Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

 • Mae'r Adroddiad Interim hwn yn disgrifio'r cynnydd a wnaed dros y cyfnod rhwng 1 Ebrill a 30 Medi 2023 tuag at gyflawni ein rhaglenni gwaith arfaethedig a'n meysydd ffocws cysylltiedig, ac ar gyflawni ein targedau dangosydd perfformiad allweddol.

  Cynnydd yr ydym wedi'i wneud ers mis Ebrill

  Mae cyflwyno ein gwaith archwilio cyfrifon wedi parhau'n flaenoriaeth dros y chwe mis cyntaf o'r flwyddyn ariannol. Mae cyfrifon y GIG a Llywodraeth Ganolog wedi'u cyflwyno erbyn y dyddiadau cau a bennwyd; Fodd bynnag, mae pwysau adnoddau wedi golygu y bydd cyflwyno cyfrifon sector llywodraeth leol yn hwyrach na'r disgwyl, gan effeithio ar yr amserlen gyflawni ar gyfer cyfrifon 2023-24.

  Yn ystod chwarter 1 2023 am y tro cyntaf, gwnaethom ddefnyddio cwmni ymchwil annibynnol i gael adborth rhanddeiliaid ar ein rhan. Roeddem yn hynod falch o'r negeseuon cadarnhaol a gawsom, yn enwedig y lefel o werthfawrogiad gan ein rhanddeiliaid:

  • 87% yn nodi bod ein hadroddiadau yn glir ac yn hawdd eu deall;
  • 87% yn graddio arbenigedd ein staff;
  • 87% yn cytuno neu'n cytuno'n gryf bod ein staff yn hawdd gweithio gyda nhw;
  • Roedd 89% o'r ymatebwyr yn cytuno neu'n cytuno'n gryf bod timau archwilio yn cyfathrebu'n effeithiol; a
  • Roedd 92% yn fodlon â'u prif gyswllt â ni.

  Mae'r adborth gwych hwn yn adlewyrchu ar waith anhygoel ein timau a'n hunigolion sy'n gweithio ar draws y sefydliad.

  ,

  Cyhoeddi cysylltiedig

  Cynnydd a wnaed tuag at gyflawni ein blaenoriaethau

  View more
CAPTCHA