Staff y gwasanaethau brys
Cydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys

Mae ein hadroddiad yn ystyried a yw gwasanaethau brys yng Nghymru yn cydweithio'n agosach i wneud gwell defnydd o adnoddau.

Mae ein hadroddiad yn awgrymu bod cydweithio 'golau glas' y gwasanaeth brys yn tyfu'n araf ond mae angen newid sylweddol mewn gweithgarwch er mwyn sicrhau'r effaith fwyaf posibl a gwneud y defnydd gorau o adnoddau.

Mae'r gwasanaethau brys wedi bod yn cydweithio'n agos i ddarparu gwell gwasanaeth i'r cyhoedd ers blynyddoedd lawer, ac fe wnaethant gamu i fyny yn ystod y pandemig i helpu pobl Cymru. Fodd bynnag, mae Gweinidogion wedi bod yn glir eu bod am weld cydweithio rhwng y gwasanaethau brys yn mynd ymhellach ac yn gyflymach.

Cyd-grŵp y Gwasanaethau Brys

Mae'r Grŵp yn dwyn ynghyd uwch arweinwyr o wasanaethau 'golau glas' ac mae'n arwain yr agenda gydweithredu.

Sefydlasant Fwrdd Cydweithredu Strategol i nodi a darparu cyfleoedd cydweithio yn y dyfodol, gan roi arwydd clir bod angen newid sylweddol.

Mae cynlluniau ar gyfer cydweithredu yn datblygu ond mae rhai o'r rhain yn gyfyngedig o ran cwmpas ac nid ydynt yn cael eu cefnogi gan drefniadau rheoli prosiect cyson.

Beth all Cymru ei ddysgu o fannau eraill ym Mhrydain Fawr?

O enghreifftiau a nodwyd yn ein hadroddiad o Ddyffryn Tafwys, Dwyrain Lloegr a'r Alban, mae'n ymddangos bod cydweithredu'n canolbwyntio'n bennaf, wedi'i flaenoriaethu'n lleol nid yn genedlaethol ac yn aml mae'n ymateb tactegol i fynd i'r afael â phroblem neu amgylchiadau.

Gwneud i gydweithio weithio

Gwnaethom restru'r ffactorau llwyddiant allweddol canlynol i helpu'r gwasanaethau brys i wneud newidiadau i wella cydweithredu.

 • Arweinyddiaeth weladwy sy'n blaenoriaethu pwysigrwydd cydweithio.
 • Bod yn glir sut mae cydweithio'n cyfrannu mewn ffordd ystyrlon at fwrw ymlaen â gweledigaeth a strategaeth pob asiantaeth.
 • Cyd-destun y rhesymau dros newid – sut mae materion demograffig, cymdeithasol, ariannol a gwleidyddol yn gofyn am ymatebion gwahanol gan wasanaethau yn yr 21ain Ganrif.
 • Bod yn agored am y meysydd posibl o wrthdaro a wynebu'r rhain yn uniongyrchol drwy eu trafod, eu hasesu a'u rheoli'n agored.
 • Sefydlu protocolau clir ynghylch ymddygiadau, rheoleidd-dra cyfarfodydd, rhannu gwybodaeth a data, cyllid ac atebolrwydd.
 • Sefydlu cyd-ddealltwriaeth, a gwerthfawrogiad, o gylch gwaith a chyfyngiadau cydweithredu.
 • Y gallu i ymrwymo amser, egni ac adnoddau (gan gynnwys amser uwch arweinwyr) i gynnal momentwm a darpariaeth.
 • Gwerthfawrogi safbwynt y defnyddiwr gwasanaeth a'u cynnwys wrth nodi ble y gall cydweithio wella eu profiad.
 • Hyrwyddo pwysigrwydd a manteision cydweithio yn y 'rheng flaen' a chyfathrebu/esbonio pam mae'n bwysig.
 • Creu mesurau llwyddiant sy'n eich galluogi i ddangos effaith a gwerth am arian, a gwerthuso ac adrodd ar berfformiad yn rheolaidd yn erbyn y rhain.

Related News

Mae gan y gwasanaethau brys yng Nghymru hanes hir o gydweithio, ond mae angen newid sylweddol er mwyn iddynt wneud y defnydd gorau o’u hadnoddau

Data Analytics Tools

 • Report image
  Cydweithio Rhwng y Gwasanaethau Brys
  Rydym wedi cynhyrchu'r offeryn data hwn i gefnogi ein hadroddiad ar Gydweithio rhwng y Gwasanaethau Brys yng Nghymru. Mae adroddiad rchwilio Cymru i'w weld ar ein
  Tool Published

Hoffem gael eich adborth

CAPTCHA