generic cover with audit wales branding and logo.
Dinas a Sir Abertawe – Adolygiad Strategaeth Ddigidol
Ym mis Ebrill 2023, cymeradwyodd y Cabinet strategaeth ddigidol 2023-28 gyfredol y Cyngor.
Gweledigaeth y Cyngor ar gyfer digidol fel y nodir yn y strategaeth yw i’r Cyngor ‘ddefnyddio technoleg ddigidol i wella bywydau pobl, galluogi mynediad digidol at wasanaethau 24 awr y dydd, a gwella effeithlonrwydd gweithredol’.
Yr hyn a ganfuom: mae gan y Cyngor weledigaeth eglur ar gyfer ei ddull o ymdrin â digidol ac mae’n datblygu trefniadau cynhwysfawr i gefnogi’r gwaith o ddarparu a monitro ei strategaeth ddigidol

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA