Diogelu data, preifatrwydd a data personol

O dan gyfreithiau diogelu data gan gynnwys y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR), mae gennym ddyletswyddau o ran unrhyw ddata personol a gesglir gennym.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y ffordd y defnyddir eich data, ein polisïau llywodraethu gwybodaeth a’n gweithdrefnau, hysbysiadau preifatrwydd neu eich hawliau fel unigolyn o dan gyfraith diogelu data, gellwch gysylltu â Martin Peters, ein Swyddog Diogelu Data:

E-bost: infoofficer@audit.wales

Post:   

Y Swyddog Diogelu Data

Swyddfa Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9LJ

Ffôn: 029 2032 0500

Eich Hawliau

Mae gwybodaeth ynghylch eich hawliau fel unigolyn o dan gyfraith diogelu data ar gael oddi ar wefan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth [opens in new window]

Mae eich hawliau’n cynnwys yr hawl i gael copi o’r data personol yr ydym yn ei gadw amdanoch chi a chewch wneud cais:

E-bost: infoofficer@audit.wales

Post:

Y Swyddog Gwybodaeth

Swyddfa Archwilio Cymru

24 Heol y Gadeirlan

Caerdydd

CF11 9LJ

Rydym yn croesawu galwadau ffôn yn Gymraeg a Saesneg. Gallwch ysgrifennu atom hefyd, yn Gymraeg neu’n Saesneg, ac fe wnawn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi ei defnyddio. Ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.