• Peiriannydd TGCh
    £27,024-£32,739 Wrth benodi, bydd y cyflog ar waelod y raddfa ac mae’n amodol ar Bolisi Tâl Archwilio Cymru.
    Bydd y cyflog yn cychwyn ar bwynt isaf y raddfa.
    Cymru

Ynglŷn â'r swydd hon

Description

Ynglŷn â'r swydd 

Mae Archwilio Cymru yn bwriadu recriwtio peiriannydd cymorth TGCh (Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu) 

Ydych chi'n unigolyn brwdfrydig ac uwch eich cymhelliant, yn gyfathrebwr da gyda phrofiad wrth ddarparu cymorth i gydweithwyr mewn amgylchedd Windows OS (System Weithredu).

Ydych? Yna hwyrach mai’r swydd hybrid hon - 2 neu 3 diwrnod yn ein swyddfa yng nghanol Caerdydd, y gweddill o’r amser yn gweithio cartref, gydag Archwilio Cymru, yr hyn yr ydych yn chwilio amdano.

Bydd gennych ddealltwriaeth beirianneg dda o'r technolegau sy'n sail i'n busnes, gan gynnwys gliniaduron, Microsoft Office 365, Teams, Windows 10/11, Sharepoint a ffonau clyfar. Byddwch yn gallu defnyddio a chynnal proses adeiladu gliniaduron awtomataidd yn seiliedig ar Windows Deployment Services i sefydlu gliniaduron a helpu ein defnyddwyr wrth iddynt ddechrau eu defnyddio.  Byddwch yn gyfarwydd â sefydlu a rheoli cyfrifon defnyddwyr ar Windows Server a'r pyrth gweinyddu Microsoft.

Byddwch yn gyfeillgar ac yn berson sy’n hawdd mynd atynt, yn gallu delio ag ymholiadau cymorth, gan roi gwybodaeth "sut i’w wneud" a datrys problemau. Byddwch yn helpu ein defnyddwyr drwy rannu sgrin ar Teams, e-bost, ffôn neu wyneb yn wyneb.

Bydd gennych gyfleoedd i gymryd rhan mewn gwaith prosiect TG megis dosbarthu meddalwedd ac uwchraddio caledwedd, ac wrth gynnal sesiynau hyfforddi ar gyfer cydweithwyr.

Rydym yn chwilio am rywun sy’n wir eisiau gwneud gwahaniaeth i'r sector cyhoeddus drwy eich rhuglder a'ch gallu gyda thechnoleg, eich ffocws ar ddatrys problemau a'ch parodrwydd i fynd y filltir ychwanegol i ategu ein pobl fusnes.

Pwy yw Archwilio Cymru

Archwilio Cymru yw'r corff archwilio annibynnol i’r sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae gennym sefyllfa unigryw yn y sector cyhoeddus yng Nghymru, lle ein rôl ni yw:

  • Sicrhau pobl Cymru bod arian cyhoeddus yn cael ei reoli'n dda drwy ein harchwiliad blynyddol o gyfrifon y sector cyhoeddus.
  • Egluro sut mae arian cyhoeddus yn cael ei ddefnyddio a sut mae'n diwallu anghenion pobl drwy ein hastudiaethau Gwerth am Arian.
  • Ysbrydoli a grymuso'r rhai rydym yn gweithio gyda nhw i wella'n barhaus drwy rannu mentrau ac arfer gorau.

Gweithio i ni

Mae Archwilio Cymru yn lle deinamig a chyfeillgar i weithio, gyda diwylliant anhygoel o gefnogol. Rydym yn frwdfrydig am weithio gyda sector cyhoeddus Cymru a gwneud gwahaniaeth i gymunedau lleol.

Rydyn ni'n hyblyg – yn gweithio'n gallach;  wrth ddarparu dewisiadau o sut, pryd a lle mae unigolion a thimau yn cyflawni eu gwaith – rydym yn ymddiried ynoch chi wrth wneud y dewis cywir i gyflawni'r dasg wrth eich cefnogi yn eich amgylchiadau unigol, boed hynny'n gyfrifoldebau gofalu neu'n rheoli anableddau.

Mae gennym delerau rhagorol – rydym wir yn poeni am ein pobl ac am ddarparu amgylchedd sy'n annog cydbwysedd cadarnhaol rhwng bywyd a gwaith trwy ein hwythnos waith 35 awr, a'n 33 diwrnod o wyliau blynyddol y flwyddyn (unigryw o wyliau banc cyhoeddus), gallwch hefyd brynu,  gwerthu, a rhoi gwyliau yn y 'banc' i alluogi gwyliau estynedig.

