Publications

Access all of our audit reports and other related documents.

Cyhoeddiad diweddaraf

Offeryn Data Cyllid GIG Cymru – hyd at Mawrth 2020

Darganfyddwch dueddiadau yng nghyllid GIG Cymru gan ddefnyddio ein offeryn data rhyngweithiol

 • Canllaw i Gyllid Cyhoeddus Cymru

  Lluniwyd y Canllaw hwn gennym i’r rhai sydd yn ymwneud â chraffu ar wasanaethau cyhoeddus.

  National Reports
  Central Government
  Finance
 • Gwasanaethau Gofal Sylfaenol y Tu Allan i Oriau

  Mae'r cleifion yn gwerthfawrogi'r gwasanaethau gofal sylfaenol y tu allan i oriau ond nid yw'r gwasanaethau hynny'n cyrraedd safonau cenedlaethol...

  National Reports
  Health
 • Cyllid y GIG - llythyr at y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus

  Llythyr at Gadeirydd y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus.

  National Reports
  Health
 • Perthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood

  Archwiliodd ein hadolygiad berthynas Llywodraeth Cymru â Pinewood.

  National Reports
  Central Government
  Arts, Culture and Leisure
 • Comisiynu Gwasanaethau Llety i Oedolion ag Anableddau Dysgu yn Strategol

  Mae’r adolygiad hwn wedi canolbwyntio ar asesu a oes gan awdurdodau lleol ddulliau effeithiol o gomisiynu llety i oedolion ag anableddau dysgu (y...

  National Reports
  Local Government
 • Myfyrio ar Flwyddyn Un

  Sut mae cyrff cyhoeddus wedi ymateb i ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015?

  National Reports
  Central Government
 • Darlun o Ofal Sylfaenol yng Nghymru

  Mae’r adroddiad hwn yn rhoi cipolwg o sefyllfa gyfredol gofal sylfaenol yng Nghymru mae’n dod â nifer o ffynonellau data gofal sylfaenol at ei...

  National Reports
  Health
  Health and social care
 • Cynllun Cydraddoldeb Strategol

  Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol yn nodi’r pethau allweddol y mae’r Archwilydd Cyffredinol a Swyddfa Archwilio Cymru yn ymrwymo i’w cyflawni...

  Our Plans and Accounts
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe – Bro Morgannwg Asesiad Strwythuredig 2017

  Ar gyfer 2017 rydym wedi adolygu agweddau ar drefniadau llywodraethu corfforaethol a rheoli ariannol y Bwrdd Iechyd ac, yn benodol, y cynnydd a...

  Local Reports
  Health
 • Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg – Apwyntiadau Dilynol Cleifion Allanol: Diweddariad Cynnydd

  Fel rhan o raglen archwilio 2015, cynhaliodd yr Archwilydd Cyffredinol adolygiad o apwyntiadau dilynol cleifion allanol ym mhob un o'r saith Bwrdd...

  Local Reports
  Health
  Health and social care

Mae ein cyhoeddiadau yn cynnwys amryw o waith archwilio sydd wedi’i gwblhau mewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân
 • parciau cenedlaethol

Mae modd i chi chwilio am adroddiad penodol drwy ddefnyddio’r teclyn chwilio. Neu gallwch chwilio yn ôl pwnc penodol, sector, ardal neu flwyddyn i’ch helpu darganfod cyhoeddiad.

Os ydych angen unrhyw un o’n cyhoeddiadau mewn ffurf ac/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Galwch gael gafael ar adroddiad a gyhoeddwyd cyn 2010 drwy edrych ar hen fersiynau o’n gwefan Archif we'r DU [agorir mewn ffenest newydd]. Gallwch gysylltu â ni’n uniongyrchol hefyd a byddwn yn hapus i roi copi electronig i chi.