Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili – Adolygiad Sicrwydd ac Asesu Risg
16 Ionawr 2023

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi ein canfyddiadau yn y meysydd lle’r ydym wedi gwneud gwaith Sicrwydd ac Asesu Risg mwy manwl.

Fe ganolbwyntiom ni ar y meysydd canlynol yn y Cyngor:
• Sefyllfa ariannol
• Cynllunio adferiad [o’r pandemig]
• Goblygiadau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021
• Trefniadau hunanasesu
• Cynllun lleihau carbon

Pecyn cymorth

Hoffem gael eich adborth