel genedlaethol.
A hoffech weithio yn Archwilio Cymru?
Rydym yn chwilio am Bartner Caffael ac Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Archwilio a Sicrwydd Risg.
Archwilio yn chwarae rôl hollbwysig yn y sector cyhoeddus nawr yn fwy na erioed
Yr Archwilydd Cyffredinol yn amlinellu'r blaenoriaethau ar gyfer y 12 mis nesaf
Mae’r rhaglen Profi, Olrhain, Diogelu’n gwneud cyfraniad pwysig at reoli COVID-19 yng Nghymru
Er bod y rhaglen wedi ei chael yn anodd ymdopi â brigau cynharach yng nghyfraddau trosglwyddo’r feirws, mae wedi dangos gallu i ddysgu ac esblygu’n gyflym mewn ymateb i’r heriau y mae wedi’u hwynebu. 

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl, ac.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

 • PPE report cover 2021
  Caffael a Chyflenwi Cyfarpar Diogelu Personol ar gyfer Pandemig COVID-19

  Ar y cyd â gwasanaethau cyhoeddus eraill, fe wnaeth y Cydwasanaethau oresgyn heriau cynnar i ddarparu’r Cyfarpar Diogelu Personol a oedd yn ofynnol yn ôl canllawiau ar gyfer cyrff iechyd a gofal heb redeg allan o stoc ar lefel genedlaethol.

 • Cyngor Sir Ddinbych – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Sir Dinbych – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymru

  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ddinbych.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam– Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam.

 • Cyngor Sir Caerfyrddin – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Sir Caerfyrddin – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymru

  Dyma grynodeb ein harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Caerfyrddin.

 • Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020: clawr adroddiad yn dangos logo Archwilio Cymruu Archwilydd Cyffredinol Cymru.

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

 • Cynllun Blynyddol 2021-22 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Rhoi gwybod am ddelwedd clawr

  Mae ein Cynllun Blynyddol yn cwmpasu'r cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022 ac mae'n cynnwys gwybodaeth ychwanegol am ein huchelgeisiau tymor hwy…

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr – Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Delwedd ar glawr adroddiad Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020 i Gyngor Pen-y-bont ar Ogwr

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol…

Digwyddiadau

Taclo Camwybodaeth - Symud tuag at ddeddfwriaeth 'Niwed Ar-lein'
digital
Sut ydw i'n cofrestru fy niddordeb? Llenwch eich manylion ar y ffurflen gofrestru sydd ar ochr dde y dudalen yma os gwelwch yn dda. Rydym
Date
11 Mawrth 2021
Time Starts:
14:00
Time Ends
16:00

Blogiau

 • Sut mae COVID-19 wedi cael effaith anghyfartal ar ein gweithlu benywaidd
  I nodi Diwrnod Rhyngwladol y Merched, rydym ni’n…
  Sut mae COVID-19 wedi cael effaith anghyfartal ar ein gweithlu benywaidd
 • Y darlun mawr: Defnyddio tueddiadau ariannu i ddeall yr ymateb i COVID-19
  Y darlun mawr: Defnyddio tueddiadau ariannu i ddeall yr ymateb i COVID-19
 • Prentisiaethau: pam nad Prifysgol yw eich unig ddewis
  Dysgwch fwy am ddod yn brentis yn Archwilio Cymru…
  Prentisiaethau: pam nad Prifysgol yw eich unig ddewis

Trydar