Cyngor Sir Benfro

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR a THEG o gyllid y Cyngo

Prif Bwyntiau

Mae’r Cyngor hefyd yn gyfrifol am baratoi cyfrifon blynyddol Ein Rhanbarth ar Waith (ERW) a dderbyniodd barn archwilio glân.
Gwariodd y Cyngor £36.5m yn caffael eiddo, peiriannau ac offer newydd ac yn cynnal a gwella asedau sydd ganddynt yn barod.
Tynnodd barn yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posibl wrth brisio asedau eiddo, peiriannau ac offer, a hefyd asedau eiddo sy'n rhan o balans rhwymedigaeth y gronfa bensiwn, o ganlyniad i bandemig COVID19.
Fe wnaeth y Cyngor ymgymryd â £10miliwn o fenthyca tymor hir o’r Bwrdd Benthyca Gwaith Cyhoeddus yn ystod 2019-20 i ariannu cynlluniau gwariant cyfalaf. 

Cyllido a Gwario

£-33.4 million surplus income
How is the Council funded?
£410.7 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Sir Benfro spent?
£444.1 miliwn
Total: £444.1 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Gwasanaethau Addysg £141.1 miliwn
Gofal cymdeithasol - gwasanaethau plant £20.1 miliwn
Gofal cymdeithasol - gwasanaethau oedolion £83.3 miliwn
Gwasanaethau tai £34.4 miliwn
Tai Cyngor £26.0 miliwn
Priffyrdd a gwasanaethau trafnidiaeth £26.2 miliwn
Gwasanaethau diwylliannol a chyffelyb £15.0 miliwn
Gwasanaethau cynllunio £8.2 miliwn
Gwasanaethau Amgylcheddol £22.2 miliwn
Gwasanaethau canolog, corfforaethol a democrataidd eraill £19.1 miliwn
Cynllun lleihad Treth Cyngor a Treth Cyngor ail dai £9.4 miliwn
Gwasanaethau llysoedd £0.4 miliwn
Praeseptau ac ardollau £23.5 miliwn
Llog yn daladwy £11.0 miliwn
Llog pensiynau £4.2 miliwn
Total: £36.5 miliwn

Staff

Costau Staff £149.3 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 72
Median remuneration £20
Highest paid Director £137
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 6.87:1
Termination
Termination - number 138
Termination - value 2

Yr hyn y maent yn berchen arno

£806.7 miliwn
Cyfanswm Asedau£806.7 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer ac asedau anniriaethol£720.7 miliwn
Dyledwyr (tymor hir a thymor byr)£44.8 miliwn
Buddsoddiadau Tymor Byr£39.2 miliwn
Rhestrau eiddo a gwaith sy’n mynd yn ei flaen£1.5 miliwn
Arian Parod neu gyfatebol£0.5 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£507.6 miliwn

Benthyca - tymor hir

£205.00 miliwn

Benthyca - tymor byr

£9.70 miliwn