Cyhoeddiad

 • Audit Wales document front cover with logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Trefniadau ar gyfer Rhannu Gwybodaeth Agored Trwy Bwyllgorau – Adolygiad Lefel Uchel

  Fel rhan o'n gwaith Asesu Sicrwydd a Risg yn y flwyddyn ariannol 2021-22, gwnaethom nodi tryloywder gwybodaeth fel maes adolygu posib, gan fod y Cyngor hefyd wedi nodi ei fod am ddysgu o arfer gorau ynghylch adrodd ariannol a pherfformiad.

  Fe wnaethom gytuno gyda chi y byddem yn cynnal adolygiad o'r trefniadau ar gyfer rhannu gwybodaeth yn agored drwy bwyllgorau'r Cyngor. Mae'r llythyr hwn yn crynhoi ein canfyddiadau.

 • Audit Wales document front cover with logo
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam – Trefniadau ar gyfer Rhannu Gwybodaeth Agored Trwy Bwyllgorau – Adolygiad Lefel Uchel
  Fel rhan o'n gwaith Asesu Sicrwydd a Risg yn y flwyddyn ariannol 2021-22, gwnaethom nodi tryloywder gwybodaeth fel maes adolygu posib, gan fod y Cyngor hefyd wedi nodi ei fod…
 • Clawr cyhoeddiad gyda logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Ynys Môn – Llamu Ymlaen
  Fe wnaethom adolygu trefniadau’r Cyngor ar gyfer rheoli ei asedau a’i weithlu: ar gyfer asedau, roedd ein prif ffocws ar swyddfeydd ac adeiladau y mae’r Cyngor yn eu…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Cyngor Sir Gaerfyrddin – Llamu Ymlaen – Rheoli’r Gweithlu
  Edrychodd ein hadolygiad ar a oedd dull strategol y Cyngor tuag at ei weithlu'n helpu'r Cyngor i gryfhau ei allu i drawsnewid, addasu a chynnal darpariaeth ei wasanaethau yn…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru – Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd
  Archwiliodd ein harchwiliad a yw trefniadau llywodraethu sefydliadol yn cefnogi’r ddarpariaeth o wasanaethau diogel, effeithiol ac o ansawdd uchel.
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf– Llamu Ymlaen – Y Gweithlu
  Fe wnaethom adolygu’r modd y mae’r Cyngor yn cynllunio’n strategol ar gyfer ei ofynion o ran y gweithlu yn awr ac yn y dyfodol, sut y mae’n monitro’i weithlu a sut y mae’n…
 • Clawr dogfen Archwilio Cymru gyda'i logo
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe – Adolygiad o’r Trefniadau Llywodraethu Ansawdd
  Archwiliodd ein harchwiliad a yw trefniadau llywodraethu’r sefydliad yn cefnogi’r broses o ddarparu gwasanaethau diogel ac effeithiol o ansawdd uchel.
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf – Llamu Ymlaen – Rheoli Asedau'n Strategol
  Gwnaethom adolygu trefniadau'r Cyngor ar gyfer rheoli ei asedau. Edrychwyd ar sut y mae'r Cyngor yn cynllunio'n strategol y defnydd o'i asedau, sut y mae'n monitro'r defnydd…
 • clawr generig gyda brandio a logo Archwilio Cymru
  Awdurdod Tân ac Achub De Cymru – Crynodeb Archwilio Blynyddol 2021
  Dyma ein crynodeb archwilio ar gyfer Awdurdod Tân ac Achub De Cymru.
 • Clawr cyhoeddiad Archwilio Cymru gyda'i logo
  Pennu amcanion llesiant – Llywodraeth Cymru
  Cynhaliwyd archwiliad i asesu i ba raddau y gweithredodd Llywodraeth Cymru yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy wrth osod ei hamcanion llesiant. Ysgrifennom at Lywodraeth…
 • Clawr cyhoeddiad gwag gyda logo Archwilio Cymru
  Cyngor Sir Caerfyrddin – Sicrwydd ac Asesu Risg – Diweddariad Cynnydd
  Fel rhan o'n gwaith Sicrwydd a Risg yng Nghyngor Sir Caerfyrddin, gwnaethom edrych ar sut mae'r Cyngor yn gwella o'r pandemig ac yn ymateb i ofynion Deddf Llywodraeth Leol ac…

Mae ein cyhoeddiadau yn cwmpasu ystod eang o waith archwilio sydd wedi'i gwblhau o fewn cyrff cyhoeddus, gan gynnwys:

 • llywodraeth ganolog
 • cynghorau lleol
 • byrddau iechyd
 • lluoedd heddlu
 • gwasanaethau tân, a
 • parciau cenedlaethol.

Defnyddiwch y teclyn chwilio i edrych am adroddiad benodol. Neu hidlwch y canlyniadau i'ch helpu i ddod o hyd i gyhoeddiad ar fater, sector, ardal neu flwyddyn benodol.

Os ydych angen unrhyw un o'n hadroddiadau mewn fformat a/neu iaith wahanol, cysylltwch â ni.

Adroddiadau hŷn

Gallwch gael mynediad i adroddiadau a gyhoeddwyd cyn 2010 ar archif gwefannau y DU [agorir mewn ffenestr newydd]. Gallwch hefyd gysylltu â ni yn uniongyrchol a byddwn yn hapus i'ch helpu i gael copi electronig.