Offer hygyrchedd

Rydym wedi gosod ReadSpeaker webReader, sy'n caniatáu i ymwelwyr drosi cynnwys ar-lein yn sain ar unwaith ar ein gwefan.

Cliciwch ar yr eicon uchod i roi cynnig arni, a manteisiwch ar yr ystod lawn o nodweddion defnyddiol Darllenyddwe trwy glicio ar y ddolen isod.

Gwefan Readspeaker

Datganiad hygyrchedd

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i www.archwilio.cymru. Mae'r wefan hon yn cael ei rhedeg gan Archwilio Cymru. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan hon.

Gweld datganiad hygyrchedd

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os byddwch yn dod o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydym yn bodloni gofynion hygyrchedd, cysylltwch â:

post@archwilio.cymru

Cynnydd a wnaed tuag at gyflawni ein blaenoriaethau

26 Hydref 2023
 • Rydym wedi cyhoeddi ein Hadroddiad Interim

  Mae ein Hadroddiad Interim yn rhoi crynodeb o sut rydym yn cyflawni neu'n datblygu ein cynlluniau ers cyhoeddi ein Cynllun Blynyddol ym mis Ebrill 2023.

  Mae gwaith yn mynd rhagddo i gwblhau ein gwaith archwilio cyfrifon ar gyfer cyfrifon 2022-23 ac er gwaethaf ymdrechion, megis cyflwyno goramser ar gyfer y gwaith hwn a dargyfeirio staff o brosiectau eraill, sydd wedi cael effaith ganlyniadol ar gyflawni gwaith arall, mae'r dyddiad cau i gwblhau archwilio cyfrifon yn parhau i fod yn heriol.

  Serch hynny, mae ein gwaith wedi parhau i chwarae rhan allweddol wrth gefnogi gwaith y Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus a Gweinyddiaeth Gyhoeddus (PAPAC) wrth iddo ystyried y defnydd o adnoddau a chyflawni swyddogaethau cyhoeddus yng Nghymru.

  O ran rhedeg y busnes, roedd ein symud i'n swyddfa newydd yng Nghaerdydd yn Chwarter y Brifddinas ddiwedd mis Mawrth 2023 yn dilyn ymgysylltu helaeth â staff i sicrhau safleoedd sy'n diwallu ein hanghenion busnes datblygol a lles staff a gynorthwyir. Mae'r adborth gan staff wedi bod yn gadarnhaol a defnyddiwyd dull tebyg o gynllunio a darparu adleoli ein swyddfa yng Ngogledd Cymru o Abergele i'r gofod yn swyddfa Llywodraeth Cymru yng Nghyffordd Llandudno ym mis Medi 2023.

  Yn ystod chwarter 1 2023 am y tro cyntaf, gwnaethom ddefnyddio cwmni ymchwil annibynnol i gael adborth rhanddeiliaid ar ein rhan. Roeddem yn falch iawn o'r negeseuon cadarnhaol a gawsom. Mae'r adborth gwych hwn yn adlewyrchu ar waith anhygoel ein timau a'n hunigolion sy'n gweithio ar draws y sefydliad.

  ,
  Er gwaethaf heriau adnoddau, rydym yn parhau i fod yn ymrwymedig i ddarparu archwiliad cyhoeddus o ansawdd uchel i sicrhau'r gwerth am arian o bob punt o wariant cyhoeddus. Ein staff yw ein hased mwyaf i gyflawni hyn ac rydym yn parhau i ganolbwyntio ar recriwtio, hyfforddi a datblygu staff i ddarparu swyddfa archwilio gyhoeddus gref, gynaliadwy ac annibynnol. Adrian Crompton, Archwilydd Cyffredinol
  ,

  Adroddiad Cysylltiedig

  Adroddiad Interim 2023

  View more