clawr generig efo brandio a logo Archwilio Cymru
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru – Asesiad Strwythuredig 2022
30 Mawrth 2023

Mae ffocws allweddol y gwaith wedi bod ar drefniadau corfforaethol yr Ymddiriedolaeth ar gyfer sicrhau bod adnoddau’n cael eu defnyddio’n effeithlon, yn effeithiol ac yn ddarbodus, gyda ffocws penodol ar drefniadau llywodraethu’r sefydliad; ei drefniadau cynllunio strategol; ei drefniadau rheoli ariannol; a threfniadau i reoli’r gweithlu, asedau digidol, yr ystâd, ac asedau ffisegol eraill.

Ar y cyfan, canfuom fod yr Ymddiriedolaeth wedi cymryd camau cadarnhaol i wella agweddau ar ei threfniadau llywodraethu corfforaethol, ond bod angen gwaith pellach i ddarparu’r her fewnol gref a’r dylanwad allanol parhaus sy’n ofynnol i oresgyn rhai o’r heriau gweithredol digynsail y mae’n eu hwynebu ar hyn o bryd.

Hoffem gael eich adborth