Rydym yn buddsoddi yn ein Pobl – rydym yn eiriolwyr dros ddatblygiad personol a phroffesiynol ac yn buddsoddi yn ein pobl i gyflawni eu dyheadau gyrfa i fod y gorau y gallant Rydym yn cynnig 10 diwrnod hyfforddi y flwyddyn sy'n cael ei ategu gan ddull cyfunol o ddysgu strwythuredig ac anstrwythuredig.  Mae ein cynllun mentora a hyfforddi llwyddiannus i'n trwyddedau Dysgu LinkedIn yn rhoi cyfle i staff ddysgu ar adegau ac mewn ffyrdd sy'n addas iddynt.

Mae gennym Fuddion Rhagorol - Ochr yn ochr â'n pecyn cyflog hael, rydym yn cynnig cyfle i bob cyflogai ymuno â Chynllun Pensiwn y Gwasanaeth Sifil sy'n cael ei ystyried yn un o'r cyfraddau cyfraniadau cyflogwr gorau.  Mae ein buddion staff hefyd yn cynnwys cynllun beicio i'r gwaith, gostyngiadau siopa a'r opsiwn i gael cerbyd drwy ein cynllun prydles buddiol ymhlith llawer mwy.

Rydym yn Falch o gael ein Hachredu - Rydym yn gyflogwr teuluoedd sy'n gweithio a Newid 100 balch ac rydym wedi ennill achrediad Cyflog Byw.

Rydym yn tyfu gweithlu amrywiol sy'n cynrychioli'r cymunedau rydym yn gweithio ynddynt a'r sgiliau, y profiadau a'r safbwyntiau y maent yn eu cynnig ac yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir. Rydym hefyd yn aelod o'r Cynllun Hyderus o ran Anabledd ac yn gwarantu y byddwn yn cyfweld pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd.

Byddwch yn ymuno â thîm cymorth TG cryf pum aelod o staff yn Archwilio Cymru. Rydym yn gwasanaethu tua 300 o ddefnyddwyr mewnol sy'n archwilwyr sy'n ennill ffioedd neu staff corfforaethol megis AD, Cyllid neu Gyfathrebu. Rydym yn ymdrin â chaffael, gwaith prosiect ac yn cysylltu yn ôl yr angen gyda pherchnogion busnes systemau arbenigol yn ogystal â darparu cymorth adweithiol. 

Ein dull o weithredu tîm yw cynorthwyo ein gilydd, datrys problemau gyda'n gilydd, adeiladu ein henw da gyda chydweithwyr a chymryd cyfleoedd i ddysgu am gynhyrchion a sgiliau newydd er mwyn parhau i ddarparu gwasanaeth cymorth o ansawdd uchel i'r sefydliad.

Canfuwch fwy

Gallwch ganfod mwy am y cyfrifoldebau, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd yn y swydd ddisgrifiad. I gael trafodaeth anffurfiol am y cyfle cyffrous hwn, cysylltwch ag Andrew Jenkins ar 029 2032 0690.

I wneud cais, ewch i'n gwefan a darparwch y canlynol:
• CV cyfredol
• Llythyr eglurhaol yn nodi pam eich bod yn addas ar gyfer y swydd (terfyn geiriau: 1,000 o eiriau

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner nos ar 4 Ebrill 2023.

Sylwch, bydd proses ddethol dau gam ar gyfer y swydd hon.

Yn dilyn rhagdybiaeth o'ch cais ar-lein bydd ymgeiswyr llwyddiannus yn cael eu gwahodd i gymryd rhan mewn asesiad/cyfweliad.

Bydd pob asesiad a chyfweliad yn cael eu cynnal yn rhithwir, drwy wahoddiad Teams.

Wrth wneud cais ar-lein cofiwch bwyso'r botwm parhau ar ôl cyflwyno'ch cais – unwaith y byddwch wedi gwneud hyn fe gewch gydnabyddiaeth i gadarnhau bod eich cais wedi'i gyflwyno. Os na fyddwch yn derbyn cydnabyddiaeth, cysylltwch â'n Tîm Adnoddau Dynol ar unwaith ar 02920 320500 neu drwy AdnoddauDynol.Cyflogres@archwilio.cymru

Sylwer, nid ydym yn gallu noddi fisas gwaith.

Dyddiad Cau

  • 05/04/2023
Darganfyddwch sut brofiad yw gweithio yn Archwilio CymruDarllen mwy