Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Cwblhau fy mhrentisiaeth gradd gydag Archwilio Cymru

09 Ionawr 2024
 • Am y 3 blynedd diwethaf, rwyf wedi cael y fraint o ddysgu a gweithio yn y tîm Dadansoddi Data tra'n astudio 1 diwrnod yr wythnos yn ystod y tymor ar gyfer prentisiaeth gradd mewn Gwyddor Data Cymhwysol gyda Phrifysgol Met Caerdydd.

  Fy hun gyda graddedigion eraill o Wasanaeth Ystadegol y Llywodraeth

   

  Cwblheais fy astudiaethau y llynedd, gan ennill fy ngradd ac ymunais â seremoni raddio hydref 2023. Braf oedd gweld pobl yn mwynhau dathlu ar y diwrnod!

  Mae'r brentisiaeth wedi bod yn brofiad gwych, gan ganiatáu i mi astudio cysyniadau damcaniaethol a dysgu sut i'w cymhwyso i brosiectau bywyd go iawn, yn ogystal â fy herio i ddysgu mewn sawl ffordd.

  Os oes unrhyw un yn ceisio cynghori teulu neu ffrindiau am ba opsiynau i'w harchwilio ar gyfer dysgu, byddwn yn argymell edrych ar brentisiaethau.

  Roedd yn help i mi adeiladu, a rhoi lle, i mi ddatblygu sgiliau gwerthfawr gan gynnwys ennill profiad o amrywiaeth o gyfleoedd.

  Fel rhan o'm hastudiaethau coleg, rwyf wedi ymgymryd ag amrywiaeth o brosiectau ochr yn ochr â phrosiectau gwaith. Rwyf wedi:

  • creu ffeithluniau,
  • creu dangosfyrddau
  • dysgu cysyniadau rhaglennu sy'n canolbwyntio ar wrthrychau, gan ddefnyddio Java,
  • defnyddio dysgu peiriannau i ymgymryd â gwaith rhagfynegol gan gynnwys prosesu 100,000 eiddo Airbnb i ragweld eu cost rhentu,
  • adeiladu cronfeydd data syml,
  • adeiladu rhwydweithiau graff ar gyfer dadansoddi cyfryngau cymdeithasol,
  • defnyddio offer data mawr fel PySpark,
  • Adeiladodd rwydwaith niwral syml a chyfres amser a ragwelir.

  Trwy arbrofi yn y ffordd rydw i'n mynd ati i fynd i'r afael â'r gwahanol brosiectau hyn rydw i wedi gallu dod o hyd i'r ffordd rydw i'n gweithio orau, sydd wedi bod yn amhrisiadwy!

  Nawr fy mod i wedi gorffen y brentisiaeth, rwy'n awyddus i barhau i ddatblygu a dysgu. Mae yna rai adnoddau a dulliau yr wyf wedi dod o hyd yn ddefnyddiol iawn i'w hystyried wrth geisio dysgu:

  • Hyfforddiant y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM) – rhywfaint o hyfforddiant rhagorol ar sgiliau meddal i fod yn fwy effeithiol mewn gwaith/tasgau.
  • LinkedIn Learning – adnodd gwych ar gyfer llawer o bynciau, gan gynnwys technegol ac an-dechnegol.
  • Roedd dod o hyd i lyfr da ar bwnc – fy null go too wedi fy helpu i ddysgu egwyddorion allweddol yn dda ac yn gyflym ar gyfer llawer o bynciau.
  • Gweithio ochr yn ochr â rhywun arall – mae gweld sut mae rhywun arall yn gweithio drwy dasgau wedi fy helpu i nodi ffyrdd mwy effeithiol o weithio.

  Rwy'n ddiolchgar iawn am y gefnogaeth a gefais o ddiwrnod 1 yn Archwilio Cymru. Mae fy nhîm, y tîm Dadansoddi Data, bob amser wedi annog a chefnogi ac maent yn rhai o'r bobl fwyaf dymunol rwyf wedi cwrdd â nhw! Mae rheolwyr y tîm, Helen Goddard a Stephen Lisle, wedi bod yn wych o ran rhoi cymorth i mi a helpu i lywio unrhyw heriau.

  Ochr yn ochr â fy nhîm, mae pobl ledled y sefydliad wedi fy helpu ar hyd y ffordd, yn enwedig Sian Grainger a Victoria Walters. Diolch i chi i gyd, yn uniongyrchol neu'n anuniongyrchol, am eich help!

  Mae'n golygu llawer i gael sgyrsiau cefnogol a chyfeillgar, a gweld yr arbenigedd a'r proffesiynoldeb cydweithwyr yn dangos.

  A oes gennych ddiddordeb mewn Prentisiaeth mewn Gwyddor Data, Cyllid neu Weinyddiaeth Busnes?

  Darganfyddwch fwy am ein cynllun Prentis a sut i wneud cais.