Mae Archwilio Cymru yn symud
Ddiwedd y mis hwn byddwn yn gadael ein swyddfeydd yng Nghaerdydd ar Heol y Gadeirlan i gartref newydd yng Nghwr y Ddinas.
Mae gan fwy o aelwydydd yng Nghymru fynediad at y rhyngrwyd erbyn hyn ond mae rhai pobl yn cael eu gadael ar ôl
Mae manteision i’w cael o symud gwasanaethau ar-lein ond gall achosi i rai pobl gael eu hallgau’n ddigidol
Mae ceisiadau ar gyfer yr wythnos Mewnwelediad Gwaith a Sgiliau ar agor!
Mae digwyddiad profiad gwaith Partneriaeth Busnes Symudedd Cymdeithasol bellach yn cymryd ceisiadau
Y pandemig wedi gwaethygu’n sylweddol yr amseroedd aros am wasanaethau orthopedig sydd eisoes yn hir
Mae angen cymryd camau cynaliadwy ac ar fyrder i fynd i’r afael â’r amseroedd aros hir a’r effaith andwyol y mae’r rhain yn ei chael ar iechyd corfforol a llesiant meddyliol cleifion.

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda.
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Castell-nedd Port Talbot – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Castell-nedd Port Talbot.

 • Iechyd a Gofal Digidol Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith archwilio yn 2022, gydag Awdurdod Iechyd Arbennig Iechyd Digidol a Gofal Cymru i gyflawni ein…

 • Iechyd a Gofal Digidol Cymru – Asesiad Strwythuredig 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo

  Canolbwyntiwyd ar drefniadau corfforaethol IGDC ar gyfer sicrhau bod adnoddau'n cael eu defnyddio'n effeithlon, yn effeithiol, ac yn economaidd, ac yn…

 • Cyngor Dinas Casnewydd – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  generic cover with audit wales branding and logo.

  Dyma ein crynodeb archwiliad ar gyfer Cyngor Dinas Casnewydd.

 • Addysg a Gwella Iechyd Cymru – Adroddiad Archwilio Blynyddol 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru

  Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein gwaith archwilio yn 2022 yn Awdurdod Iechyd Arbennig ( Addysg a Gwella Iechyd Cymru, a wnaed i gyflawni ein cyfrifoldebau o…

 • Cynhwysiant digidol yng Nghymru (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Clawr adroddiad

  Mae'r adroddiad hwn yn rhoi trosolwg lefel uchel o faterion sy'n berthnasol i gynhwysiant digidol yng Nghymru.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2022 (darlun yn dangos clawr y cyhoeddiad)
  Audit Wales document front cover with logo

  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili.

Digwyddiadau

Sgwrs a Paned - Scott Tandy
darlun stoc yn dangos sgwrs arlein gyda dau swigen sgwrs ac un yn cynnwys gliniadur
Rhan greiddiol o waith Cyfnewidfa Arfer Da Archwilio Cymru ydi dod â phobl at ei gilydd a hwyluso trawsbeilliad syniadau.
Dyddiad
15 Mawrth 2023
Amser yn Dechrau:
12:00
Amser yn Gorffen
13:00

Blogiau

 • Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
  Mae technoleg ddigidol eisoes yn chwarae rhan…
  Archwilio Cymru yn buddsoddi mewn sgiliau digidol staff
 • Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
  Pa
  Helpu pobl i helpu eu hunain – cydnerthedd cymunedol a hunanddibyniaeth.
 • Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol
  Ar ôl cwblhau gradd mewn Plismona eisoes, doeddw
  Nid oes diwrnod 'nodweddiadol' wrth weithio mewn Adnoddau Dynol