Cyngor Sir y Fflint

Barn yr Archwilydd Cyffredinol yw bod y datganiadau ariannol yn rhoi darlun GWIR THEG o gyllid y Cyngor.

Prif Bwyntiau

Mae'r Cyngor wedi ymgymryd â £17.5m o fenthyca tymor hir o'r Bwrdd Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus yn ystod 2019-20 i ariannu cynlluniau gwariant cyfalaf.
Tynnodd barn yr Archwilydd Cyffredinol sylw at ansicrwydd posib ym mhrisiad asedau eiddo ac asedau eiddo sy'n rhan o balans eu Rhwymedigaethau Cronfa Bensiwn o ganlyniad i'r pandemig COVID19.
Adeiladodd y Cyngor 50 Tŷ Cyngor newydd yn ystod 2019-20 ac mae cynlluniau i adeiladu 71 eiddo ychwanegol yn 2020-21.
Mae gan y Cyngor cynlluniau arloesol i drawsnewid ei wasanaethau maethu. Fe ganiataodd Llywodraeth Cymru yn 2019-20 cyfarwyddyd cyfalafu i'w hariannu.

Cyllido a Gwario

£-103.3 million surplus income
How is the Council funded?
£479 miliwn
Main groupings of income
Amount of income in particular area
How much has Cyngor Sir y Fflint spent?
£582.3 miliwn
Total: £582.3 miliwn
A breakdown of the Total Other column in the above chart:
Total Other £ miliwn
Costau Cyflogai £195.9 miliwn
Treuliau Gwasanaethau Eraill £205.5 miliwn
Dibrisio, Amorteiddiad ac Amhariad £83.6 miliwn
Taliadau Llog £13.8 miliwn
Praeseptau ac Ardollau £28.6 miliwn
Ennillion Trwy Gwaredu Asedau Anghyfredol £-0.7 miliwn
Ennillion Trwy Gwaredu Eiddo Buddsoddi £-0.2 miliwn
Total: £55.8 miliwn

Staff

Costau Staff £187.2 miliwn
Wage variances
Number of employees whose remuneration is over £60,000 per annum 65
Median remuneration £19,554
Highest paid Director £136,548
Ratio between the Council’s highest paid employee and the median position 6.98:1
Termination
Termination - number 22
Termination - value 446,000

Yr hyn y maent yn berchen arno

£846.2 miliwn
Cyfanswm Asedau£846.2 miliwn
Eiddo, Peiriannau ac Offer£723.6 miliwn
Eiddo Buddsoddi£25 miliwn
Dyledwyr £64.1 miliwn
Buddsoddiadau Tymor Hir£2.6 miliwn
Cash and Cash Equivalents£29.1 miliwn
Asedau Eraill £1.8 miliwn
Property, Plant and Equipment Breakdown

Yr hyn sy'n ddyledus ganddynt

£789.8 miliwn

Benthyca - tymor hir

£279.6 miliwn

Benthyca - tymor byr

£67.6 miliwn