Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Gallant fod yn berchen yn uniongyrchol ar asedau a chyflogi staff. Rhaid iddynt benodi Prif Weithredwr, Swyddog Cyllid a Swyddog Monitro. Mae aelodaeth Cydbwyllgorau Corfforedig yn cynnwys arweinwyr y cynghorau o fewn y rhanbarth penodol ac Awdurdodau’r Parciau Cenedlaethol sy’n gorwedd yn y rhanbarth hwnnw.

  Sefydlwyd pedwar Cydbwyllgor Corfforedig i helpu i gryfhau cydweithio rhanbarthol rhwng awdurdodau:

  • Cydbwyllgor Corfforedig De Ddwyrain Cymru
  • Cydbwyllgor Corfforedig De Orllewin Cymru
  • Cydbwyllgor Corfforedig Gogledd Cymru
  • Cydbwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru

  Daethant i rym ym mis Ebrill 2021 a rhoddwyd y swyddogaethau canlynol iddynt o fis Mehefin 2022:

  • datblygu polisïau trafnidiaeth
  • paratoi cynllun datblygu strategol
  • llesiant economaidd – unrhyw beth y mae Cydbwyllgor Corfforedig o’r farn ei fod yn debygol o hybu neu wella llesiant economaidd ei ardal.

  Gan bod y Cydbwyllgorau Corfforedig yn gyrff corfforedig newydd, fe wnaethom fwrw golwg ar eu cynnydd o ran datblygu eu trefniadau i gyflawni eu rhwymedigaethau statudol a nod Llywodraeth Cymru i gryfhau cydweithio rhanbarthol.

  Yr hyn a ganfuom

  Dros 2 flynedd ers eu sefydlu ym mis Ebrill 2021 a 12 mis ers rhoi eu swyddogaethau a dyletswyddau craidd iddynt ym mis Mehefin 2022, mae’n amlwg bod y Cydbwyllgorau Corfforedig yn dal i fod yng nghyfnod cynnar eu datblygiad.

  Maent wedi sefydlu’r conglfeini ar gyfer eu datblygiad, ac mae cynnydd y Cydbwyllgorau Corfforedig yn amrywio mewn gwahanol feysydd ond, ar y cyfan, nid yw’r trefniadau llywodraethu i gyd yn weithredol ac mae cryn dipyn o waith i’w wneud i gyflawni eu cyfrifoldebau cynllunio strategol.

  Roedd pryder cychwynnol ynghylch eu cynnydd araf ac amrywiol, a pharodrwydd Llywodraeth Cymru i hwyluso’r broses o’u rhoi ar waith, ond bu arwyddion mwy cadarnhaol o’r Cydbwyllgorau Corfforedig yn symud ymlaen yn ddiweddar.

  Rydym yn disgwyl gweld y Cydbwyllgorau Corfforedig yn symud ymlaen ymhellach dros y 12-18 mis nesaf ac rydym wedi gwneud 5 argymhelliad.

  Dylid darllen yr adroddiad hwn ar y cyd â’r llythyrau unigol hyn a gyflwynais i’r pedwar Cydbwyllgor Corfforedig:

  Llythyr ar gynnydd Cydbwyllgor Corfforedig De Ddwyrain Cymru [Agorir mewn ffenest Newydd]

  Llythyr ar gynnydd Cydbwyllgor Corfforedig De Orllewin Cymru [Agorir mewn ffenest Newydd]

  Llythyr ar gynnydd Cydbwyllgor Corfforedig Gogledd Cymru [Agorir mewn ffenest Newydd]

  Llythyr ar gynnydd Cydbwyllgor Corfforedig Canolbarth Cymru [Agorir mewn ffenest Newydd]

CAPTCHA