Gofalu am y Gofalwyr?

Report cover image
Gofalu am y Gofalwyr?
26 Hydref 2021

Sut roedd cyrff y GIG yn cefnogi lles staff yn ystod pandemig COVID-19

Mae staff y GIG wedi dangos gwydnwch ac ymroddiad aruthrol drwy gydol y pandemig, er eu bod yn wynebu straen enfawr i'w hiechyd meddwl a chorfforol.

Mae ein hadroddiad yn edrych ar sut mae cyrff y GIG wedi cefnogi lles staff yn ystod y pandemig, gan ganolbwyntio'n benodol ar y trefniadau y maent wedi'u rhoi ar waith i ddiogelu staff sydd mewn mwy o berygl o COVID-19.

Yr adroddiad hwn yw'r ail o ddau gyhoeddiad sy'n tynnu sylw at themâu sy'n gysylltiedig â COVID-19 o'n gwaith Asesu Strwythuredig yng nghyffau'r GIG, gan nodi cyfleoedd yn y dyfodol a rhannu dysgu. Yr adroddiad cyntaf – Ei wneud yn wahanol, gwneud pethau'n iawn? - yn disgrifio sut y mae cyrff y GIG yn diwygio eu trefniadau i'w galluogi i lywodraethu mewn modd darbodus, ystwyth a thrylwyr yn ystod y pandemig.

Yr hyn a ganfuwyd gennym

Mae'r pandemig wedi tynnu sylw at bwysigrwydd lles staff.

Mae cyrff y GIG wedi blaenoriaethu lles staff yn ystod y pandemig, ond bellach mae angen iddynt sicrhau bod y cymorth yn parhau ac yn hawdd ei gyrraedd.

Roedd rhai o'r camau a weithredwyd gan gyrff y GIG i wella lles staff yn cynnwys:

  • Creu mannau gorffwys pwrpasol
  • Cynyddu iechyd a darpariaeth seicolegol
  • Gwella mesurau rheoli heintiau ac atal

Canfu ein hadolygiad hefyd, ochr yn ochr â mentrau diogelu eraill ar gyfer staff sydd mewn mwy o berygl o COVID-19, fod pob corff wedi cyflwyno a hyrwyddo'r defnydd o Offeryn Asesu Risg y Gweithlu COVID-19 Cymru Gyfan. Fodd bynnag, roedd cyfraddau cwblhau ar draws cyrff yn amrywio.

Mae ein hadolygiad hefyd yn edrych ar sut mae gan gyrff y GIG gyfle yn awr i ailgynllunio eu hymagwedd at les staff. Mae rhestr wirio ar gyfer aelodau Bwrdd y GIG yn cyd-fynd â'n hadroddiad sy'n nodi rhai o'r cwestiynau y dylent fod yn eu gofyn i sicrhau bod gan eu cyrff iechyd drefniadau da ar waith i gefnogi lles staff.

Related News

Mae cyrff y GIG yng Nghymru wedi blaenoriaethu lles staff yn ystod y pandemig, ond mae heriau tymor hwy yn parhau
Ei Wneud yn Wahanol, Ei Wneud yn Iawn?

Pecyn cymorth

Rhestr wirio ar gyfer aelodau bwrdd y GIG

We'd like your feedback