Y Gronfa Gofal Integredig
17 Gorffennaf 2019

Nod y Gronfa Gofal Integredig yw annog a galluogi gwasanaethau cymdeithasol, iechyd, tai, y trydydd sector a darparwyr annibynnol i weithio mewn ffordd integredig

Mae’r adroddiad yn pwyso a mesur a yw’r gronfa’n cael ei defnyddio’n effeithiol i ddarparu gwasanaethau cynaliadwy sy’n cyflawni gwell canlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaethau. Mae’n canolbwyntio ar ystyried a yw Llywodraeth Cymru’n rheoli’r gronfa’n effeithiol i gyflawni ei hamcanion, ac ar ddod i wybod a yw’r byrddau partneriaeth yn dangos eu bod yn defnyddio’r gronfa’n effeithiol. Mae’r adroddiad hefyd yn ystyried a yw’r prosiectau a gefnogir gan y gronfa’n gwneud gwahaniaeth amlwg ar lefel leol.

Hoffem gael eich adborth