Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae ein hadroddiad yn awgrymu bod cydweithio 'golau glas' y gwasanaeth brys yn tyfu'n araf ond mae angen newid sylweddol mewn gweithgarwch er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf posibl a gwneud y defnydd gorau o adnoddau.

  Mae'r gwasanaethau brys wedi bod yn cydweithio'n agos i ddarparu gwell gwasanaeth i'r cyhoedd ers blynyddoedd lawer, ac fe wnaethant gamu i fyny yn ystod y pandemig i helpu pobl Cymru. Fodd bynnag, mae Gweinidogion wedi bod yn glir eu bod am weld cydweithio rhwng y gwasanaethau brys yn mynd ymhellach ac yn gyflymach.

  ,
  Cyd-grŵp y Gwasanaethau Brys Mae'r Grŵp yn dwyn ynghyd uwch arweinwyr o wasanaethau 'golau glas' ac mae'n arwain yr agenda gydweithredu. Sefydlasant Fwrdd Cydweithredu Strategol i nodi a darparu cyfleoedd cydweithio yn y dyfodol, gan roi arwydd clir bod angen newid sylweddol. Mae cynlluniau ar gyfer cydweithredu yn datblygu ond mae rhai o'r rhain yn gyfyngedig o ran cwmpas ac nid ydynt yn cael eu cefnogi gan drefniadau rheoli prosiect cyson.
  ,

  Beth all Cymru ei ddysgu o fannau eraill ym Mhrydain Fawr?

  O enghreifftiau a nodwyd yn ein hadroddiad o Ddyffryn Tafwys, Dwyrain Lloegr a'r Alban, mae'n ymddangos bod cydweithredu'n canolbwyntio'n bennaf, wedi'i flaenoriaethu'n lleol nid yn genedlaethol ac yn aml mae'n ymateb tactegol i fynd i'r afael â phroblem neu amgylchiadau.

  Gwneud i gydweithio weithio

  Gwnaethom restru'r ffactorau llwyddiant allweddol canlynol i helpu'r gwasanaethau brys i wneud newidiadau i wella cydweithredu.

  • Arweinyddiaeth weladwy sy'n blaenoriaethu pwysigrwydd cydweithio.
  • Bod yn glir sut mae cydweithio'n cyfrannu mewn ffordd ystyrlon at fwrw ymlaen â gweledigaeth a strategaeth pob asiantaeth.
  • Cyd-destun y rhesymau dros newid – sut mae materion demograffig, cymdeithasol, ariannol a gwleidyddol yn gofyn am ymatebion gwahanol gan wasanaethau yn yr 21ain Ganrif.
  • Bod yn agored am y meysydd posibl o wrthdaro a wynebu'r rhain yn uniongyrchol drwy eu trafod, eu hasesu a'u rheoli'n agored.
  • Sefydlu protocolau clir ynghylch ymddygiadau, rheoleidd-dra cyfarfodydd, rhannu gwybodaeth a data, cyllid ac atebolrwydd.
  • Sefydlu cyd-ddealltwriaeth, a gwerthfawrogiad, o gylch gwaith a chyfyngiadau cydweithredu.
  • Y gallu i ymrwymo amser, egni ac adnoddau (gan gynnwys amser uwch arweinwyr) i gynnal momentwm a darpariaeth.
  • Gwerthfawrogi safbwynt y defnyddiwr gwasanaeth a'u cynnwys wrth nodi ble y gall cydweithio wella eu profiad.
  • Hyrwyddo pwysigrwydd a manteision cydweithio yn y 'rheng flaen' a chyfathrebu/esbonio pam mae'n bwysig.
  • Creu mesurau llwyddiant sy'n eich galluogi i ddangos effaith a gwerth am arian, a gwerthuso ac adrodd ar berfformiad yn rheolaidd yn erbyn y rhain.
  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Mae gan y gwasanaethau brys yng Nghymru hanes hir o gydweithio, ond mae angen newid sylweddol er mwyn iddynt wneud y defnydd gorau o’u hadnoddau

  Gweld mwy
Centered hero example

Cydweithio Rhwng y Gwasanaethau Brys

Rydym wedi cynhyrchu'r offeryn data hwn i gefnogi ein hadroddiad ar Gydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys yng Nghymru. Mae adroddiad rchwilio Cymru i'w weld ar ein

2022
CAPTCHA