Dysgu, Arweiniad a Chymorth COVID-19,Gwelwch ein holl ddiweddariadau ac erthyglau am Coronafeirws, gan gynnwys yr heriau a’r newidiadau a’n prosiect dysgu parhaus.
Cyrff y GIG yn cynnal llywodraethu da yn ystod argyfwng COVID-19
Mae cyrff y GIG yng Nghymru wedi cynnal llywodraethu da i raddau helaeth drwy gydol yr argyfwng, gyda threfniadau diwygiedig yn eu galluogi i lywodraethu mewn modd darbodus, hyblyg a thrylwyr
Tair swydd newydd yn Archwilio Cymru
Rydym yn edrych am Bennaeth Cyfathrebu, Rheolwr Prosiect Newid a Swyddog Prosiect Newid.
Caffael a chyflenwi cyfarpar diogelu personol yng Nghymru yn ystod pandemig COVID-19
Ffeithiau a ffigurau ar gyfarpar diogelu personol a chanfyddiadau o'n gwaith maes. 
Dwy swydd newydd yn Archwilio Cymru
Rydym yn edrych am Rheolwr Archwilio ac Archwilydd Arweiniol.

Rydym yma i:

Rhoi sicrwydd
bobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda
Egluro
sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl, ac.
Ysbrydoli
a grymuso'r sector cyhoeddus yng Nghymru i wella.

 

 • delwedd clawr
  Cyngor Sir Ceredigion - Crynodeb Archwiliad Blynyddol 2020

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir Ceredigion.

  Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a gyhoeddwyd ym mis Gorffennaf 2019. Mae’r crynodeb o’n harchwiliad yn rhan o ddyletswyddau Archwilydd Cyffredinol Cymru.

 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020 (image shows publication cover)
  delwedd clawr

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol…

 • Cyngor Sir y Fflint – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2020 (image shows publication cover)
  delwedd clawr

  Dyma grynodeb o’n harchwiliad ar gyfer Cyngor Sir y Fflint. Mae’n dangos y gwaith a gwblhawyd ers yr Adroddiad Gwella Blynyddol diwethaf, a…

 • Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn? (image shows publication cover)
  Person in a virtual meeting

  Llywodraethu yn y GIG yn ystod argyfwng COVID-19 – Themâu, gwersi a chyfleoedd allweddol

 • Amcangyfrif Atodol 2020-21 (image shows publication cover)
  delwedd clawr

  Memorandwm Esboniadol i'r Pwyllgor Cyllid ynghylch Amrywio Amcangyfrif Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer y Flwyddyn a ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2021…

 • Cyngor Bro Morgannwg – Adolygiad o Wasanaethau Hamdden a Roddwyd ar Gontract Allanol (image shows publication cover)
  delwedd clawr

  Roedd ein hadolygiad yn ceisio ateb y cwestiwn: a yw dull y Cyngor mewn perthynas â gwasanaethau hamdden o gymorth i gyflawni ei amcanion llesiant, ac yn rhoi gwerth am…

 • Cyngor Gwynedd – Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o Gyflwyno Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal (image shows publication cover)
  Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol: Archwiliad o Gyflwyno Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal – Cyngor Gwynedd - clawr yr adroddiad

  Mae'r adroddiad hwn yn nodi ein canfyddiadau o'n harchwiliad o Gyflenwi Gwasanaethau Gofal gyda Phum Tîm Ardal, sef cam y mae Cyngor Gwynedd (y Cyngor) yn ei gymryd i…

Digwyddiadau

Iechyd meddwl a lles yn ystod COVID-19
logo iechyd meddwl
Mae'n anochel bod y pandemig Coronafeirws wedi cael effaith ar les meddyliol llawer o bobl i raddau amrywiol.
2020-12-01
10:00
11:30

Blogiau

 • Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn
  Mae ein hadroddiad -
  Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn
 • Ein hadroddiad ar Seibergadernid a pham nad ydym yn ei gyhoeddi
  Ein hadroddiad ar Seibergadernid a pham nad ydym yn ei gyhoeddi
 • Rhan 2: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?
  Rhan 2: Adfer gydag uchelgais - A
  Rhan 2: COVID-19, catalydd ar gyfer newid cadarnhaol?

Twitter Feed