Accessibility tools

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Hwn yw gwaith ail gam ein hadolygiad o weithio mewn partneriaeth ac mae’n dilyn ein hadroddiad yn bwrw golwg ar Fyrddau Gwasanaethau Lleol a gyhoeddwyd ym mis Hydref 2019.

  Yn nhri mis cyntaf y pandemig fe gynorthwyodd Llywodraeth Cymru gynghorau i ailgartrefu dros 800 o bobl a oedd yn cysgu allan neu mewn perygl o ddigartrefedd.

  Un o ganlyniadau annisgwyl y cyfnod clo yw bod yr arfer o gysgu allan wedi cael ei leihau’n sylweddol.

  Beth wnaethom ni

  Daethom i’r casgliad, er bod llawer o gyff cyhoeddus wedi bod yn gweithio gyda phobl a oedd yn cysgu allan dros y blynyddoedd diwethaf, nid oedd gwasanaethau wastad wedi’u cydgysylltu ac yn helpu pobl pan oedd angen hynny arnynt.

  Mae ymateb i COVID-19 yn gyfle i gyrff cyhoeddus ddechrau mynd i’r afael â gwendidau hirsefydlog mewn trefniadau gweithio mewn partneriaeth sydd wedi eu hatal rhag mynd i’r afael â chysgu allan yn y gorffennol.

  ,

   mae pobl sy’n cysgu allan wedi cael ‘Profiadau Niweidiol yn ystod Plentyndod’

  Rydym wedi gwneud dau argymhelliad i gyrff cyhoeddus:

  • Sicrhau defnydd deallus o ddata.
  • I ddefnyddio ein hofferyn hunan-fyfyrio anghenion cymhleth i wella sut y gallant fynd i’r afael ag anghenion cymhleth ar y cyd yn y dyfodol. 

  Gwyliwch ein hadnodd data rhyngweithiol a wnaed gyda Power BI [agorir mewn ffenest newydd]

   

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Mae’r cwbl yn y data…

  Gweld mwy
  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Atal dychwelyd i gysgu allan ar ôl y pandemig

  Gweld mwy
Centered hero example

Cysgu Allan yng Nghymru – Problem i Bawb; Cyfrifoldeb i Neb

Mae’r adroddiad hwn yn ystyried sut y gall cyrff cyhoeddus helpu i roi diwedd ar pobl yn cysgu allan yng Nghymru.

View Tool
CAPTCHA